دکتر پرویز ضیائیان فیروزآبادی

دکتر پرویز ضیائیان فیروزآبادی دانشیار سنجش ازدور دانشگاه خوارزمی

دکتر پرویز ضیائیان فیروزآبادی

دانشیار سنجش ازدور دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی تغییرات حوضه کویر میقان با استفاده از تصاویر ETM+, TM ,MSS و داده های اقلیمی در دوره ۲۰۱۱-۱۹۷۳ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 31
2 آشکارسازی تغییرات ژئومورفولوژیک و کاربری اراضی خورموسی با استفاده از RS و GIS (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 2، شماره: 2
3 آنالیز زمانی و مکانی طوفان های گردوغبار در شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 1
4 ادغام تصاویر فراطیفی با تصاویر دارای قدرت تفکیک مکانی بالا بر پایه سطوح مختلف تبدیل موجک گسسته هار (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 11، شماره: 4
5 ارائه مدلی برای بهینه یابی تخصیص کاربری اراضی جهت ذخیره آب مجازی با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 9، شماره: 3
6 ارزیابی الگوریتم های SMACC,PPI در استخراج مس از تصاویر فراطیفی مورد مطالعه: منطق قزلداش خوی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 1
7 ارزیابی توان عملکردی عکس های ماهواره ای کرونا، هکساگون و تصاویر استر در تهیه ی نقشه مرز و خط ساحلی دریاچه زریبار و استخراج میزان تغییرات سطح دریاچه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 72
8 ارزیابی توان فناوری های سنجش از دور و GPS در تهیه نقشه پوشش اراضی تالاب شادگان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 2، شماره: 2
9 ارزیابی وضعیت دمایی پوشش گیاهی (VTCI) برای پایش خشکسالی در حوضه آبریزسیمینه رود دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره MODIS (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 50
10 استخراج قوانین فازی از داده های GIS با استفاده از شبکه عصبی فازی جهت تشخیص بافت های فرسوده مناطق ۵ و ۱۱ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 19، شماره: 73
11 بازیابی و تحلیل ضریب بازپخش سیگنال در قطبیدگیVV و HH با سری زمانی تصاویر راداری به منظور پایش محصول گندم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 29
12 بررسی اثرات خشک سالی کشاورزی بر تراکم پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی: حوضه آبریز سیمینه رود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 52، شماره: 3
13 بررسی تغییرات پوشش اراضی ناحیه لنجانات طی سال های 2001 تا 2016 با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 2، شماره: 7
14 بررسی روند تغییرات پوشش اراضی شهر اراک دوره زمانی 2011 -1973 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 19
15 بررسی سطوح برفگیر در البرز مرکزی با استفاده از داده های ماهواره ای MODIS وAVHRR و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 3، شماره: 3
16 بررسی مسئولیت مدنی و اخلاقی در حوزه سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 9، شماره: 33
17 به کارگیری الگوریتم طبقه بندی نظارت شده SAM در تهیه نقشه واحدهای سنگی، با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 10، شماره: 1
18 بهره گیری از شاخص های NDVI، VTCI و WDI در تجزیه وتحلیل اثرات شدت و مدت خشکسالی بر تراکم پوشش گیاهی در حوضه آبریز سیمینه رود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 59
19 پهنه بندی فضایی کشت گندم و جو در اراضی کشاورزی در معرض بحران آب مورد مطالعه: ناحیه سنتی لنجانات اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 3
20 تاثیر وزن ساخت و سازهای شهری در بروز ناپایداری مطالعه موردی ؛ ناحیه ۱ منطقه دو شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 12، شماره: 24
21 تحلیل رابطه کاربری و پوشش اراضی و جزایر حرارتی شهر تهران، با استفاده از دادهای ETM+ (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 1، شماره: 1
22 تحلیل فضایی و زمانی جزایر گرمایی مناطق شهری گرگان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 38
23 تحلیل فضایی پایداری سکونتگاه های روستایی پیرامون اکوسیستم رودخانه ای مبتنی بر الگوی بوم روستا مطالعه موردی: روستاهای پیرامون اکوسیستم رودخانه کشکان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 58
24 تحلیل فضایی- زمانی جزیره حرارتی کلان شهر تهران با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 4
25 ترکیب تصاویر IRS و MODIS با استفاده از تکنیک جداسازی طیفی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 8، شماره: 6
26 تعیین و بررسی سطح زیرکشت محصولات زراعی در ناحیه لنجانات با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 52
27 تهیه نقشه و تخمین سطح زیرکشت برنج در شهرستان ساری با استفاده از تصاویر ماهواره ای رادارست (RADARSAT) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 41، شماره: 68
28 سنجش از دور (RS)، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل سلول های خودکار(CA) به عنوان ابزاری برای شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی، شهر شهرکرد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 1
29 سنجش و شناسایی مناطق مستعد پخش سیلاب از منظر سازند های زمین شناسی در حوزه آبخیز بیرجند با استفاده از RS/GIS (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 57
30 مدل سازی اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر توزیع مکانی بلوط (مطالعه موردی: استان های ایلام و لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 65
31 مقایسه داده های اپتیک و رادار در استخراج عوارض و پدیده های زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 2
32 مقایسه عملکرد شاخصهای ماهواره ای و هواشناسی در پایش خشکسالی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 39، شماره: 1
33 واکاوی تاثیر شهر بر تغییرات سالانه دما در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 14، شماره: 35
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات دریاچه ارومیه طی سال های 2000 و 2010 (دریافت مقاله) همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
2 ارائه مدلی جدید در آشکارسای تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
3 ارائه مدلی جدید در آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
4 ارزیابی آسیب پذیری آبهای زیرزمینی دشت ورامین نسبت به آلودگی نیتراته با استفاده از DRASTIC تصحیح شده در محیط GIS (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
5 ارزیابی پدیده زمین لغزش در مسیل فرحزاد با استفاده از پارامترهای ژئومورفولوژیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
6 ارزیابی تغییرات جنوب شرق دریاچه ارومیه در دوره های زمانی 1984 و2004 با استفاده GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
7 ارزیابی تناسب زمین برای کاربری کشاورزی با تاکید بر ویژگی های ژئومورفولوژیکی (مطالعه موردی: شهرستان بهبهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
8 ارزیابی حساسیت منطقه لشگرک نسبت به زمینلغزشهای ناشی از زلزله بااستفاده از نرمافزار CAMEL (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 ارزیابی خوارزمیک Single Channel در تعیین دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر سنجندهTIRSماهواره Landsat 8 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
10 ارزیابی دقت تهیه مدل رقومی ارتفاع با استفاده از تصاویر ASTER (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
11 ارزیابی روش های طبقه بندی نظارت شده در تهیه نقشه واحدهای زمین شناسی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
12 ارزیابی شاخص جهانی پوشش برف برای مطالعه سطح پوشش برف در مقیاس منطقه ای (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
13 ارزیابی قابلیت سنجنده های اپیتک و راداری جهت برآورد وسعت دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
14 ارزیابی کارایی الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در تهیه نقشه ی کاربری اراضی شهر ملایر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
15 ارزیابی کارایی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی سیلاب(مطالعه موردی: حوضه آبخیز گل گل استان ایلام) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
16 استخراج مرز عوارض در تصاویر ماهواره ای با استفاده از نقشه برداری زیر پیکسلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
17 استخراج هیدروگراف واحد حوضه آبریز رودخانه صیدون با استفاده از روشهای تجربی و GIS (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
18 بررسی تغییرات سطوح برفگیر در ارتفاعات البرز مرکزی با استفاده از تصاویر سنجنده های MODIS و AVHRR (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
19 بررسی تغییرات کیفیت هوای تهران با استفاده از شاخص کیفیت هوا ( AQI ) و سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور هشدار در مورد مناطق پر خطر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
20 بررسی شاخص های آتش سوزی و منطق فازی برای آشکاری سازی تغییرات آتش سوزی جنگل ( منطقه مورد مطالعه: استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
21 بررسی کارآیی مدلهای مختلف در مکانیابی پخش سیلاب با استفاده از GIS( مطالعه موردی حوزه دویرج ایلام ) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
22 بررسی گستردگی پدیده کشند سرخ در حاشیه جنوبی دریای عمان (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
23 بررسی نقش کاربری مناسب اراضی درکاهش سیلخیزی حوضه ابخیز زیدشت طالقان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
24 بهبود برآورد مساحت کاربری های تغییر یافته شهر اردبیل در بازه زمانی 24 سال ( 1987 - 2011 ) با استفاده از روش اطلاعات زیر پیکسلی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
25 بهینه سازی اطلاعات میدانی برداشتی از عمق دریاچه زریوار مریوان به کمک تصاویر ماهواره ای لندست (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
26 تحلیل ارتباط بین تغییرات غلظت سرب و پراکندگی پوشش گیاهی در بازه زمانی 28 ساله با استفاده از داده های ماهواره اراضی اطراف نیروگاه شهید رجایی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
27 تحلیل فضایی مکانی تهدیدات شهری صندوق های اخذ آرا با استفاده از(GIS) مورد: شهر زنجان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
28 تحلیل ناپایداریهای ناشی از ساخت و ساز در منطقه 2 شهر تهران (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
29 تحلیلی بر الگوی تغییرپذیری بارش در حوضه های آبریز ایران (نمونه موردی: زیرحوضه های کویر مرکزی، نمک و هراز و قره سو) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
30 تخمین پاارمترهای آبخوان دشت هشتگرد با استفاده از داده های فرونشست به دست آمده از روش تداخل سنجی دیفرانسیلی راداری DinSAR (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
31 تعیین سطوح توسعهیافتگی و نابرابریهای ناحیهای مطالعه موردی: دهستانهای بخش مرکزی شهرستان سنندج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
32 جداسازی طیفی خطی مناطق شهری بر اساس مدل VIS با استفاده از داده های ETM+ (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
33 سه دهه پایش جنگل هیرکانی ناحیه گلستان با استفاده از داده های لندست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
34 کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی همراه در مدیریت مخاطرات محیطی (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
35 مدل سازی آلودگی هوا با استفاده از روش همبستگی با داده های ماهواره ای و روش های میان یابی مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
36 مدل سازی آلودگی هوا با استفاده از روش همبستگی با داده های ماهواره ای و روشهای میان یابی (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
37 مقایسه الگوریتم های مختلف برآورد دمای سطح زمین (LST) با استفاده از تصاویر سنجش از دور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
38 مقایسه برآورد دمای حاصل از طبقه بندی با اختلاف شاخص پوشش گیاهی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
39 مقایسه روش های مختلف برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر سنجش از دور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
40 مکان یابی احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر الشتر با روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
41 مکانیابی کاشت درخت سیب با روش -FuuzyAHP (مطالعه موردی استان فارس) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل