آقای پروفسور DURAIRAJ Sivakumar

پروفسور DURAIRAJ Sivakumar Department of Civil Engineering, Vel Tech High Tech Dr. Rangarajan Dr. Sakunthala Engineering College, Affiliated to Anna University,

آقای پروفسور DURAIRAJ Sivakumar

Prof. DURAIRAJ Sivakumar

Department of Civil Engineering, Vel Tech High Tech Dr. Rangarajan Dr. Sakunthala Engineering College, Affiliated to Anna University,

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور DURAIRAJ Sivakumar در مجلات و ژورنالها