پروفسور علی اصغری

پروفسور علی اصغری دانشگاه محقق اردبیلی

پروفسور علی اصغری

Prof. Ali Asghari

دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تغییرات صفات فنولوژیک و تخصیص مواد فتوسنتزی در شرایط متفاوت رطوبتی بر عملکرد دانه گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 4
2 اثر تنش اسمزی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام گندم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 19
3 اثر تنش خشکی بر پارامترهای فیزیولوژیکی و تجمع اسیدهای آمینه در کلزا (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 18
4 اثر تنش کم آبی بر عملکرد،کارایی مصرف آب و شاخص برداشت ارقام کنجد (Sesamumindicum L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 2
5 اثر مدیریت بقایای گیاهی بر ویژگی های فیزیکی و بیولوژیکی خاک و عملکرد ذرت علوفه ای و جو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 65
6 ارتباط نشانگرهای پروتیینی با مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی در برخی ژنوتیپ های عدس (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 6، شماره: 2
7 ارزیابی ارتباط بین مقاومت به یخ زدگی با نشانگرهای پروتئین های ذخیره ای و برخی صفات فیزیولوژی در جو زارعی (.Hordeum vulgare L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 1، شماره: 1
8 ارزیابی اکوتیپ های مختلف ماریتیغال از نظر مقاومت به خشکی در محیط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 1، شماره: 1
9 ارزیابی برخی خصوصیات بیوشیمیایی و آنتی اکسیدانتی اکوتیپ های گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L.) تحت تاثیر تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 33
10 ارزیابی برخی ژنوتیپ های پاییزه کلزا براساس صفات زراعی و شاخص SIIG (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 34
11 ارزیابی پایداری ژنتیکی برخی از صفات زراعی هیبریدهای سیب‌زمینی تحت شرایط آب و هوایی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 2
12 ارزیابی پایداری عملکرد دانه و اثر متقابل ژنوتیپ– محیط لاین های امید بخش جو در مناطق گرم و مرطوب کشور (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 36
13 ارزیابی تاثیر مقدار کاربرد نیتروژن و دوره ی تداخل علف های هرز بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در گندم زمستانه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 24، شماره: 2
14 ارزیابی تحمل به تنش یخ زدگی در لاین های متنوع امیدبخش گندم دوروم با استفاده از شاخص های مقاومت به تنش (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 39
15 ارزیابی تحمل به سرما در کشت پاییزه نخود زراعی Cicer arietinum L با استفاده از صفات فنولوژیک و مورفولوژیک در منطقه کردستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 4، شماره: 1
16 ارزیابی تحمل تنش اسمزی در ارقام کلزا در شرایط آبکشت (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 3، شماره: 3
17 ارزیابی تحمل تنش خشکی در لاین های گندم دوروم براساس شاخص های تحمل تنش (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 34
18 ارزیابی تحمل تنش کم آبی در ارقام کنجد بر اساس شاخص های تحمل (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 3
19 ارزیابی تحمل شوری در ارقام مختلف گندم و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 1، شماره: 2
20 ارزیابی تحمل یخ ­زدگی در ژنوتیپ­های امید بخش نخود با استفاده از صفات فیزیولوژیک و نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 10، شماره: 2
21 ارزیابی تنوع به منظور گزینش هیبرید های مطلوب ذرت دانه ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 39
22 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین های دو جمعیت جو تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در مرحله گیاهچه ای با استفاده از تجزیه های چندمتغیره (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 7، شماره: 3
23 ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های مختلف جو بهاره تحت شرایط تنش خشکی با استفاده از صفات مرفوفیزیولوژیک و نشانگرهای ISSR (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 4، شماره: 2
24 ارزیابی تنوع صفات مورفولوژیکی گونه ها و اکوتیپ های مریم گلی با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 20
25 ارزیابی صفات مورفولوژیک ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش کم آبی با استفاده از تجزیه به عامل ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
26 ارزیابی کنترل شیمیایی اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) در مزارع پیاز (Allium cepa L.) جنوب کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 34، شماره: 1
27 ارزیابی لاین های گندم دوروم با استفاده از شاخص های مبتنی بر عملکرد دانه در شرایط خشکی و بررسی ارتباط بین شاخص ها با یکدیگر (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 20
28 انتخاب لاین های مطلوب جو از نظر خصوصیات زراعی با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده آل (SIIG) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 12، شماره: 1
29 Determination of Aluminum Stress Tolerance Threshold During Seed Germination of Wheat (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 6، شماره: 2
30 Effect of Water Stress on Rapeseed Cultivars Using Morpho-Physiological Traits and Their Relations with ISSR Markers (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 2، شماره: 1
31 Evaluation of freezing stress tolerance in promising durum wheat and its relationship with physiological traits and molecular markers (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 10، شماره: 2
32 Evaluation of seed yield stability of barley promising genotypes using principal coordinates analysis (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 10، شماره: 2
33 Generation mean analysis of some physiological traits in the hybrid maize cv. SC۷۰۴ under different water regimes (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 10، شماره: 1
34 Mapping QTL with additive effects and additive x additive epistatic interactions for plant architecture in wheat (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 8، شماره: 1
35 برآورد وراثت پذیری و ارتباط بین صفات در لاین های خالص نوترکیب گندم بهاره تحت شرایط نرمال و تنش کم آبی انتهای فصل (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 27
36 بررسی اثر بیمارگر Fusarium verticillioides روی فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و پروتئین های برگ دو لاین ذرت با استفاده از تکنیک الکتروفورز دوبعدی (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 12، شماره: 1
37 بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد روغن و ترکیب اسیدهای چرب دانه در ارقام کلزا (.Brassica napus L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 3
38 بررسی اثر زئین ذرت و گلوتن گندم، بر شاخص‌های کیفی و انبارمانی انگور رسمی مشکین (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 34، شماره: 4
39 بررسی اثر کاربرد اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی میوه کیوی رقم هایوارد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 2، شماره: 2
40 بررسی برخی ارقام گندم از لحاظ صفات مورفولوژیکی و شاخص های تحمل به تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 21
41 بررسی پارامترهای فیزیولوژیک و مولکولی پروتئین های ۲۰ لاین پیشرفته گندم دوروم در شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 10، شماره: 2
42 بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر رواناب و فرسایش خاک با استفاده از شبیه سازی باران در منطقه حیران اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 1
43 بررسی تاثیرشیب و پوشش سنگ ریزه بر تولید رواناب و فرسایش خاک با استفاده از شبیه ساز باران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز پل الماس، اردبیل) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 1
44 بررسی تحمل به تنش یخ زدگی در تعدادی از ژنوتیپ های امید بخش کلزا (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 2
45 بررسی تحمل به شوری در برخی ارقام کلزا با استفاده از صفات مورفوفیزیولوژیک و نشانگرهای ISSR (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 24
46 بررسی تحمل تنش اسمزی در لاین های پیشرفته گندم دوروم (.Triticum durum L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 3
47 بررسی تحمل لاین های پیشرفته گندم دوروم (Triticum turgidum L. Subsp. durumDesf) تحت شرایط تنش آلومینیوم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 25
48 بررسی تنش یخ زدگی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و تعدادی از صفات بیوشیمیایی در ژنوتیپ های کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 2
49 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های Agropyron cristatum (L.) Garetn. با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 4، شماره: 14
50 بررسی تنوع ژنتیکی لاین های نخود با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 4
51 بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه ارتباط صفات فنولوژیک مرتبط با فرار از خشکی در لاین های جو با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 20
52 بررسی تنوع مولکولی و ساختار ژنتیکی ارقام و لاین های کلزا با استفاده از نشانگرهای SSR مرتبط با QTLهای تحمل به خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 26
53 بررسی خواص مکانیکی گوجه فرنگی تحت بارگذاری فشاری طی مراحل مختلف رسیدگی پس از برداشت (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 42، شماره: 2
54 بررسی عوامل بوم شناسی موثر بر انتشار گونهFestuca ovina در مراتع جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 2
55 بررسی فلور، شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی، تغییر تنوع و یکنواختی گونه ای تحت تاثیر فواصل مختلف چرایی از کانون های بحرانی در دامنه های جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 7، شماره: 23
56 بررسی کاربرد اسیدهیومیک بر جذب عناصر غذایی و شاخص‌های کمی و کیفی کیوی‌فروت (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 33، شماره: 2
57 بررسی کمی و کیفی علوفه در ۳۶ جمعیت از گونه Festuca arundinacea Schreb. بمنظور معرفی ارقام مناسب برای اصلاح مراتع و تولید علوفه در چراگاههای مناطق سردسیری استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 15، شماره: 4
58 بررسی مقاومت به تنش شوری در بذرهای حاصل از بوته های گوجه فرنگی محلول پاشی شده با ۲۴- اپی براسینولید و نانواکسید روی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 24
59 بررسی واکنش رقابتی 18 رقم گندم Triticum aestivum L با خردل وحشی Sinapis arvensis L (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 4
60 به کارگیری تجزیه به مختصات اصلی در ارزیابی پایداری عملکرد هیبریدهای سیب زمینی (Solanum tubersum L.) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 43
61 تاثیر آللوپاتی عصاره اندام های تازه و خشک خردل وحشی Sinapis arvensis ( ( و کنگروحشی ) Cirsium arvense ( بر جوانه زنی و جذب عناصر غذایی کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 105
62 تاثیر تعداد شخم و میزان مصرف علفکش متریبوزین بر روی ساختار علف های هرز سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 1
63 تاثیر تناوب زراعی و نیتروژن بر میزان آلودگی مزرعه سیب زمینی به علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 4
64 تاثیر تناوب زراعی، کاربرد کود شیمیایی و علف کش بر کنترل علف های هرز چاودار زمستانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 471
65 تاثیر تناوب زراعی، کاربرد کود شیمیایی و علف کش بر کنترل علف های هرز چاودار زمستانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 48
66 تاثیر تنش کم آبی بر صفات زراعیو فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتازدرسه هیبرید ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 6، شماره: 4
67 تاثیر کاربرد کود اوره و علفکش تو- فور- دی بر تراکم و آرایش علف های هرز و عملکرد گندم زمستانه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 2
68 تاثیر گیاهان پوششی بر تراکم و زیست توده علف های هرز مزارع گوجه فرنگی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 25، شماره: 2
69 تعیین روابط بین انتقال ماده خشک و برخی صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ های جو به کمک تجزیه به عامل ها تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 4، شماره: 10
70 تغییرات مقدار و فلورسانس کلروفیل و قندهای محلول کل در ارقام کلزا در شرایط تنش اسمزی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 22، شماره: 4
71 راه کارهای مناسب گزینش ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی در کلزا (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 20
72 شناسایی پایدارترین ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از آماره های ناپارامتری پایداری عملکرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 1
73 شناسایی ژنوتیپ های کلزا متحمل به خشکی با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده آل (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 29
74 کاربرد شاخص فاصله ژنوتیپ-ایدئوتیپ چند صفتی (MGIDI) در گزینش ژنوتیپ های برتر جو در منطقه گرم و خشک داراب (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 44
75 گروه بندی اینبرد لاین های نوترکیب گندم نان ازنظر صفات فنولوژیک و تخصیص مواد فتوسنتزی در شرایط تنش کم آبی انتهای فصل (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 4
76 مدل‎سازی خشک‎شدن لایه نازک خمیر خرمای مضافتی (Phoenix dactylifera L.) (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 9، شماره: 1
77 مطالعه تاثیر تنش کادمیم بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان تجمع این عنصر در جو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
78 مطالعه‌ی شاخص‌های تحمل به خشکی و ارتباط آن‌ها با نشانگر‌های ISSR در برخی ارقام کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 6، شماره: 1
79 مقایسه میزان تریگونلین بذر در برخی از گونه های گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 35، شماره: 5
80 مقایسه ی میزان خسارت میوه سه رقم زیتون (Olea europaea L.) در روش های مختلف برداشت مکانیزه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 24، شماره: 4
81 مکان یابی QTL های اصلی و اپیستاتیک و اثر متقابل آن ها با محیط برای عملکرد بیولوژیک در لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
82 مکان یابی QTLهای مرتبط با صفات فیزیولوژیکی موثر بر تحمل به سرب در جو (.Hordeum vulgare L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 3
83 مکان یابی ژن های کنترل کننده مقاومت به سرما در کلزا با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 7، شماره: 3
84 مکان یابی نواحی ژنومی کنترل کننده برخی صفات مورفولوژیکی در شرایط تنش شوری در لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 46
85 واکنش های فیزیولوژیک و مورفولوژیک دو رقم جو و نتاج حاصل از تلاقی آن ها نسبت به اثرات سمی سرب (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی دو علف هرز غالب خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و کنگر وحشی (Circium arvense L.) بر جوانه زنی و رشد کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر تنش اسمزی بر عملکرد بیولوژیک ، کلروفیل و محتوای نسبی آب در ارقام گندم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
3 اثر تنش خشکی آخر فصل بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گندم نان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
4 اثر تنش خشکی بر روی برخی صفات فیزیولوژیکی ارقام مختلف کلزا (. Brassica napus L) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
5 اثر تنش خشکی بر روی برخی صفات فیزیولوژیکی اکوتیپ های رازیانه (Foeniculum vulgare) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
6 اثر تنش شوری بر صفات مورفولوژیکی ریشه در 100 لاین پیشرفته گندم دوروم (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
7 اثر تنش شوری روی تغییرات محتوای کلروفیل برگ در ژنوتیپ های گیاه توتون (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
8 اثر رقابت علف هرز تاج خروس بر ارتفاع و مقدار کلروفیل گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
9 اثر رقابت علف هرز سلمه تره بر خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکیگوجه فرنگی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
10 اثر کاربرد برگی ریزموجودات مفید Effective Microorganisms در سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد توت فرنگی Fragaria×ananasa cv. Paros (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 اثر کاربرد خاکی ریزموجودات مفید Effective Microorganisms در سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد توت فرنگی Fragaria×ananasa cv. Paros (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 اثر کاربرد دراز مدت کودهای شیمیایی بر آرایش کانوپی و ترکیب گون های علف های هرز جو بهاره (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن در تاریخ های مختلف کاشت بر شاخص های فیزیولوژیک سیب زمینی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 اثرتنش شوری برخصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک پنبه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
15 ارائه ی مدل منطقه ای جهت ارزیابی شدت فرسایش آبی به منظور مدیریت آب و خاک در حوزه ی آبخیز خلخال، استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
16 ارتباط بین پرولین و فلوئورسانس کلروفیل با تحمل به یخزدگی در جو (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
17 ارزیابی اثر تنش ابی برویژگی های مورفولوژیک ارقام پاییزه کلزا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
18 ارزیابی اثرات غشای نازک کائولین در شرایط تنش خشکی بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی ارقام شکوفه وآذر بادام (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
19 ارزیابی ارتباط بین پروتئین های گلیادین بذر جو و مقاومت به یخزدگی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
20 ارزیابی ارقام جو با استفاده از برخی صفات فیزیولوژیک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
21 ارزیابی الگوهای پروتئینی پنبه با استفاده از الکتروفورز ژل پلی آکریلامید (SDS-PAGE) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
22 ارزیابی الگوهای نواربندی پروتئین های ذخیر ه بذر نخود با استفاده از روش SDS-PAGE (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
23 ارزیابی تحمل به تنش خشکی برخی هیبریدهای ذرت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
24 ارزیابی تحمل سرما در کشت پاییزه نخود زراعی Cicer arietinum L با استفاده از صفات مورفولوژیک و فنولوژیک (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
25 ارزیابی تراکم و پوشش تاجی گیاهی درشدتهای مختلف چرایی براساس کانون بحرانی روستا مطالعه موردی روستای آلوارس شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
26 ارزیابی تغییرات پرولین، کلروفیل و محتوای نسبی آب در ژنوتیپ های کلزا در شرایط خوگیری به سرما (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
27 ارزیابی تغییرات تاج پوشش گیاهی و تولید تحت تاثیرشدت چرا درمراتع جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
28 ارزیابی تغییرات شاخص های تنوع و یکنواختی در پروفیل ارتفاعی شمال سبلان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
29 ارزیابی تنوع ژنتیکی درژنوتیپ های سویا بااستفاده ازنشانگر issr (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
30 ارزیابی تنوع ژنتیکی و تجزیه به عامل ها در صفات مورفولوژیک لاین های پیشرفته جو در منطقه مغان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
31 ارزیابی شاخص های تحمل و رقابت ارقام گندم در رقایت با علف هرز خردل وحشی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
32 ارزیابی صفات زراعی ژنوتیپ های گندم از نظر مقاومت به بلایت فوزاریوم سنبله (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
33 ارزیابی صفات زراعی ژنوتیپ های گندم از نظر مقاومت به بلایت فوزاریوم سنبله (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
34 ارزیابی مقاومت به خشکی درماریتیغال از طریق کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
35 استفاده از تناوب زراعی، کود شیمیایی و علف کش در کنترل تلفیقی علف های هرز چاودار زمستانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
36 انگشت نگاری DNA ارقام سیب زمینی تجاری با استفاده از نشانگرمولکولی ISSR (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
37 Investigation of the Effects of Thin Kaolin Coating on the Biochemical Characteristics and Moisture Content in the Rhizosphere of Apple Cultivars (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
38 Verification of a novel Thin-Layer Drying Mathematical Model of air Dried Mint leaves (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
39 برآورد وراثت پذیری برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
40 برآورد وراثت پذیری خصوصیات ریشه گندم در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
41 بررسی اثر تنش آلومینیوم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام گندم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
42 بررسی اثر تنش آلومینیوم بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی ارقام گندم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
43 بررسی اثر تنش خشکی برروی ارقام گندم دوروم با استفاده از کاهش دمای کانوپی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
44 بررسی اثر تنش شوری بر رشد و ویژگی های فیزیولوژیک بیست ژنوتیپ گندم دوروم در مرحله رشد رویشی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
45 بررسی اثر تنش شوری روی صفات سبزینگی و محتوای نسبی آب برگ در ژنوتیپ های توتون tobacum LNicotina. (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
46 بررسی اثر دما، بارندگی و رطوبت نسبی در توسعه بیماری بادزدگی سیب زمینی (Late blight) دردشت اردبیل (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
47 بررسی اثر محلول پاشی عصاره ورمی کمپوست (چای کمپوست) بر روی برخی از صفات مورفولوژیک توت فرنگی (.Fragaria ananassa Duch) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
48 بررسی اثرات روش های شیمیایی و غیر شیمیایی کنترل علف های هرز، بر عملکرد و اجزائی عملکرد ذرت دانه ای تحت شرایط اقلیمی ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
49 بررسی ارقام گندم تحت تنش آلومینیوم طی مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
50 بررسی الگوهای نواربندی پروتئین های ذخیره بذر آزیلوپس با استفاده از روش SDS-PAGE (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
51 بررسی الگوی نواربندی پروتئینهای ذخیرهای دانه و کیفیت نانوایی به عنوان فاکتور مرتبط با مقاومت به یخزدگی گندم نان(Triticum Aestivum L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
52 بررسی پایداری شاخص کلروفیل ژنوتیپ های نخود تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
53 بررسی پلی مورفیسم الکتروفورزی ارقام سویا Glycine Max Merril از نظر پروتئینهای با وزن مولکولی پائین (LMW-GS) با روش SDS-PAGE (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
54 بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر میزان فرسایش خاک و رواناب سطحی با استفاده از شبیه سازی بارش(مطالعه موردی:بند الماس استان اردبیل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
55 بررسی تاثیر تنش اسمزی بر میزان پرولین و قندهای محلول در برگ عدس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
56 بررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی از صفات مورفولوژیکی ارقام جو (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
57 بررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی از صفات مورفولوژیکی ژنوتیپ های جو (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
58 بررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر رشد و نمو ارقام جو (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
59 بررسی تاثیر عملیات زراعی بر میزان آلودگی مزارع سیب زمینی به علفهای هرز و عملکرد محصول (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
60 بررسی تاثیرتغییرات کاربری اراضی روی خصوصیات فیزیکی خاک و ضریب رواناب با استفاده از بارش مصنوعی (مطالعه موردی: بند الماس استان اردبیل) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
61 بررسی تحمل خشکی برخی ژنوتیپ های توتون به کمک تجزیه به عامل ها و تجزیه خوشه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
62 بررسی تغییرات پروتئین، وزن خشک و درصد قند محلول برگ در ارقام کلزا در شرایط خوگیری به سرما (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
63 بررسی تغییرات صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ های مختلف جو در شرایط تنش سرما (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
64 بررسی تغییرات طول ریشه، ساقه و محتوی نسبی آبRWCدر 20 ژنوتیپ کنجد زراعی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
65 بررسی تغییرات مورفولوژیک و فیزیولوژیک ژنوتیپ های گندم دوروم در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
66 بررسی تغییرات میزان پرولین، کلروفیل و هدایت روزانه ی 20 ژنوتیپ کنجد زراعی تحت تنش شوروی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
67 بررسی تغییرات میزان پرولین، کلروفیل و هدایت روزنهای 02 ژنوتیپ کنجد زراعی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
68 بررسی تنوع اگرو- مورفولوژیکی در برخی از توده های Aegilops tauschii بومی ایران (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
69 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام پنبه با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
70 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام پنبه با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
71 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم دوروم تحت تنش خشکی براساس تجزیه خوشه ای و تجزیه عاملی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
72 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان با استفاده ازپروتئین های ذرخیره ای محلول درآب و نمک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
73 بررسی تنوع ژنتیکی پروتئین های محلول درآب و نمک با استفاده ازتکنیک SDS-PAGEGlycine Max Merril (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
74 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های کلزا (.Brassica napus L) بر اساس برخی صفات بیو شیمیایی و فیزیولوژیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
75 بررسی تنوع ژنتیکی لاینهای پیشرفته گندم دوروم با استفاده از نشانگر RAPD (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
76 بررسی تنوع ژنتیکی و گروه بندی لاین های گندم نان (.Triticum aestivum L) درمنطقه اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
77 بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی اکوتیپ های رازیانه (Foeniculum vulgare) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
78 بررسی توانایی رشذی ژنوتیپ های نخود تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
79 بررسی جذب نیتروژن و تجمع نیترات غده سیب زمینی متاثر از سطوح تراکم بوته و کود نیتروژن (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
80 بررسی خصوصیات اندام هوایی ارقام برنج تحت تاثیر تنش الومینیوم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
81 بررسی خصوصیات اندام هوایی ژنوتیپ های مختلف گندم دوروم تحت تاثیر تنش آلومینیوم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
82 بررسی خصوصیات ریشه در ارقام برنج تحت تاثیر تنش آلومینیوم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
83 بررسی خصوصیات ریشه ژنوتیپ های مختلف گندم دوروم تحت تاثیر تنش آلومینیوم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
84 بررسی خصوصیات مورفولوژیک اندام هوایی در 100 لاین پیشرفته گندم دوروم تحت تأثیر تنش اسمزی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
85 بررسی خصوصیات مورفولوژیک اندام هوایی و عملکرد در لاین های پیشرفته گندم دوروم تحت تنش شوری (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
86 بررسی خصوصیات مورفولوژیک ریشه در 100 لاین پیشرفته گندم دوروم تحت تأثیر تنش اسمزی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
87 بررسی روشهای کنترل علفهای هرز ذرت تحت شرایط اقلیمی ارومیه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
88 بررسی روند تجمع پرولین و پروتئینهای ذخیرهای دانه در ارتباط با مقاومت به یخزدگی گندم نان(Triticum Aestivum L.) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
89 بررسی ژنوتیپ های گندم از نظر مقاومت به بلایت فوزاریوم سنبله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
90 بررسی ژنوتیپ های گندم از نظر مقاومت به بلایت فوزاریوم سنبله (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
91 بررسی ژنوتیپ های گندم از نظر مقاومت به بلایت فوزاریوم سنبله (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
92 بررسی ژنوتیپ های گندم از نظر مقاومت به بلایت فوزاریوم سنبله (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
93 بررسی ژنوتیپ های مختلف گندم دوروم در رابطه با تحمل به تنش خشکی با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
94 بررسی سازگاری اکوتیپ های زعفران به منطقه اردبیل (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
95 بررسی فنولوژی یولاف وحشی(Avena fatua) و چاودار وحشی (secale cereale) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
96 بررسی محتوای فنل کل در برخی گونه های گیاه دارویی مریم گلی (.Salvia L) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
97 بررسی واکنش ارقام زودرس پنبه نسبت به کشت دوم درمنطقه مغان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
98 پاسخ ایزوفرمهای سوپراکسید دیسموتاز برخی هیبریدهای ذرت در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
99 تاثیر pH محلول آهن بر خصوصیات بیوشیمیایی توت فرنگی رقم دیامنت (Fragaria ananassa Duch.) cv.Diamant (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
100 تاثیر برگرداندن بقایای گیاهی و سوزاندن آنها برخصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
101 تاثیر پرایمینگ بذرگیاه دارویی همیشه بهار بر رشد و نمو تاج خروس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
102 تاثیر پرایمینگ بذرگیاه دارویی همیشه بهار بر رشد و نمو گاوپنبه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
103 تاثیر پوشش سنگریزه سطحی بر رواناب و هدر رفت خاک با استفاده از شبیه سازی بارش (مطالعه موردی: بند الماس استان اردبیل) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
104 تاثیر تراکم گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد و صفات کیفی دانه آفتابگردان رقم آذرگل در ارومیه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
105 تاثیر تلفیق کاربرد بقایای گیاهی و علف کشها در کنترل علف های هرز سیب زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
106 تاثیر تنش آلومینیوم روی پارامترهای جوانه زنی 100 لاین پیشرفته گندم دوروم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
107 تاثیر رژیم رطوبتی بر تولید بذر خردل وحشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
108 تاثیر رژیم رطوبتی گیاه مادری بر خصوصیات جوانهزنی بذر خردل وحشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
109 تاثیر رقابت علف هرز خردل وحشی بر عملکرد و اجزای عملکرد 18 رقم گندم (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
110 تاثیر سطوح تنش شوری بر رشد گیاهچه ارقام گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
111 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و نمو سه علف هرز دولپه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
112 تاثیر سمیت آلومینیوم بر خصوصیات گیاهچه در ارقام گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
113 تاثیر شخم و خاک پوش ها بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
114 تاثیر عوامل توپوگرافیکی برپوشش تاجی و تولید درمراتع جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
115 تاثیر عوامل توپوگرافیکی برتراکم گونه ای درمراتع جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
116 تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر صفات زیر زمینی گوجه فرنگی (.Lycopersicon esculentum L) در شرایط رقابت با علف هرز تاتوره (Datura stramonium L) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
117 تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی (.Lycopersicon esculentum L) در شرایط رقابت با علف هرز تاتوره (.Datura stramonium L) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
118 تاثیر کولتیواسیون و گیاه پوششی چاودار در کنترل علفهای هرز و عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
119 تاثیر مالچهای گیاهی زنده بر تنوع گونهای علفهای هرز گوجه فرنگی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
120 تاثیر نوع کود بر صفات هوایی گوجه فرنگی (.Lycopersicon esculentum L) در رقابت با علف هرز تاتوره (.Datura stramonium L) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
121 تاثیر نوع و تراکم علف هرز و سطوح نیتروژن بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد گوجه فرنگی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
122 تاثیر نوع و زمان کاشت گیاه پوششی برعملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
123 تاثیر نیتروژن و تاریخ بر شاخص های فیزیولوژیک رشد و عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
124 تاثیز پرایمینگ بذرگیاه دارویی همیشه بهار بر رقابت با تراکمهای مختلف دو گونه علف هرزتاج خزوس وگاوپنبه بر عملکرد همیشه بهار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
125 تأثیر تناوب زراعی و انواع خاکورزی بر تراکم بذور علفهایهرز در بانک بذر (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
126 تأثیر تناوب زراعی و سیستمهای خاکورزی بر تنوع گونهای علفهای هرز در بانک بذر (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
127 تأثیر تنش خشکی بر رشد و نمو ومحتوای کلروفیل برگ ژنوتیپ های جو (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
128 تأثیر تنش خشکی بر فلورسانس کلروفیل و سبزینگی برگ در ژنوتیپ های توتون گرمخانه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
129 تأثیر تنش خشکی بر محتوای نسبی آب، هدایت روزنه ای ووزن ریشه در ژنوتیپ های توتون گرمخانه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
130 تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مورفولوژیکی در ژنوتیپ های جو (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
131 تأثیر سوزاندن بقایای گیاهی و برگرداندن آنها بر روی تغییرات ماده آلی خاک، جمعیت میکروارگانیسمها وعملکرد جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
132 تأثیرنیتروژن بر کارایی سه علفکش دومنظوره در کنترل علفهای هرز سه رقم گندم (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
133 تأثیرنیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم در شرایط تداخل علفهای هرز (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
134 تإثیر نیتروژن و تراکم های مختلف علف هرز سلمه تره بر عملکرد و برخی خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
135 تجزیه ارتباط بین برخی صفات زراعی با نشانگرهای ISSR در بیست ژنوتیپ سیب زمینی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
136 تجزیه ارتباط نشانگرهای مولکولی و برخی صفات فیزیولوژیک در گندم دوروم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
137 تغییرات مقدار و فلورسانس کلروفیل و هدایت روزنه ای در ژنوتیپ های جو در شرایط سمیت آلومینیوم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
138 تنش خشکی و تاثیر آن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
139 جوانه زنی و تکثیر گیاه دارویی سالویا به روش کشت بافت (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
140 خصوصیات مورفولوژیک اندام هوایی و عملکرد در 100 لاین پیشرفته گندم دوروم در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
141 شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن های کنترل کننده اجزای عملکرد دانه در کلزا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
142 طبقه بندی ژنوتیپ های گندم (Triticum astivum) بر اساس زیرواحدهای گلوتنین با استفاده از SDS-PAGE (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
143 کارایی مصرف نیتروژن در سه گونه علف هرز (دولپه) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
144 کاربرد دستگاه نانودراپ در تعیین کمیت و کیفیت DNA استخراج شده از خویشاوندان وحشی گندم (دریافت مقاله) سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت
145 کاربرد دستگاه نانودراپ در تعیین کمیت و کیفیت DNA استخراج شده ازخویشاوندان وحشی گندم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
146 گروه بندی ارقام جو با استفاده از نشانگرهای پروتئین های ذخیرهای بذر (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
147 گروه بندی ارقام کلزا ازنظر تحمل تنش شوری در مرحله گیاه چه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
148 گروه بندی ارقام مختلف گندم ازنظر مقاومت به شوری با استفاده ازتجزیه به عاملها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
149 گروه بندی ژنوتیپ های پیشرفته عدس( (Lens culinarid Medikبا استفاده از صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
150 گروه بندی ژنوتیپ های پیشرفته عدس( (Lens culinaris Medikبا استفاده از برخی صفات و صفات جوانه زنی بذر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
151 گروه بندی ژنوتیپهای گندم بر اساس پروتئینهای محلول در آب و نمک با استفاده از SDS-PAGE (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
152 گروهبندی ارقام پاییزه کلزا از نظر تحمل تنش آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
153 گروهبندی ارقام مختلف جو از نظر انتقال مجدد ماده خشک به دانه در شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
154 گزینش ژنوتیپهای عدس مقاوم به بیماری پژمردگی فوزاریومی باعامل Fusarium oxysporum Fusarium oxysporum (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
155 مروری بر گیاه دارویی کبر ).L spinosa Capparis) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی
156 مطالعه برخی صفات فیزیکی سیب رقم فوجی دماوند در شرایط انبارمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
157 مطالعه تنوع زیستی پوشش گیاهی قرق گردنه قوشچی ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
158 مطالعه توانایی رقابتی 18 رقم گندم با علف هرز خردل وحشی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
159 مطالعه توانایی رقابتی پنج رقم گندم با علف های هرز تحت تاثیر سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
160 مطالعه خصوصیات ریشه ارقام گندم در شرایط تنش اسمزی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
161 مطالعه خصوصیات ریشه ژنوتیپ های جودر شرایط سمیت آلومینیوم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
162 مطالعه روابط بین عملکرد و اجزای آن در لاین های گندم نان (.Triticum aestivum L) در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
163 مطالعه کاریولوژیکی چهار گونه آگروپیرون ( Agropyrun SPP.) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
164 مطالعه ی چرخه ی زندگی تاج خروس وحشی (Amaranthus retruflexus) و ماشک گل خوشه ای (Visia villosa) بر اساس درجه-روز رشد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
165 مطالعه ی سرعت نمو گاوپنبه (Abutilon theophrasti) و تاتوره (Datura stramonium) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
166 مقایسه جمعیت های دو گونه آگروپیرون (A. desertorum و A. cristatum) از نظر عملکرد بذر و تولید علوفه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
167 میزان فلاونویید کل در برخی گونه های گیاه دارویی مریم گلی (.Salvia L) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
168 نقش کودهای آلی و شیمیایی برترکیب گونه ای علفهای هرزگندم زمستانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی