دکتر محمدرضا ساریخانی

دکتر محمدرضا ساریخانی علوم و مهندسی خاک

دکتر محمدرضا ساریخانی

Dr. Mohammad Reza Sarikhani

علوم و مهندسی خاک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر برخی از جدایه های باکتریایی بر رشد ریشه و جذب عناصر غذایی درذرت(Zea mays L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 4
2 اثر تلقیح با باکتری های محرک رشد و قارچ شبه میکوریز بر برخی صفات رشدی و عملکرد اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 4
3 اثر تلقیح برخی کودهای میکروبی فسفاته بر شاخص های تغذیه ای گیاه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
4 اثر تلقیح سودوموناس های آزادکننده پتاسیم بر رشد و جذب پتاسیم گوجه فرنگی در دو خاک با مقادیر مختلف پتاسیم در دسترس (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 4
5 اثر تلقیح کودهای زیستی رایج کشور بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در حضور میکروفلور بومی خاک (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 25، شماره: 1
6 اثر تلقیح کودهای زیستی نیتروژنی و فسفاتی بر ذرت در حضور گونه های بومی خاک (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 24، شماره: 4
7 اثر دو نوع قارچ میکوریز آربوسکولار بر برخی خصوصیات هیدرولیکی و جذب عناصر در یک خاک قلیایی زیر کشت جو بهاره در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 6، شماره: 1
8 اثر زادمایه های جامد انتروباکترکلوآسه بر جذب عناصر غذایی و مقدار روغن کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 2
9 اثر زادمایه های جامد انتروباکترکلوآسه بر عملکرد دانه و روغن کلزا (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 1
10 اثر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر برخی خصوصیات فیزیکی و جذب عناصر در یک خاک درشت بافت زیر کشت گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
11 اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات رشدی و اجزای عملکرد دانه ماش (.Vigna radiata L) تحت تنش سمیت مس (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 3
12 اثر مایه زنی باکتریهای آزادکننده پتاسیم در تامین پتاسیم گوجه فرنگی در بستر شن- موسکویت و شناسایی جدایه های کارآمد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
13 اثر مایه کوبی برخی جدایه های سودوموناس بر رشد و جذب عناصر غذایی گوجه فرنگی در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 1
14 ارزیابی تاثیر زمان مصرف باکتری‌های محرک رشد بر جذب عناصر پرمصرف و عملکرد گوجه‌فرنگی (L. Solanum lycopersicum) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
15 ارزیابی تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و رشد شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 4
16 ارزیابی تثبیت بیولوژیک نیتروژن برخی جدایه های ازتوباکتر در محیط کشت جامد و مایع LG به روش کجلدال (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
17 ارزیابی توان جدایه های ریزوسفری در انحلال Zn کم محول در شرایط درون شیشه ای و بررسی توانایی آنها در تامین Zn گیاه ذرت (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 3
18 ارزیابی رشد و جذب عناصر غذایی در گوجه فرنگی با تلقیح جدایه های سودوموناس و سطوح معدنی پتاسیم (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 4
19 ارزیابی شاخص کلروفیل ، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris) در الگوهای مختلف کشت مخلوط با روناس(Rubia tinctorum L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 2
20 ارزیابی کارایی برخی باکتری های ریزوسفری گیاهان شورپسند در تعدیل تنش شوری گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.). (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 3
21 ارزیابی ویژگی های افزایندگی رشد گیاه در کودهای زیستی ازتوبارور، پتابارور، رویین و فسکو (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
22 استفاده از گیاهان اگروپایرون (Agropyron cristatum L.) و تال فسکیو (Festuca arundinacea L.) تلقیح شده با کنسرسیوم باکتریائی و قارچ شبه میکوریز درگیاه پالائی خاک های آلوده نفتی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 2
23 افزایش رهاسازی پتاسیم از کانی ‏های پتاسیمدار در حضور فسفات نامحلول توسط باکتری‏ ها (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 4، شماره: 16
24 Bio-Inoculants and Organics Influence on Mineral Nutrition and Productivity in Calendula officinalis L. (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 9، شماره: 1
25 Influence of Organics and Bio Fertilizers on Biochemical Properties of Calendula officinalis L. (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 6، شماره: 1
26 Isolation of Endophytic Bacteria from Grasses Root and Assessing Phosphate Solubilization, Potassium Releasing and Auxin Production Abilities of Isolated Bacteria (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 9، شماره: 36
27 باکتری‌های حل‌کننده فسفات: جداسازی باکتری‌ها و ژن‌های رمزکننده حل‌کنندگی فسفات، مکانیسم و ژنتیک انحلال فسفات (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
28 بررسی اثربخشی باکتریهای حل کننده فسفات در قالب کود میکروبی فسفاته بر گیاه ذرت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 1
29 بررسی انحلال فسفات، تحمل دمایی و زنده مانی باکتری های حل کننده فسفات در کود میکروبی فسفاته (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
30 بررسی برخی از ویژگی های کیفی کودهای زیستی رایج کشور (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 24، شماره: 5
31 بررسی پراکنش باکتری های حلکننده فسفات و فعالیت فسفاتازی خاک در کاربری های متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
32 بررسی تجزیه زیستی هیدروکربن های نفتی گازوئیل، تولوئن و فنانترن توسط سه گونه باکتری CHAO Pseudomonas fluorescens، Pseudomonas putida P۱۳ و P۵ Pantoea agglomerans (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
33 بررسی توان آزادسازی پتاسیم و فسفر برخی جدایه های باکتریایی در شرایط درون شیشه ای و شناسایی باکتری-های کارآمد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 2
34 بررسی توان برخی جدایههای باکتری در حل فسفات و تعیین چگونگی پخش فسفر حلشده در دو بخش محلول و زیتوده میکروبی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 7، شماره: 25
35 بررسی زنده مانی باکتری Enterobacter cloacae در چند حامل جامد و اثر زادمایه های تهیه شده بر جوانه زنی و رشد گندم (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 3
36 بررسی شاخص های تغذیه ای گیاه ذرت (Zea mays L.) تلقیح شده با کودهای میکروبی فسفاته حاوی باکتریهای حل کننده فسفات مقاوم به دما (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 2
37 بررسی کارایی تثبیت نیتروژن برخی جدایه های ازتوباکتر در مایه زنی ذرت (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 4
38 بررسی کارایی تلقیح زادمایه های انتروباکتر کلوآسه بر خصوصیات رشدی، عملکرد روغن و نوع اسیدهای چرب کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 4
39 بررسی کاربرد و عدم کاربرد گوگرد در فرمولاسیون کود میکروبی فسفاته سودوموناس فلورسنس در ذرت (.Zea mays L) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 3
40 پایش تغییرات تنفسی خاک لوم شنی آلوده به نفتای سنگین در تیمارهای مختلف زیست پالایی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 2
41 پیامد آلودگی نفتی طبیعی و طولانی مدت بر جمعیت میکروبی و فعالیت آنزیم اوره آز خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 37، شماره: 5
42 تاثیر باکتری محرک رشد Enterobacter S۱۶-۳ در تعدیل تنش خشکی در ارقام کلزا (Brassica napus) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 4
43 تاثیر باکتریهای سینوریزوبیوم و سودوموناس بر صفات رشدی، جذب عناصر، عملکرد بذر و کارایی مصرف آب شنبلیله تحت تنش کمبود آب (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 3
44 تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه و قارچ میکوریز بر رشد، عملکرد و صفات کیفی پیاز خوراکی توده هوراند (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 4
45 تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه و قارچ های میکوریز آربوسکولار بر صفات فیزیولوژیکی تره ایرانی (.Allium ampeloprasum L) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 1
46 تاثیر برخی جدایه‎های باکتریایی در جذب و انتقال پتاسیم گیاه ذرت (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 3
47 تاثیر تلقیح باکتری محرک رشد(Enterobacter sp. S۱۶-۳) بر مشخصه های مورفو-فیزیولوژی کلزا تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 46
48 تاثیر کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد، کیفیت و ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 3
49 تاثیر کود زیستی پتابارو و باکتری سینوریزوبیوم بر صفات رویشی و جذب برخی عناصر غذایی در شنبلیله (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 2
50 تاثیر کودهای میکروبی فسفاتی تهیه شده از باکتری های حل کننده فسفات بر جذب فسفر و رشد ذرت (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 1
51 تلقیح باکتری‎های محرک رشد بر عملکرد، هدایت روزنه ای و شاخص کلروفیل ذرت در شرایط کمبود پتاسیم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 3
52 جداسازی باکتریهای تجزیه کننده نفت از خاک های آلوده نفتی پالایشگاه و پتروشیمی تبریز و شناسایی باکتریهای کارآمد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 4
53 جداسازی و شناسایی باکتری های حل کننده فسفات مقاوم به دما برای استفاده در کود میکروبی فسفاته (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 1
54 جداسازی و شناسایی برخی از باکتری های تجزیه کننده مواد نفتی از خاکهای آلوده به مواد نفتی و بررسی توان رشد آن ها در حضور گازوئیل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
55 شناسایی مولکولی و بیوشیمیایی جدایه های باکتریایی مورد استفاده در برخی از کود های زیستی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
56 غربالگری و شناسایی باکتری های حل کننده فسفات متحمل گرما (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
57 فیتازها: از دیدگاه آنزیم شناسی، ویژگیهای مولکولی، بیوشیمیایی و کاربردها (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
58 کارایی چند حامل مایع در افزایش زنده مانی باکتری Enterobacter cloacae S۱۶-۳ و اثر زادمایه های تهیه شده بر جوانه زنی و رشد بذور گندم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 2
59 کودهای زیستی در کشاورزی پایدار: نگاهی به تحقیقات کودهای زیستی در ایران (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of Potassium Solubilizing Bacteria a Promising Approach in Sustainable Agriculture - Increasing of potassium releasing from k-containing minerals in presence of insoluble phosphate (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
2 اثر تلقیح دو گونه قارچ میکوریز آربوسکولار بر جذب پتاسیم و عملکرد دو رقم سیب زمینی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
3 استفاده از پتانسیل باکتریهای ریزوسفری برای مقابله با کمبود روی در گیاهان به عنوان یک رویکرد سازگار با محیط زیست (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
4 افزایش درصد نشاسته ،درصد ماده خشک و وزن مخصوص غده گیاه سیب زمینی در همزیستی با قارچ میکوریز آربوسکولار (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
5 EFFECT OF ORGANIC AND BIOFERTILIZERS ON GROWTH AND YIELD OF CALENDULA (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
6 Isolation, identification and assessment of bioremediation potential of oil-degrading bacteria from oil-polluted sites of south of Iran (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
7 باکتریهای محرک رشد PGPR)رویکردی امیدبخش برای کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
8 بررسی اثر pH روی باکتریهای جداسازی شده تجزیه کننده مواد نفتی از خاکهای استان بوشهر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
9 بررسی اثر تلقیح برخی کودهای میکروبی فسفاته تهیه شده از باکتری های حل کننده فسفات مقاوم به دما بر ذرت (Zea mays) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
10 بررسی برخی شاخص های کلنیزاسیون گیاه شبدر تلقیح شده با قارچ Glomus versiforme در انواع بسترهای کشت (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
11 بررسی پراکنش باکتریهای حل‌کننده فسفات در کاربری‌های مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
12 بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی وتوزیع اندازه منافذیک خاک درشت بافت زیرکشت گوجه فرنگی میکوریزی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
13 بررسی توان آزادسازی پتاسیم برخی جدایه های باکتریایی و چگونگی پخش پتاسیم حل شده در دو بخش محلول و زیتوده میکروبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 بررسی جذب فسفروپتاسیم توسط گیاه گوجه فرنگی میکوریزی دریک خاک قلیایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
15 بررسی عملکردواجزاء عملکردجوبهاره میکوریزی دریک خاک قلیایی بدون استفاده ازکودشیمیایی فسفاته (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
16 بررسی کارایی باکتری های تجزیه کننده ی نفت در مقادیر pH طی زمان های مختلف در محیط مایع (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
17 بررسی کارایی باکتریهای ریزوسفری در انحلال منابع نامحلول عنصر روی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
18 بررسی گوناگونی ژنتیکی جدایه های ازتوباکتر به روش PCR-RFLP (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
19 بهبود تغذیه پتاسیمی گیاه ذرت در نتیجه مایهزنی با باکتریهای سودوموناس و ازتوباکتر (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
20 تاثیر تلقیح باکتریهای باسیلوس، سودوموناس، انتروباکتر و ازتوباکتر بر رشد و جذب پتاسیم ذرت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
21 تأثیر همزیستی میکوریزی بر برخی خصوصیات هیدرولیکی یک خاک درشت بافت زیرکشت جو بهاره (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
22 تأثیر همزیستی میکوریزی بر جذب فسفر و پتاسیم توسط گیاه جو بهاره در یک خاک قلیایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
23 تغییر برخی خصوصیات فیزیکی خاک درحضورگیاه جوبهاره میکوریزی دریک خاک درشت بافت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
24 تلقیح قارچ Glomus versiforme در گیاه شبدر و بررسی برخی شاخص های فیزیولوژیک در بسترهای مختلف (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
25 تلقیح قارچ های تجزیه کننده سلولز به منظور تجزیه بقایای گیاهی (کاه و کلش) و تهیه کمپوست (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
26 توانایی رشد برخی از باکتریهای جداسازی شده از مناطق نفتی در حضور فنانترن و تولوئن و ارزیابی تولید بیوسورفاکتانت توسط آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
27 جداسازی باکتری های حل کننده فسفات مقاوم به دما برای استفاده در کود میکروبی فسفاته (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
28 جداسازی باکتری های نفت خوار از خاک های آلوده پالایشگاه و پتروشیمی تبریز و ارزیابی کارایی تجزیه نفتی آنها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
29 جداسازی و بررسی کارایی باکتریهای تجزیه کننده گازوئیل از خاکهای آلوده به مواد نفتی استان بوشهر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
30 سنجش اکسین تولیدی توسط باکتری های ازتوباکتر،سودوموناس و ریزوبیوم در محیط کشت نیمه اختصاصی NF ، KingB و YMB (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
31 کودهای زیستی فسفاته (باکتریهای حل کننده فسفات – قارچهای میکوریز) (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
32 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- اثرات برخی از باکتری های محرک رشد گیاه بر صفات رشدی و بهبود جذب N ، P و K گیاه ذرت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
33 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- ارزیابی همبستگی بین کاهش pH با انحلال فسفر و آزادسازی پتاسیم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
34 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- غربالگری و جداسازی باکتری های حل کننده روی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
35 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- کنترل کیفی کودهای زیستی فسفازت و نیتروزیست (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
36 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- کنترل کیفی کودهای زیستی فسفوزیست و فسفو نیتروکارا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
37 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- ارزیابی مدلسازی بهره متابولیک خاک با استفاده از روش هوش مصنوعی GEP (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
38 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- استفاده از برنامه ریزی بیان ژن در تخمین فعالیت اوره آزی، فسفاتازی و دهیدروژنازی خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
39 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- تخمین فعالیت اوره آزی، فسفاتازی و دهیدروژنازی خاک به کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
40 مروری بر مطالعات متاژنوم و شاخصهای زیستی خاکهای آلوده به نفت (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
41 مقایسه انحلال فسفات از منابع سنگ فسفات و تریکلسیم فسفات توسط برخی از باکتریهای حل کننده فسفات (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
42 نقش آنزیم‌های میکروبی خاک در فرایندهای بیوشیمی و اندازه‌گیری فعالیت آن‌ها (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
43 نگاهی بر اهمیت کودهای زیستی آزوسپیریلوم و کاربرد آنها در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران