دکتر ابوالفضل فرجی

دکتر ابوالفضل فرجی استاد/ عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

دکتر ابوالفضل فرجی

Dr. Abolfazl Faraji

استاد/ عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار تاریخ کاشت بر عملکرد و بهره وری مصرف آب برنج به روش کشت مستقیم در بستر خشک (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 2
2 آسا، رقم کلزای آزادگرده افشان بهاره مناسب برای مناطق گرم جنوب ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 12، شماره: 1
3 اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام کلزا (Brassica napus L.) در منطقه گنبد (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 28، شماره: 2
4 اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر ارقام کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 5، شماره: 1
5 اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در غرب استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 8، شماره: 27
6 اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن برعملکرد و اجزا عملکرد برنج در اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 5
7 اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن برعملکرد و اجزا عملکرد برنج در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 2، شماره: 3
8 اثرات محرک های زیستی جلبک دریایی و هیومیک اسید و برخی عناصر غذایی بر جوانه زنی و دیگر صفات مرتبط در سویا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 12، شماره: 42
9 ارزیابی پاسخ های مورفوفیزیولوژیکی ارقام گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.)تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 14، شماره: 54
10 ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های کلزا بهاره با استفاده از تجزیه بای پلات GGE (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 36، شماره: 2
11 ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین های امید بخش بهاره کلزا (.Brassica napus L) با استفاده از روش GGE بای پلات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 23، شماره: 1
12 ارزیابی پتانسیل عملکرد دانه و هم بستگی صفات در سه گونه از جنس براسیکا (B. napus, B. rapa, B. juncea) تحت شرایط دیم در منطقه گنبد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 471
13 ارزیابی پتانسیل عملکرد دانه و هم بستگی صفات در سه گونه از جنس براسیکا (B. napus, B. rapa, B. juncea) تحت شرایط دیم در منطقه گنبد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 48
14 ارزیابی تاثیر زمان کاشت و آبیاری تکمیلی بر توزیع ماده خشک در ارقام کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 1، شماره: 1
15 ارزیابی تحمل به خشکی و گرما در دو رقم کلزا (.Brassica napus L) (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 25، شماره: 2
16 ارزیابی رابطه بین تعداد دانه، آب مصرفی در تبخیر تعرق و مقدار آب نسبی برگ با وزن دانه کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 1
17 ارزیابی ژنوتیپ های جدید سویا (Glycine max L.) از نظر شاخص های تحمل به خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 18
18 ارزیابی عملکرد دانه ژنوتیپ های سویا در محیط های مختلف با استفاده از پارامترهای آماری و روش های گرافیکی GGE بای پلات (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 40
19 ارزیابی عملکرد دانه و شاخص های تحمل به خشکی در ارقام و لاین های خالص سویا در منطقه گرگان (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 30، شماره: 1
20 ارزیابی کارایی مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در تولید کنجد رقم ناشکوفا (دریافت مقاله) مجله ترویجی گیاهان دانه روغنی دوره: 1، شماره: 1
21 ارزیابی واکنش ارقام سویا برای صفات زراعی و فنولوژی در سیستم های مدیریتی مختلف در منطقه گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 5، شماره: 14
22 برآورد اثر عوامل محیطی در دوره پر شدن دانه بر وزن دانه در گونه های مختلف براسیکا(Brassica napus L., B. rapa L., B. junceae L.) (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 26، شماره: 3
23 بررسی اثر محلولپاشی نیتروژن و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد کلزا رقم آپشن۵۰۰ درگلستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 24، شماره: 2
24 بررسی برهمکنش تلقیح کودهای بیولوژیک و نیتروژن بر رشد و عملکرد سویا تحت شرایط کنترل و عدم کنترل علف هرز (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 3
25 بررسی تاثیر آموزش به روش شبیه سازی شده بر میزان آمادگی پرستاران در انجام تریاژ حوادث (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 2، شماره: 4
26 بررسی تاثیر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و محلول پاشی هیومیک اسید و عناصر ریزمغذی بر عملکرد و صفات مورفو-فنولوژیک سویا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 4
27 بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن چهار ژنوتیپ کلزا در گنبد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 7، شماره: 3
28 بررسی تاثیر تراکم بوته و اسید هیومیک بر عملکرد شلتوک، کارایی مصرف آب و صفات بیوشیمیایی برنج (Oryza sativa L.) در سیستم خشکه کاری در شمال ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 17، شماره: 67
29 بررسی تاثیر دما و فتوپریود بر مراحل رشد و نمو دو رقم کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 4
30 بررسی روشهای مختلف پایداری ناپارامتری درعملکرد دانه درارقام و هیبریدهای بهاره کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 4
31 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بهاره کلزا تحت تاثیر تاریخ های کاشت و سطوح مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 3، شماره: 2
32 بررسی مزیت کاشت مخلوط پنبه وکنجد در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله ترویجی گیاهان دانه روغنی دوره: 4، شماره: 1
33 بررسی واکنش ارقام و لاین­های سویا (Glycin max L.) به تنش کم­آبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 14
34 بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycin max L.) به تاریخ کاشت، دما و ساعات آفتابی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 4
35 تاثیر تنش شوری بر برخی صفات فنولوژیکی، مرفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد رقم های گوناگون کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 9، شماره: 29
36 تاثیر شدت و زمان حذف برگ بر صفات کمی و کیفی سویا (Glycine max L.) تحت شرایط مصرف آمینواسید (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 2
37 تاثیر کاربرد نیتروکسین و سطوح آبیاری بر صفات کمی و کیفی ارقام کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 13، شماره: 44
38 تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه (Azospirillum sp.) بر فیزیولوژی و عملکرد گیاه کلزا (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 2، شماره: 2
39 تأثیر همزمان کیفیت بذر، تراکم کاشت و کود نیتروژن بر صفات فیزیولوژیکی و عملکردی گندم (.Triticum aestivum L) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 11، شماره: 44
40 تعیین تیپ ایده آل آفتابگردان (Heliantus annuus) در منطقه گنبد با استفاده از مدل سازی و روش رگرسیون چندگانه (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 3
41 تعیین خلا عملکرد تولیدی سویا در منطقه علی آباد کتول با استفاده از آنالیز مقایسه کارکرد و خط مرزی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 16، شماره: 1
42 تعیین واکنش فنولوژی ژنوتیپ های بهاره کلزا(Brassica napus L.) به تاریخ کاشت، دما و فتوپریود (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 26، شماره: 1
43 دلگان رقم جدید کلزا با پتانسیل عملکرد دانه بالا برای کشت در مناطق گرم و خشک جنوب کشور (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 2
44 رابطه بین وقوع و شدت بیماری سوختگی آلترناریایی در گونه های مختلف جنس براسیکا در منطقه گنبد (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 49، شماره: 1
45 صفار، رقم جدید زودرس کلزا مناسب مناطق با محدودیت فصل کشت وکشت تاخیری در اقلیم های گرم جنوب و شمال ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 12، شماره: 1
46 عملکرد دانه در ژنوتیپ های سه گونه براسیکا (Brassica napus L., B. rapa L., B. junceae L.): اثر بارندگی و خارج قسمت فتوترمال در شرایط دیم گنبد (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 26، شماره: 2
47 عوامل موثر بر بروز عارضه اختلال در غلاف بندی و عملکرد دانه سویا [Glycine max (L.) Merrill] در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 39، شماره: 1
48 کمی سازی نقش مدیریت زراعی بر عملکرد دانه سویا در منطقه گرگان در شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 38، شماره: 2
49 مطالعه تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد، کیفیت علوفه و میزان روغن ارقام مختلف گلرنگ در منطقه گنبدکاوس (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 3
50 مقایسه پارامترهای عملکردی ماشین و شاخص های انرژی تولید سویای تابستانه درسامانه های خاک ورزی مرسوم و حفاظتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
51 واکنش دو ژنوتیپ کلزا به باکتری های محرک رشد (.Azospirillum spp): عملکرد و اجزای عملکرد دانه، ماده خشک و شاخص برداشت (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 29، شماره: 1
52 واکنش ژنوتیپ های سه گونه براسیکا به کشت تاخیری در شرایط دیم در منطقه گنبد (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 29، شماره: 3
53 واکنش گیاه ماش (ژنوتیپ VC-1973A) به تاریخ کاشت، تراکم بوته و آبیاری در منطقه گرگان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 1
54 واکنش هیبریدها و لاین های امیدبخش کلزا به تاریخ کاشت در منطقه گرگان (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 32، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بهاره سازی بر سرعت ظهور برگ و فیلوکرون در کلزا در گرگان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر بهاره سازی بر فنولوژی و سرعت نمو در کلزا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد آفتابگردان کشت دوم در شمال استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
4 اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر برخی صفات زراعی و عملکرد Pisum Sativum L. (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
5 اثر تداخل تراکم های مختلف گاوپنبه (Abutilon theophrasti L) بر عملکرد و اجزا عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
6 اثر فاصله ردیف، میزان بذر و ژنوتیپ بر وقوع بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کانولا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثر نیتروژن بر صفات رویشی، عملکرد و روغن کنجد (Sesamum indicum L.) بعنوان کشت دوم بعد از گندم (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
8 اثرات نظام های کم نهاده و متداول درکشت تاخیری بررشد دانه رست ژنوتیپ های گیاه کلزا Brassica napus L. (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
9 ارزیابی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن در تاریخ کاشت های تأخیری برصفات فنولوژیکی، مرفولوژیکی و عملکرد کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
10 ارزیابی برخی از خصوصیات زراعی و عملکرد هیبریدهای جدید بهاره کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
11 ارزیابی تحمل به خشکی ارقام بهاره کلزا (Brassica napus) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت لاین AR68 تحت تاثیر بیوچار و ورمی کمپوست (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
13 ارزیابی عملکرد هیبریدهای آفتابگردان در کشت بهاره و تابستان (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
14 ارزیابی مصرف بیوچار و ورمی کمپوست بر فنولوژی، صفات کمی وکیفی ذرت لاین AR68 در گرگان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
15 ارزیابی مولفه های رشدی و اجزای عملکرد گاوپنبه Abutilon theophrasti L.) در شرایط رقابت با کنجد (Sesamum indicum L) (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
16 براساس اثرات خاک ورزی و مصرف نیتروژن بر صفات فنولوژی گندم (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
17 براساس اثرات خاک ورزی و مصرف نیتروژن برعملکرد و اجزای دانه گندم (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
18 بررسی اثر تراکم بوته و فاصله ردیف کاشت بر برخی صفات زراعی گیاه ماش vigna radiate (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
19 بررسی اثر تراکم بوته و فاصله ردیف کشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و همبستگی بین صفات در ماش سبز ژنوتیپ VC1973A (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
20 بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد کمی هیبریدهای جدید سورگوم علوفه ای در منطقه گرگان (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
21 بررسی اثر تراکم و رقم بر عملکرد سورگوم علوفه ای در منطقه گرگان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
22 بررسی اثر فیفر بر عملکرد وظایف عملکرد دو رقم سویا در استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
23 بررسی اثر کود آلی (کود گاوی) و نیتروژن بر گیاه کلزا در منطقه گرگان (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
24 بررسی پایداری عملکرد ارقام و هیبریدهای کلزا از طریق روش های ناپارامتری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
25 بررسی پایداری عملکرد دانه از طریق روش های نا پارامتری در ژنوتیپ های بهاره کلزا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
27 بررسی تاثیر تراکم بوته بر عملکرد دانه و روغن هیبرید های جدید آفتابگردان (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
28 بررسی تاثیر زغال زیستی و کود بیولوژیک بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک تحت کشت ذرت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
29 بررسی تاثیر زمان کاشت بر خواص کمی و کیفی هیبرید های جدید آفتابگردان (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
30 بررسی تاثیر شدت و زمان برگزایی بر عملکرد کمی و کیفی سویا در شرایط گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
31 بررسی تاثیر شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شرایط گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
32 بررسی تاثیر مصرف کود استارتر در افزایش عملکرد دانه سویا تحت تاریخ کاشت های دیر (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
33 بررسی تاثیر مصرف نیتروژن در افزایش شاخص برداشت سویا رقم کتول DPX در استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
34 بررسی تأثیر انواع قلمه بر ریشه زایی قلمههای دو رقم زیتون سازگار در استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
35 بررسی تأثیر غلظتهای مختلف هورمون IBA بر ریشه دار کردن قلمههای دو رقم زیتون سازگار در استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
36 بررسی صفات فنولوژی افتابگردان تحت تاریخ کاشت های مختلف در منطقه انبار الوم (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن
37 بررسی عملکرد، اجزا عملکرد و درصد روغن کلزا تحت تاثیر عوامل مختلف زراعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 بررسی عملکردصفات کیفی هیبریدهای جدید سورگوم علوفه ای تحت تاثیر تراکم کاشت و رقم درمنطقه گرگان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
39 بررسی مقادیر متفاوت ازت در تاریخ کاشت های تاخیری بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
40 بررسی مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم در تاریخ کاشت های تأخیری بر شاخص برداشت کلزا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
41 بررسی میزان تاثیر تیمارهای بذری بر بهبود پارامترهای جوانه زنی در کلزا (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
42 بررسی و ارزیابی لاین های دابلد هاپلوئید کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 بررسی واکنش ارقام و لاینهای خالص سویا (.Glycie max L ) به تنش خشکی و عدم تنش خشکی در منطقه گرگان (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
44 بررسی واکنش عملکرد دو رقم سویا Glycine max نظام‌های زراعی منطقه گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
45 تاثیر تاریخ های کاشت زمستانه بر تجمع ماده خشک و شاخص برداشت ژنوتیپهای کلزا وخردل زراعی در منطقه گرگان (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
46 تاثیر تاریخ های کاشت زمستانه بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای کلزا وخردل زراعی در منطقه گرگان (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
47 تاثیر تراکم بوته و نیتروژن بر خصوصیات خصوصیات کمی و کیفی کلزا در کشت تاخیری (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
48 تاثیر تراکم بوته و نیتروژن بر خصوصیات فنولوژیکی، مورفولوژیکی کلزا در کشت تاخیری (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
49 تاثیر تراکمهای مختلف کاشت و رقم برعملکرد صفات کمی هیبریدهای جدید سورگوم علوفه ای درمنطقه گرگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
50 تاثیر حذف برگ برعملکردوشاخصهای عملکرد ارقام گندم نان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
51 تاثیر زمان و میزان قطع برگ بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کلزا رقم هایولا ۴۰۱ (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
52 تاثیر فاصله ردیف بر پارامترهای کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L) (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
53 تاثیر کاربرد باکتری محرک رشد نیتروکسین و سطوح آبیاری بر صفات کمی و کیفی ارقام کلزا (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
54 تاثیر محدودیت منبع بر روی صفات مورفولوژیک گیاه کلزا رقم هایولا ۴۰۱ (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
55 تاثیر محدودیت منبع بر صفات مورفولوژیک گیاه کلزا رقم هایولا ۴۰۱ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
56 تاثیر مدیریت خاکورزی بر عملکرد گندم در تناوب زراعی ذرت-گندم در منطقه گنبد (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
57 تاثیر نمونه هایی از سامانه های خاک ورزی حفاظتی بر سبز شدن سویا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
58 تاثیرسطوح مختلف حذف برگ برعملکردوشاخصهای عملکردارقام گندم نان شمال گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
59 تأثیر تاریخ کاشت بر روی میزان وقوع بیماری سوختگی آلترناریایی در ارقام زراعی کلزا در منطقه گنبد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
60 تجزیه مرکب ارقام کلزا و بررسی روابط صفات موثر در عملکرد به روش رگرسیون چند متغییره و تجزیه علیت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
61 تشکیل غلاف در سویا تحت تاثیر تاریخ کاشت با مصرف کود استارتر در شرایط استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
62 تغییرات عملکرد اقتصادی ژنوتیپ های کلزاBrassica napus L تحت کشت تاخیری درنظامهای زراعی کم نهاده و متداول (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
63 خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی، ضرورت ملی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
64 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های کانولا تحت تاثیر تاریخ های مختلف کاشت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
65 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد سویا رقم کتول به تاریخ های مختلف کاشت تحت دو رژیم نیتروژنی در علی آباد کتول (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی ظرفیت سازی سپاه نینوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گلستان فرصت ها و محدودیت ها