دکتر حبیب رستمی

دکتر حبیب رستمی  دانشیار  دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه خلیج فارس

دکتر حبیب رستمی

Dr. Habib Rostami

دانشیار دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه خلیج فارس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.