پروفسور کیومرث سفیدی

پروفسور کیومرث سفیدی هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

پروفسور کیومرث سفیدی

Prof. Kiomars Sefidi

هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پذیری ویژگی های خاک از تغییردر شدت چرای دام در مراتع ییلاقی جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 1
2 اثر شیوه های جنگل داری بر تغییرات ویژگی های زیستی خاک (مطالعه موردی: جنگل های راش اسالم) (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 3، شماره: 4
3 ارتباط مولفه های رویشی گونه دغدغک با عامل های خاک و فیزیوگرافی ذخیره گاه جنگلی کندیرق خلخال- استان اردبیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 15
4 ارزیابی کمی فراوانی درختان زیستگاهی و خشک دارها در توده های راش (Fagus orientalis Lipsky) جنگل های سیاهکل گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 26، شماره: 3
5 ارزیابی مقدار ترسیب کربن در بیومس، لاشبرگ و خاک توده های اقاقیا و سرو نقره ای اطراف تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
6 ارزیابی ویژگی های کمی و کیفی خشک دارها در مرحله تحولی افزایش حجم (مطالعه موردی: بخش گرازبن، جنگل خیرود) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 29، شماره: 2
7 الگوی مکانی و رقابت درون گونه ای درختان راش (Fagus orientalis Lipsky) در مرحله تحولی انباشت حجم در جنگل های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل خیرود، نوشهر) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 15، شماره: 3
8 بازسازی طبیعی ساختار توده های راش در جنگل های تحت مدیریت سنتی (مطالعه موردی: اشکورات رودسر) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 12، شماره: 3
9 برآورد حجم خشکه دار و نرخ مرگ ومیر درختان بلوط ایرانی در ارتباط با برخی عوامل محیطی در جنگل های بلوط زاگرس (پژوهش موردی: تنگ علمدار، بهبهان) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 11، شماره: 4
10 بررسی اثرات تخریب و تغییر کاربری در اکوسیستم مرتعی بر میزان انتشار گازگلخانه ای دی اکسید کربن از خاک (مطالعه موردی ذخیره گاه فندقلوی اردبیل) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 2
11 بررسی تاثیر خشکه دارها در استقرار نهالهای راش و ممرز در جنگل آمیخته راش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 15، شماره: 4
12 بررسی تنوع گونه ای گیاهان تحت تاثیر توپوگرافی خرد در جنگل های آمیخته راش (مطالعه موردی: جنگل های دلدره، نوشهر) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 14، شماره: 1
13 بررسی ساختار توده های راش در فاز تحولی تشکیل روشنه (مطالعه موردی: جنگل های اسالم، گیلان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 7، شماره: 13
14 بررسی شبیه‌‌سازی آتش با استفاده از مدل فارسایت (مطالعه موردی: ییلاق قصرداغ، شهرستان مشگین‌‌شهر) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 9، شماره: 25
15 بررسی کمی و کیفی خشک دارها در توده های طبیعی جنگل های هیرکانی (مطالعه موردی: سری گرازبن جنگل خیرود، نوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 25، شماره: 4
16 بررسی وضعیت زادآوری طبیعی در توده های بلوط سیاه (Quercus macranthera) در شرایط فیزیوگرافی مختلف در جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 6، شماره: 12
17 پراکنش ساختاری توده های آمیخته تحت تاثیر عامل های شکل زمین، شکل دامنه و جهت دامنه در جنگل ارسباران به روش رج بندی (مطالعه موردی: حوزه کلیبرچای وسطی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 16
18 پویایی پوسیدگی خشکه دارهای راش و ممرز در یک جنگل آمیخته راش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 22، شماره: 4
19 پویایی خشکه دارهای راش و ممرز در یک جنگل آمیخته راش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 18، شماره: 4
20 پیش بینی روند توالی اکولوژیک توده های ممرز- راش (مطالعه موردی: جنگل خیرود، نوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 3
21 پیش بینی زیتوده اندام های هوایی و زیرزمینی گونه های قابل چرا در اثر چرای دام با استفاده از سیستم استنتاج فازی- عصبی (ANFIS) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 3
22 تاثیر آشفتگی های انسانی بر الگوی مکانی توده های اوری (Quercus macranthera) در جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 2
23 تاثیر آشفتگی های انسانی بر تنوع اندازه ای درختان در جنگل های ارسباران (پژوهش موردی: ذخیره گاه جنگلی حاتم مشه سی در شهرستان مشگین شهر) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 31، شماره: 3
24 تاثیر حفاظت سنتی بر فراوانی گونه های چوبی و علفی در جنگل های کوهستانی شمال ایران (پژوهش موردی: روستای پوده، رودسر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 9، شماره: 18
25 تاثیر شدت های خریب بر تنوع ساختاری توده های بلوط – ممرز در جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 29، شماره: 1
26 تاثیر شدت های مختلف چرای دام بر زیست توده اندام های هوایی و زیرزمینی دو گونه Festuca ovina و Agropyron libanoticum در مراتع جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 3
27 تاثیر ویژگی های فیزیوگرافیک رویشگاه بر پراکنش درختان وخشکه دارها در جنگل های آمیخته راش (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 4
28 تاثیر ویژگی های فیزیوگرافیک رویشگاه بر پویایی پوسیدگی خشکه دارها در جنگل های اسالم (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 7، شماره: 14
29 تحلیل کمی ترکیب و ساختار توده های جنگلی سرخدار (Taxus baccata L.) در وضعیت های حفاظتی متفاوت جنگلهای ارسباران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 26، شماره: 2
30 تحلیل کمی جوامع درختی در زیستگاه سیاه خروس قفقازی (Lyrurus mlokosiewiczi Taczanowski) در جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 29، شماره: 3
31 تحلیل کمی ساختار جنگل در مرحله افزایش حجم در روند تحول توده های طبیعی راش (مطالعه موردی: جنگل خیرود) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 2
32 تخصیص عناصر غذایی در اندام های هوایی و زیرزمینی گونه Artemisia aucheri در شدت های مختلف چرای دام (مطالعه موردی: مراتع دامنه جنوب شرقی سبلان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 2
33 تعیین زمان و نرخ پوسیدگی خشکه دارهای راش در جنگل های اسالم (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 42، شماره: 3
34 تعیین نسبت نیمرخ اجتماعی در فرآیند تصمیم گیری مدیریت پایدار منابع آب و خاک در حوضه امام کندی ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 12، شماره: 4
35 تغییرات ساختاری جنگل های آمیخته دست کاشت پس از رهاسازی مدیریت جنگل (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 27، شماره: 4
36 تنوع خردزیستگاه و ارزش بوم شناسی درختان زیستگاهی در توده های راش شرقی (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 12، شماره: 2
37 تنوع ساختاری توده های آمیخته راش در مرحله میانی توالی (پژوهش موردی: بخش گرازبن، جنگل خیرود نوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 22، شماره: 3
38 عوامل اثرگذار بر تمایل جوامع روستایی به مشارکت در طرح های جنگلداری در شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 5
39 عوامل محیطی موثر بر پراکنش گونه Prangos ulopteraدر مراتع استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 4
40 فراتحلیل متغیر حجم خشک دار در جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 29، شماره: 2
41 کمی سازی تاج بارش، ساقاب و باران ربایی در توده های طبیعی راش و دست کاشت نوئل در جنگل های سیاهکل، گیلان (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 9، شماره: 3
42 کمی سازی ساختار مکانی توده های جنگلی ارس در منطقه کندرق خلخال (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 10، شماره: 2
43 کمیت و کیفیت خشکه دار در مرحله میانی توالی جنگل های راش (Fagus orientalis Lipsky) (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار نوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 24، شماره: 4
44 مشخصه های ساختاری جنگل های اوری در ارسباران (مطالعه موردی: حاتم مشه سی، مشگین شهر) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 11، شماره: 3
45 مقایسه برخی عوامل بوم شناختی موثر بر پراکنش گونه های Prangos ferulacea و Prangos pabularia در مراتع استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 2
46 مقایسه تنوع گونه‌ای روشنه‌های طبیعی و انسان‌ساخت در شرایط مختلف فیزیوگرافی در جنگل‌های سیاهکل استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 4
47 مقایسه شاخص پیچیدگی ساختار (SCI) در مراحل تحولی جنگل های آمیخته راش هیرکانی (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 14، شماره: 4
48 مقایسه شاخص های تنوع و یکنواختی گونه ای در شدت های مختلف چرای دام در مراتع دامنه های جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 2
49 مقایسه مدل های اصلاح شده Gash در برآورد باران ربایی توده راش شرقی در غرب ناحیه هیرکانی (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 4
50 مقایسه مشخصه های کمی و کیفی زادآوری گونه های چوبی در جنگل های ارسباران با شرایط متفاوت دخالت انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 28، شماره: 2
51 نقش بوم شناختی ارتفاع از سطح دریا بر ویژگی های کمی توده های بلوط سیاه (Quercus macranthera Fisch. & C.A.Mey. ex Hohen.) در جنگل ارسباران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 9، شماره: 17
52 ویژگی های ساختاری توده های جنگلی شاخه زاد در جنگل فندقلوی اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 4، شماره: 2
53 ویژگی های ساختاری توده های سرخدار در ذخیره گاه جنگلی افراتخته (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 7، شماره: 13
54 ویژگی های ساختاری روشنه ها در فاز تشکیل روشنه در روند تحولی توده های راش در جنگل های اسالم استان گیلان (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 4، شماره: 7
55 ویژگی های کمی تجدیدحیات راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در داخل روشنه و زیر پناه پوشش تاجی (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود نوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 23، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا فاصله جاده بر میزان مازاد مقطوعات عملیات قطع موثر است (مطالعه موردی: سری 3 ناو اسالم) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
2 اثر قطر و پارامترهای اقلیمی (دما و بارندگی) روی نرخ پوسیدگی خشکهدارهای راش و ممرز درجنگلهای آمیخته شمال ایران (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
3 اثرپذیری ویژگی های جنگل شناسی از اعمال شیوه های مدیریتی متفاوت در جنگل های اسالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
4 ارزیابی تأثیر پارامترهای خاکی بر تنوع گونه های گیاهی در مراتع ییلاقی دامنه جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
5 ارزیابی تغییرات تولید درمنه انحصاری ایران ) Artemisia melanolepis ( با استفاده از تکنیک زمین آمار در دامنه های جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
6 ارزیابی ساختار روشنه های پوشش تاجی در جنگل های آمیخته راش هیرکانی (مطالعه موردی: بخش نم خانه جنگل خیرود) (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
7 استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی در اولویتبندی معیارهای گزینش مکان برای حفاظت بیرونیفندق جنگلی ( L. Corylus avellana) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
8 اهمیت حفاظت از تنوع ساختاری در جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
9 بررسی اثر اعمال مدیریت بر میزان ضایعات چوبی درشت (مطالعه موردی جنگل های غرب گیلان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
10 بررسی اثر تغییر کاربری اکوسیستم مرتعی به زمین زراعی بر میزان انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن (مطالعه موردی منطقه فندقلو اردبیل) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
11 بررسی برخی عوامل محیطی و فیزیوگرافی رویشگاه گیاه باریجه (ferula gummosa boiss) در منطقه کلارود کرج (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
12 بررسی پوششهای درختی جنگلهای بلوط غرب کردستان(مطالعه ی موردی:جنگلهای حوضه ی قامیشله ی شهرستان مریوان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
13 بررسی تاثیر پارامترهای شیمیای خاک در انتشار گونه Artemisia aucheri Boiss در جنوب شرق سبلان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
14 بررسی تاثیر شدت های مختلف چرای دام بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی:مراتع دامنه جنوب شرقی سبلان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
15 بررسی تاثیر شرایط زمینی بر برخی مشخصه های پسماند های چوبی درشت(مطالعه موردی:سری چهار جنگل چفرود گیلان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
16 بررسی تنوع برگ کنار(Zizyphus spina-christi) در گرادیان ارتفاعی، مطالعه موردی (منطقه ابوالفارس، استان خوزستان) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
17 بررسی توزیع مکانی تراکم و تاج پوشش A. melanolepis در جنوب شرق سبلان با استفاده از فن آوریزمین آمار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
18 بررسی زادآوری درختان در فاز تشکیل روشنه (مطالعه موردی: جنگل های اسالم، گیلان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
19 بررسی عوامل موثر بر مرزهای رویشی در جنگل های کوهستانی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
20 بررسی فراوانی تجدید حیات طبیعی در مجاورت خشکه دارها(مطالعه موردی : بخش 5 طرح جنگلداری اشکته چال- صفارود رامسر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
21 بررسی مقایسه ای تراکم زاد آوری و قطر خشکه دارهای سرپا در روشنه های طبیعی و انسان ساخت (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
22 بررسی مقایسه ای مازاد مقطوعات در گونه های قطع شده در جنگل های شمال ایران (مطالعه موردی: جنگل های سری 3 ناو اسالم) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
23 بررسی مقایسه ای میزان تراکم خال و مساحت روشنه در روشنه های طبیعی و انسان ساخت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
24 بررسی میزان و کیفیت خشکهدار در جنگل هایی با سابقهی مدیریتی متفاوت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
25 بررسی وضعیت قطری گونه بلوط در منطقه قلعه دره سی و ایل یوردی کلیبر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
26 بررسی یکنواختی و تنوع گونه ای گونه های همراه Artemisia aucheri و A. melanolepis در منطقهسبلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
27 پراکنش درختان در طبقات قطری در مراحل تحولی مختلف در جنگل های راش (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
28 پویایی روشنه ها و زادآوری نهال های راش در جنگل های آمیخته راش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
29 پیش بینی حجم سرپای درخت صنوبر (Populus alba) با روش شبکه عصبی مصنو عی (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
30 پیش بینی حجم سرپای درخت صنوبر (Populus alba) با روش های رگرسیون (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
31 تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر شاخص های عددی تنوع گونه ای دو رویشگاه Artemisia. Aucheri و A.melanolepis در جنوب شرق سبلان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
32 تاثیر قرق و چرای متوسط بر میزان جریان دی اکسید کربن در خاک (مطالعه موردی منطقه فندقلو اردبیل) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
33 تأثیر شدتهای مختلف چرایی بر خصوصیات خاک در مراتع دامنههای جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
34 تحلیلی بر روش های مختلف جمع آوری نزولات آسمانی و تاثیر آنها بر کشاورزی ارگانیک در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
35 ترکیب گونه های درختی در فاز تشکیل روشنه در روند تحولی توده های آمیخته راش در جنگل های اسالم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
36 تعیین بهترین شاخص و مدل رگرسیونی برای پیش بینی حجم سرپای توسکای قشلاقی (Alnus glutinosa) (مطالعه موردی: جنگل های شرکت شفارود، استان گیلان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
37 تعیین سن روشنه های پوشش تاجی بر اساس نرخ پوسیدگی درختان روشنه ساز در جنگل های راش اسالم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
38 تغییرات اندازه ای قطر درختان در جنگل های دست کاشت (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
39 تهیه جدول حجم سرپا ی توسکای قشلاقی ((Alnus glutinosa با مدلهای رگرسیونی (مطالعه موردی: جنگل های شرکت شفارود) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
40 روشهای ارزیابی جنگل شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
41 ساختار و ترکیب توده های جنگلی سرخدار در جنگل های افراتخته استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
42 کاربرد روش شبکه عصب ی مصنوعی برای پیش بینی حجم سرپای درخت توسکای قشلاقی (Alnus glutinusa) (مطالعه موردی: جنگل های شرکت شفارود، استان گیلان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
43 کمی سازی آمیختگی درختان براساس شاخص مینگلینگ در پارک جنگلی صائب تبریزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
44 کمی سازی ساختار توده های راش در فاز تشکیل روشنه (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
45 مدل سازی تولید گونه مرتعی Festuca ovina در مراتع سبلان (اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
46 مدلسازی تولید گونه مرتعی Festuca ovina در مراتع جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
47 مدلسازی رشد کمی نهال p. nigra با بکارگیری از روش منطق فازی در خزانه آزمایشی صنوبر خلخال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
48 مدلسازی رگرسیونی متریک های کاربری اراضی و تولید رواناب در حوزه های آبخیز غرب گیلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
49 مروری بر روش های اندازه گیری و پیش بینی حجم درختا ن سرپا (مطالعه موردی: صنوبر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
50 مشخصه های ساختاری یک توده آمیخته راش در مرحله میانی تحولی راشستان های هیرکانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
51 مطالعه فراوانی زادآوری گونه های درختی در مرحله میانی از توالی اکولوژیک(مطالعه موردی : بخش گرازبن ، جنگل خیرود نوشهر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
52 معرفی منتخبی از گیاهان دارویی منطقه سبلان در راستای استفاده چندمنظوره از مراتع (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
53 مقایسه ساقاب درختان راش و پیسه آ در جنگل های هیرکانی (پژوهش موردی: جنگل های سیاهکل) (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
54 میزان و حجم خشکهدار در فاز تشکیل روشنه از مراحل تحولی توده های راش در جنگل اسالم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست