دکتر بهروز سبحانی

دکتر بهروز سبحانی Professor, Climatology, Mohaghegh Ardabili University

دکتر بهروز سبحانی

Dr. Behrooz Sobhani

Professor, Climatology, Mohaghegh Ardabili University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.