دکتر سیدحمزه حسینی

دکتر سیدحمزه حسینی استاد روانپزشکی مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، مرکز ترک اعتیاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،ساری ،ایران.

دکتر سیدحمزه حسینی

Dr. Seyed Hamzeh Hosseini

استاد روانپزشکی مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، مرکز ترک اعتیاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،ساری ،ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.