دکتر محمدحسین ارزانش

دکتر محمدحسین ارزانش استادیار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

دکتر محمدحسین ارزانش

Dr. MohammadHosein Arzanesh

استادیار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر جمعیت های مختلف باکتریایی و قارچی بر روی آزادسازی پتاسیم خاک (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
2 اثر رطوبت خاک و سایه بر رویش و تخصیص زی توده نهال های بنه (Pistacia atlantica Desf.) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 24، شماره: 2
3 اثر کود‏های آلی و زیستی بر محتوای نیتروژن، فسفر و پتاسیم، رنگیزه‏ های فتوسنتزی و میزان ماده مؤثره گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea Purpurea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 2
4 ارزیابی اثرات علف کش های تریفلورالین، متری بیوزین و ایمازتاپیر بر رشد جدایه های Bradyrhizobium japonicum (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 3
5 ارزیابی کارایی باکتری های افزاینده رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در شرایط کم آبی و مقادیر کاهش یافته نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 3
6 بررسی تاثیر آزوسپیریلوم لیپوفروم بر ویژگی های گیاهچه آفتابگردان (Helianthus annus L.) حاصل از بذر شرایط کم آبی در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 3
7 بررسی تکثیر باکتری Sinorhizobium meliloti در چند محیط کشت ارزان قیمت (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 2
8 بررسی توانایی تولید اکسین توسط باکتری های جداسازی شده بومی جنس آزوسپیریلوم و ارزیابی اثرات محرک رشدی جدایه برتر بر گیاه ذرت شیرین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
9 بررسی میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک، اندام هوایی و اندام زیرزمینی دو گونه مرتعی Artemisia sieberi و Salsola dendroides در منطقه تیل آباد استان گلستان (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 7، شماره: 25
10 تاثیر Azospirillum lipoferum و Azotobacter chrococoum بر آزادسازی پتاسیم خاک در کشت گلدانی سویا (Glycine max var. Williams) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
11 تاثیر باکتری های محرک رشد بر شاخص های رشدی مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم گندم در شرایط دیم و آبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 23
12 تاثیر تیمارهای کودی بر صفات مورفولوژیکی و کیفی خاکشیر (Descurainia sophia (L.) Schur) و گشنیز (Coriandrum sativum L.) در سیستم بیشه زراعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 37، شماره: 5
13 تاثیر جدایه های مختلف باکتری آزوسپریلوم بر عملکرد و جذب عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
14 تاثیر کمپوست و ورمی کمپوست بر برخی ویژگی های خاک و تغییرات رواناب و رسوب (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 14، شماره: 27
15 تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه (Azospirillum sp.) بر فیزیولوژی و عملکرد گیاه کلزا (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 2، شماره: 2
16 تنوع جغرافیایی صفات بذر، برگ و نونهال بادامک (Amygdalus scoparia) در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 26، شماره: 1
17 جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای اندوفیت نعناع فلفلی، بابونه، مارچوبه و بررسی تاثیر جدایهها در بازدارندگی فعالیت قارچهای بیماریزای گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 5، شماره: 19
18 مقایسه کوددهی کلزا در مزارع زارعین با کوددهی تلفیقی در برخی از مناطق کشور ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 10، شماره: 2
19 نقش باکتری آزوسپیریلوم بر عملکرد گندم در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 6، شماره: 1
20 نقش سایه در تعدیل عوارض ناشی از تنش خشکی بر فیزیولوژی نونهال بنه (Pistacia atlantica) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 25، شماره: 2
21 واکنش دو ژنوتیپ کلزا به باکتری های محرک رشد (.Azospirillum spp): عملکرد و اجزای عملکرد دانه، ماده خشک و شاخص برداشت (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 29، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر غلظت های مختلف شوری و برخی از سموم رایج بر روی میزان رشد و تثبیت نیتروژن ملکولی جدایه های بومی Azpspirillum استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 برآورد تاثیر کوتاه مدت کمپوست بر میزان تولید رسوب با استفاده از کرت های آزمایشی در حوضه شصت کلاته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
3 برآورد تاثیر کوتاه مدت کمپوست بر میزان رواناب تولیدی با استفاده از کرت های آزمایشی در حوضه شصت کلاته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
4 بررسی ، شناسایی و جداسازی قارچ تولید کننده ی آنزیم فسفولیپاز در خاک جنگلی نهارخوران گرگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
5 بررسی اثر باکتری های افزاینده رشد گیاه بر خصوصیات بذرهای گیاهان حاصل از تنش کم آبی ارقام آفتابگردان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 بررسی اثر جدایه های مختلف Azospirillum بر اجزای عملکرد گندم در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
7 بررسی اثر جوامع مختلف باکتریایی و قارچی بر روی آزادسازی پتاسیم خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 بررسی اثر چند عصاره گیاهی بر روی جمعیت ازتوباکتر کروکوکوم در محیط کشت مایع LGI (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
9 بررسی اثر کود گوگرد و خصوصیات کیفی کلزا (Brassica napus L.)در خاک‌های استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
10 بررسی امکان تکثیر چند باکتری محرک رشد گیاه درچای کمپوست Vermiwash (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
11 بررسی پارامترهای رویشی باقلا با استفاده از جدایه های ریزوبیومی همزیست، تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
12 بررسی تاثیر کوتاه مدت سه گونه مختلف قارچ آربسکولار میکوریزا بر میزان ورود مواد آلی به خاک (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
13 بررسی تاثیر کوتاه مدت قارچ آربسکولارمیکوریزا بر حفاظت خاک های لسی استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
14 بررسی توان انحلال فسفاتهای نامحلول آلی توسط باکتریهای جنس آزوسپیریلوم بومی خاکهای ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
15 بررسی توان تثبیت بیولوژیک نیتروژن واکسین در برخی از جدایه های Azospirillum بومی خاک های ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
16 بررسی توان تولید ACC دآمیناز و HCN توسط جدایه های Azospirillum (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
17 بررسی درجه کارایی ریزوبیوم همزیست با باقلا، تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
18 بررسی فلور قارچی غالب خاک ناهار خوران گرگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
19 تاثیر باکتری آزوسپریلیوم لیپوفروم و کود نیتروژن بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و جذب عناصر غذایی برنج رقم طارم (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
20 تاثیر دو گونه باکتری محرک رشد آزوسپریلوم برازیلنس و آزوسپریلوم ایراکنز بر جوانه زنی بذر برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
21 تناوب زراعی مقدمه ای بر پایداری تولید گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 جداسازی و خالص سازی باکتریهای بومی جنس آزوسپیریلوم و بررسی کیفی توان تولید HCN آنها (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
23 چالش های مرتبط با کود در استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
24 شناسایی و جداسازی قارچ غالب تولید کننده ی آنزیم لیپاز در خاک جنگلی ناهار خوران گرگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
25 فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی گیاه کانولا تحت باکتری های محرک رشد گیاه و تنش شوری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
26 گونه های آزوسپیریلوم(Azospirillum spp) بومی خاکهای استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
27 مطالعه توان استفاده ازACC به عنوان منبع نیتروژن در آزوسپریلوم های جداسازی شده از ریزوسفر کلزا در نقاط مختلف استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
28 معرفی یک محیط مناسب براری بررسی توان حلالیت فسفات های نامحلول توسط باکتری های Azospirillum SPP (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
29 مقایسه اثر تلقیح آگروباکتریوم رایزوژنز و برادی رایزوبیوم زاپونیکوم بر عملکرد گیاه سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
30 مقایسه کوددهی کلزا در مزارع زارعین با کوددهی تلفیقی در برخی از مناطق کشور (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب