دکتر سیدمهدی حسینی

دکتر سیدمهدی حسینی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران.
قائم مقام مدیرعامل بانک سپه

دکتر سیدمهدی حسینی

Dr. Seyed Mahdi Hosseini

دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران. قائم مقام مدیرعامل بانک سپه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.