دکتر عباس رضایی

دکتر عباس رضایی معاون فرهنگی دانشگاه مراغه

دکتر عباس رضایی

Dr. Abbas Rezaei

معاون فرهنگی دانشگاه مراغه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 احیای مراتع فرسوده و افزایش سرسبزی چشم انداز شهرستان مراغه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
2 ارزیابی 12 سناریو در قالب ماشین بردار پشتیبان (SVM) جهت برآورد تبخیر و تعرق مرجع در آب وهوای خیلی خشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک
3 ارزیابی چند سناریوی ترکیبی و ساده هوشمند جهت برآورد ETo در آب وهوای خیلی خشک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
4 ارزیابی رابطه ارتفاع از سطح دریا و کارایی مدل هارگریوز در برآورد تبخیر تعرق مرجع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی
5 ارزیابی رابطه ارتفاع از سطح دریا و کارایی مدل هارگریوز در برآورد تبخیروتعرق مرجع (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
6 بازسازی داده های گمشده در متغیرهای هواشناسی مورداستفاده جهت برآورد تبخیر و تعرق روزانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
7 برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه در مناطق نیمه مرطوب در شرایط کمبود داده های هواشناسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
8 بررسی اثر سرعت باد در کارایی مدل هارگریوز در برآورد تبخیر تعرق مرجع (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
9 بررسی اثر سرعت باد در کارایی مدل هارگریوز در برآورد تبخیر تعرق مرجع (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
10 بررسی داده های هواشناسی ایستگاه های نزدیک و دور به مناطق مرطوب در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
11 بررسی سه سناریوی مدیریت داده هواشناسی در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه مناطق خشک در شرایط کمبود یا نبود متغیرهای هواشناسی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
12 بررسی سه سناریوی های مکانی، مکانی خارج مکانی و خارج مکانی مدیریت داده هواشناسی در مدیریت منابع آب در مناطق خیلی خشک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
13 بررسی متغیرهای هواشناسی ایستگاه های نزدیک و دور (خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب) در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه در مناطق نیمه خشک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
14 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- بررسی روند تغییرات برخی از خصوصیات فیزیکی خاک در سیستم های مختلف خاک ورزی در دوره پساخاک ورزی در منطقه دیم مراغه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران