دکتر طاهره میرساردو

دکتر طاهره میرساردو Associate Professor, Sociology, Islamic Azad University, Garmsar Branch

دکتر طاهره میرساردو

Dr. Tahereh Mirsardoo

Associate Professor, Sociology, Islamic Azad University, Garmsar Branch

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.