دکتر حسن حکمت نیا

دکتر حسن حکمت نیا استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور

دکتر حسن حکمت نیا

Dr. Hassan Hekmatnia

استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Analysis of the Spatial Distribution of Health Care Development in the Counties of Yazd Province in ۲۰۱۶ (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 9، شماره: 3
2 آینده نگاری بهبود عملکرد کمسیون ماده۱۰۰ با ارائه الگوی تلفیقی سناریو-SWOT- QSPM (مورد مطالعه: شهر یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 6، شماره: 2
3 آینده نگاری شهر دوستدار کودک در افق ۱۴۱۰ (مورد شناسی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 36
4 اثر آوازه برند جشنواره های گردشگری بر تعلق خاطر به برند شهر گردشگری (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 20، شماره: 1
5 ارزیابی بافت های فرسوده شهری با رویکرد بازآفرینی شهری (مورد شهر میاندوآب) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 55، شماره: 3
6 ارزیابی تاثیر مولفه های ادراکی- بصری بر تاب آوری منظر شهری مورد مطالعه: شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 47
7 ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهر میبد (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 2
8 ارزیابی عوامل موثر بر ناپایداری سکونتگاه های غیر رسمی بر اساس نظر مطلعان و ذینفعان کلیدی (مطالعه موردی: محلات حاشیه نشین شهر یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 7، شماره: 1
9 بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله(مطالعه موردی: شهر سقز) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 10، شماره: 29
10 بازآفرینی شهری با تاکید بر ذهنیت کارشناسان از آسیب های حاصل از بافت های فرسوده ( مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 20، شماره: 75
11 برآورد و تحلیل اثرات گردشگری بر پایداری اقتصاد و درآمد شهروندی و شهرداری ها (مطالعه موردی: شهربابک- کرمان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 11، شماره: 43
12 بررسی پایداری محیط کالبدی در محله های فقیرنشین با تاکید بر سرمایه اجتماعی (نمونه موردی: محله زمزم شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 10، شماره: 38
13 بررسی عملکرد کمیسیون مادۀ 100 شهرداری یزد و آثار آن بر شهرنشینی و شهرسازی با استفاده از برنامه‌ریزی سناریو (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 2
14 بررسی مولفه های کالبدی – محیطی تاثیرگذار بر امنیت گردشگران در بافت های تاریخی شهریزد (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 10، شماره: 1
15 بررسی نقش مشارکت مردمی در به ‏سازی بافت فرسودۀ محلۀ فهادان شهر یزد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 2
16 بررسی و تحلیل تخلفات ساختمانی و تبیین عوامل کلیدی تاثیر گذار بر آن (مطالعه موردی شهر یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 6، شماره: 18
17 بررسی و تحلیل حکمروایی خوب شهری در ایران :مورد مطالعه : شهر ایلام (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 24
18 بررسی و تحلیل روند تغییرات سطوح توسعه و نابرابری های ناحیه ای در استان یزد (۱۳۷۵-۱۳۵۵) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 2، شماره: 4
19 بررسی و تحلیل فضایی نابرابری های اجتماعی در مناطق شهری ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 5، شماره: 9
20 بررسی و سنجش تاب آوری شبکه ارتباطی شهر کرج (مطالعه موردی: خیابان های شهید بهشتی و آزادی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 4
21 برنامه ریزی مسکن شهر میبد با رویکرد توسعه‎ی پایدار (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 44، شماره: 1
22 بهینه سازی حمل و نقل درون شهری یزد و علل وقوع تصادفات رانندگی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 2
23 تبیین آثار بازآفرینی فضاهای شهری بر عملکرد اقتصادیاجتماعی بافت تاریخی اصفهان نمونه پژوهش: محدوده میدان امام علی (ع) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 33، شماره: 1
24 تبیین معیارهای کالبدی موثر در ارتقای تاب آوری سکونتگاه های غیررسمی در برابر مخاطرات محیطی (مورد مطالعه: شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 12، شماره: 35
25 تحلیل اثرات مشارکت شهروندی بر مدیریت یکپارچه شهری با رویکرد حکمروایی خوب (مطالعه موردی: شهر یاسوج) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 3
26 تحلیل استراتژی های توسعه ی منطقه ای در آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 1، شماره: 2
27 تحلیل الگوی توزیع و تمرکز اشتغال در استان های مناطق خشک مورد: استان بوشهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 7، شماره: 2
28 تحلیل تاثیر بهره برداری از معادن در حمل و نقل شهری نمونه موردی؛شهر زرند (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 8، شماره: 27
29 تحلیل تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهری مطالعه موردی: شهر اقلید (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 40
30 تحلیل توزیع فضایی خدمات عمومی شهری با استفاده از روش استانداردسازی داده‎ها، تاکسونومی عددی و مدل ضریب ویژگی (مطالعه‎ی موردی : شهر اردکان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 43، شماره: 3
31 تحلیل شاخص های کیفیت زندگی در محلات شهری (مطالعه موردی: شهر کوهبنان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 2
32 تحلیل وضعیت شاخص های ایمنی پارک های منطقه ای و شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 10، شماره: 39
33 تحلیلی بر نقش روانشناسی محیطی در تحقق پایداری در فضاهای شهری (مطالعه موردی: مناطق حاشیه نشین شهر یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 9، شماره: 2
34 تدوین سناریوهای موثر بر تحقق پذیری مولفه های شهر شاد ارومیه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 19، شماره: 1
35 توسعه گردشگری شهری با تاکید بر خلاقیت (مورد مطالعه: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی شهری دوره: 1، شماره: 3
36 حاشیه نشینان و ارتکاب جرایم اجتماعی، مطالعه موردی: شهر یزد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 42، شماره: 2
37 دستیابی به مسکن پایدار با رویکرد تحلیل شاخص های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی، مطالعه موردی: شهر سیرجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 12، شماره: 25
38 سطح بندی پایداری امنیتی شهرستان های مرزی با استفاده از تحلیل خوشه ای. نمونه موردی: شهرستان های استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 32
39 سنجش میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران (مطالعه موردی: شهر ایلام) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 3
40 شناخت الگوی توسعه ی کالبدی فضایی شهرهای مناطق خشک (مطالعه ی موردی شهر بافق) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 2، شماره: 6
41 شناخت عوامل تاثیرگذاربر وضعیت موجود مبلمان شهری ومدل یابی مطلوب برای ساماندهی به فضاها و منظر شهری (مطالعه موردی: شهر ایلام) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 13، شماره: 51
42 شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی موثر در سیاست گذاری توسعه فیزیکی شهر ارومیه (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 12، شماره: 45
43 شناسایی و تحلیل عوامل موثردر سیاست های زمین شهری ایران با استفاده از مدل های MENTAl و MACTOR (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب پذیری ساختمانی بافت قدیم شهر یزد در برابر زلزله مورد مطالعه ناحیه 2 از منطقه 2 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
2 ارزیابی شاخصهای اجتماعی مسکن درشهر یزد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
3 ارزیابی نقاط قوت سیاستهای تشویقی دولت در نوسازی مساکن بافت فرسوده مطالعه موردی: شهر یزد (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
4 ارزیابی و اولویت بندی محله های شهر کرمانشاه براساس دسترسی به تسهیلات و خدمات مسکن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
5 ارزیابی و تحلیل جایگاه صنعت گردشگری در توسعه پایدار شهری مطالعه موردی شهر تاریخی ابرکوه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
6 بررسی استقبال شهروندان از سیستم پارکینگ های هوشمند حاشیه ای و پیاده سازی آن در کشور،مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
7 بررسی اقلیم گردشگری کاشان با تاکید بر توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
8 بررسی اقلیم معماری کاشان با استفاده از روش ماهانی و اولگی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
9 بررسی تاثیر پارکینگهای هوشمند حاشیه ای برشاخصهای توسعه پایدار مطالعه موردی شهرتهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
10 بررسی تطبیقی شاخص های شهر سالم در نقاط شهری ایران و کشورهای توسعه یافته (شهر اردکان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
11 بررسی توسعه ی فیزیکی- کالبدی شهر کنارک بر اساس راهبرد رشد هوشمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
12 بررسی حقوقی پدیده گرد و غبار در ایران و مناسبات با کشورهای همسایه غربی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
13 بررسی راهبرد توسعه پایدار شهر مبتنی بر گردشگری مطالعه موردی شهرقم (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
14 بررسی رضایت شهروندان از پارک ها و فضای سبز شهری (مطالعه موردی: پارک هفتم تیر - یزد) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
15 بررسی قنات و عوامل بوجود آمدن آن و تاثیر آن از نظر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب
16 بررسی کاربری اراضی نارمک تهران بااستفاده از سیستماطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
17 بررسی کاربری فضای سبز (پارکهای شهری) از دیدگاه برنامه ریزی شهری –نمونه موردی منطقه 2 شهرداری یزد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
18 بررسی نقش سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه نشینی برافزایش انشعابات غیرمجاز وهدر رفت آب (مطالعه موردی صالح آباد سبزوار) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
19 بررسی نقش شوراهای اسلامی شهر در توسعه مدیریت شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
20 بررسی نقش و تاثیر مهاجرت بر حاشیه نشینی و امنیت در شهرها مطالعه موردی شهر اردکان یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
21 بررسی نیاز آبی گروه های صنعتی مستقر در محدوده آبخوان یزد- اردکان و برنامه ریزی آینده با تاکید بر صنایع کم آب بر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب
22 بررسی و ارزیابی میزان تحقق پذیری طرح های توسعه شهری نمونه موردی شهر برازجان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
23 بررسی و تحلیل کیفیت زندگی در فضاهای شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
24 برنامه ریزی آمایش سرزمین در راستای تحلیل میزان بحران های حمل و نقل با تاکید بر تصادفات رانندگی و راهکارهای آن (مطالعه موردی: شهریزد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
25 برنامه ریزی توسعه اکوتوریسم شهری با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی – مطالعه موردی شهر سامان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
26 برنامه ریزی توسعه گردشگری شهرستان فریدونشهر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
27 پهنه بندی مناطق آسیب پذیرشهری در برابر سیلاب (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
28 تبیین مفهوم پایداری اجتماعی در بافت های حاشیه ای نمونه موردی بافت حاشیه ای شمال تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
29 تبیین مفهوم شهر در حکمت ملاصدرا و حکمت ایرانی -اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
30 تحلیل برنامه ریزی آمایش سرزمین در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
31 تحلیل توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری مازندران و تحلیل مقایسه ای با نظام شهری ایران طی سالهای 1365تا1385 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
32 تحلیل کیفیت محیط کالبدی محلات شهر جیرفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
33 تحلیلی بر بافت فرسوده با استفاده از استراتژی (SWOT و AHP (نمونه موردی: بافت فرسوده محله فروردین اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی
34 تحلیلی برعوامل موثردراستفاده ازانرژی خورشیدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب
35 تصمیم گیری و طبقه بندی های مدیریت بحران در ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
36 توسعه پایدار و برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
37 زیباشناسی در معماری وشهرسازی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
38 سنجش میزان رضایت مندی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی از عملکرد مدیران شهری (نمونه موردی: شهر ایلام) (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
39 سنجش و ارزیابی میزان برخورداری محلات مورد مطالعه از شاخص های طراحی شهری مطالعه موردی شهر سیرجان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
40 سیلاب و اثرات آن در ناپایداری ساخت و سازهای شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
41 شناخت الگوی رشد و شکل پایدار شهری در کشورهای در حال توسعه مطالعه موردی شهر ایلام (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
42 فرهنگ و طراحی شهری در گذر زمان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
43 کاربرد آینده پژوهی در برنامه های توسعه و چشم انداز شهری (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست
44 مکان یابی پارکینگ های عمومی با استفاده از روش AHP و GIS ( مطالعه موردی: منطقه 1 شهرداری اصفهان ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
45 مکان یابی و پهنه بندی کاربری اراضی شهری(مطالعه موردی : منطقه ازگل تهران) (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
46 مهمترین عوامل و راهبردهای مدیریتی در راستای توسعه اکوتوریسم شهری – مطالعه موردی شهر سامان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
47 نقش برنامه ریزی شهری و طراحی محیطی در پیشگیری از وقوع جرایم شهری در بافت تاریخی شهر یزد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
48 نقش قنات بر توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مهریز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب
49 نقش مشارکت شهروندان در توسعه ی شهری مطالعه موردی: شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
50 نگرشی بر رویکردها، الگوها و راهبردهای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری