دکتر سید حجت موسوی

دکتر سید حجت موسوی دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:جغرافیا و گردشگری دانشگاه کاشان

دکتر سید حجت موسوی

Dr. S.Hojat Mousavi

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:جغرافیا و گردشگری دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برنامه ریزی مکانی و امکان سنجی نواحی مستعد طبیعت گردی با نگرش آمایش سرزمین مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 102
2 آلومتری مولفه های مورفومتری برخان های جنوب شرق کویر حاج علی قلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 47، شماره: 2
3 ارزیابی پتانسیل خطر بیابان زایی در منطقه جازموریان با استفاده از معیار فرسایش (آبی- بادی) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
4 ارزیابی پویایی خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از داده های ماهواره ای MODIS ( ۲۰۰۰-۲۰۱۵) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 3
5 ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه تفرج متمرکز و گسترده اکوتوریسم در شهرضا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 46
6 ارزیابی سناریوهای احداث هتل نمکی و پارک سافاری جهت توسعه‌ی گردشگری بیابان در اکوسیستم‌های مناطق خشک (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی مرنجاب، آران و بیدگل) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 8، شماره: 31
7 الگوسازی پویایی توسعه بهینه آتی شهری بر پایه داده های مکانی جهت تحلیل سازگاری زمین (مطالعه موردی: شهرکرد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 7، شماره: 1
8 الگوسازی تخمین فرسایش کاوشی باد از سطح سنگفرش بیابان (مطالعه موردی: دشت ریگی بردسیر) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 28، شماره: 2
9 امکان سنجی توسعه پایدار اکوتوریسم بیابان در کویر شیراز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 1
10 امکان سنجی گردشگری سلامت در دریاچه ی نمک آران و بیدگل با تاکید بر ایجاد سایت نمک درمانی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 4، شماره: 4
11 انتخاب مناسب ترین نوع گونه گیاهی نبکا برای تثبیت ماسه های روان با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: ریگ نجارآباد، شمال شرق طرود) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 1
12 برآورد ظرفیت پذیرش و ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور شناسایی پهنه های ارضی مستعد گردشگری (نمونه ی موردی: محدوده ی گردشگری مجتمع پتاس خور و بیابانک) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 12، شماره: 45
13 برآورد میزان فرسایش خاک در حوضه آبخیز شاهرود - میامی با استفاده از مدل SLEMSA و تکنیک GIS (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 24
14 بررسی حساسیت اکوریجن های استان لرستان به بیابان زایی در چارچوب ارزیابی چرخه حیات (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 8، شماره: 1
15 بررسی روند بیابان زایی دشت کاشان با استفاده از مدل IMDPA با تاکید بر معیار اقلیم (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
16 بررسی سناریوهای گسترش فیزیکی شهر یاسوج با تاکید بر فرآیندهای طبیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 2
17 بررسی وضوح فضایی نقشه های تبخیر و تعرق واقعی در حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 29، شماره: 113
18 پایش چندزمانه رفتار پویایی میدان ماسه ای غرب کویر دامغان (2016-1972) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 109
19 پایش و روندیابی تغییرات کاربری اراضی حوضه ابرکوه با استفاده از تصاویر ماهواره ای 2014 - 1976 (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 97
20 پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل AHP و تکنیک GIS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شاهرود- بسطام) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 44
21 پدیده دیاپیریسم نمکی و تاثیر آن بر آلودگی منابع آب با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 841
22 پهنه بندی کیفیت آب آبیاری و شهری با استفاده از GIS (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 6، شماره: 4
23 پهنه بندی مناطق مناسب برای احداث پیست اسکی با رویکرد گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 4
24 پهنهبندی خطر زمینلغزش با استفاده از مدل AHP و تکنیک GIS در شهرستان خرمآباد (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 3
25 تاثیر مولفههای مورفومتری برخان بر میزان جابهجایی آن (مطالعه موردی: ریگ چاه جام) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 21، شماره: 2
26 تبیین تاثیر فرم و فرآیندهای ژئومورفیک در سکونتگاه شهری یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 3، شماره: 6
27 تحلیل آماری فراوانی وقوع گردوغبارهای استان یزد و الگوسازی آنها براساس عناصر اقلیمی و پوشش گیاهی (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 3
28 تحلیل اقلیمی و ردیابی توفان های گرد و غبار فراگیر در جنوب و مرکز ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 4
29 تحلیل پتانسیل تابشی خورشید در مناطق خشک و نیمه خشک ایران مرکزی با استفاده از داده های دورسنجی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 107
30 تحلیل مکانی و قابلیتسنجی پهنههای مستعد توسعه گردشگری در شهرستان فسا (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 29، شماره: 4
31 تحلیل و ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی مبارکه در راستای تحقق توسعه پایدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 2
32 تحلیل همدید طوفان های گرد و غبار ایلام (۱۹۸۷ - ۲۰۰۵) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 2
33 تلفیق مدل سازی ریاضی و آماری ناهمواری برخان مطالعه موردی: ریگ چاه جام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 42، شماره: 73
34 کاربرد داده های سنجش از دوردر آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهری مطالعه موردی: شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 111
35 مدل سازی اقلیمی رخداد بیابان زایی در حوضه کویر حاج علی قلی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 3
36 مدل سازی برآورد حجم تپه های برخانی مطالعه موردی: برخانی منطقه چاه جام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 2، شماره: 6
37 مدل سازی روش های برآورد مولفه های مسطحاتی برخان (مطالعه موردی: برخان های جنوب کویر چاه جام) (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 11، شماره: 1
38 مدل سازی فرسایش پذیری خاک در منطقه خور و بیابانک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 3
39 مدلسازی آماری گرد و غبار استان اصفهان با استفاده ازمدل رگرسیون پوآسن آماسیده صفر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 3
40 مطالعه کیفی قابلیت بازگشت پذیری پوشش گیاهی در پاسخ به تغییرات بلند مدت بارش (مطالعه موردی: بخشی از حوضه آبریز نمکزار خواف، استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 7، شماره: 1
41 مکان یابی مراکز عمده تجاری بیرون از شهر نمونه موردی: شهرک نمایشگاهی خودرو در شهر گزبرخوار (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 10، شماره: 2
42 مکانیابی دفن پسماند جامد شهری با استفاده از مدل AHP و تکنیک GIS (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 44
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی روابط الومتریک بین پارامترهای مورفومتری تپه های برخانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
2 بارزسازی تغییرات تراکم پوشش گیاهی در منطقه ابرکوه ( 1976-2014) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
3 بررسی پتانسیلهای اکوتوریسم میدان گل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
4 بررسی تغییرات پوشش گیاهی، دما و رطوبت خاک با استفاده از شاخصهای سنجش از دور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
5 بررسی میزان تبخیرتعرق واقعی با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
6 بررسی وضعیت و شدت خشکسالی و دوره‌های آن در سمنان با استفاده از شاخص DI (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
7 پایش تغییرات محیطی کویر دامغان با استفاده از دادههای دورسنجی و سیستم اطلاعات جغرافیایی(2014- 1988) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
8 تحلیل سینوپتیکی دماهای حداکثری سبزوار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
9 تعیین وضعیت رطوبت سطح خاک با استفاده از شاخص های گیاهی و دمایی براساس نقش بارندگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
10 توسعه پرنده نگری با استفاده از مدل سوات مورد مطالعه سرخس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
11 جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان شاهرود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
12 جریان باد و آیرودینامیک تپه های برخانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
13 گردشگری به عنوان حوزه ای جدید در علوم میان رشته ای و فرارشته ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
14 گسترش کالبدی مطلوب و مکان یابی اسکان جمعیت آتی شهر یاسوج تا افق 1410 به روش منطق بولین در محیط ArcGIS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
15 مخروط افکنه چشمه علی، بستر تبلور و گسترش مدنیت دامغان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
16 مدلسازی اکولوژیکی رفتار بیابان (مطاله موردی: حوضه کویر حاج علی قلی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
17 مروری بر هیدروژئومورکارست استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
18 مطالعه توانهای ژئومورفوتوریستی کویر سیرجان با استفاده از مدل پرالونگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
19 مقایسه تطبیقی روند توسعه گردشگری در ایران و ترکیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
20 مکان یابی مناطق مستعد گردشگری سلامت با تاکید بر احداث سایت نمک درمانی (مطالعه ی موردی :دریاچه ی نمک اران و بیدگل) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران
21 نقش تجمع اسمولیت های سازگار و تنظیم اسمزی در تحمل خشکی در گیاه قره داغ (NitrariaschoberiL.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
22 واکاوی طوفانهای گرد و غبار سال 2008 در جنوب و مرکز ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری