دکتر حسن رضائی

دکتر حسن رضائی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر حسن رضائی

Dr. Hassan Rezaei

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of Chitosan and Activated Carbon Nano-composite in Removal of Nitrite, Phosphate, and Ammonia From Aquaculture Wastewater (دریافت مقاله) مهندسی بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 2
2 Application of Nano-lignocellulose for Removal of Nickel Ions from Aqueous Solutions (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع زیست محیطی دوره: 4، شماره: 2
3 استفاده از آردچوب در ساخت سرامیک متخلخل جاذب فلز سنگین کادمیوم از محلول های آبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 3
4 استفاده از ریزجلبک کلرلا ولگاریس در تصفیه زیستی پساب صنایع لبنی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 12، شماره: 2
5 European pond turtle (Emys orbicularis persica) as a biomarker of environmental pollution in Golestan and Mazandaran provinces, Iran (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 8، شماره: 4
6 Evaluating Heavy Metal Contamination Effects on the Caspian Pond Turtle Health (Mauremys caspica caspica) Through Analyzing Oxidative Stress Factors (دریافت مقاله) مجله اپیدمیولوژی و نظام سلامت دوره: 5، شماره: 4
7 Isothermal and Kinetic Evaluation of Adsorption Fish Farm Effluents by Nanocomposites (Chitosan and Activated Carbon) (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 9، شماره: 2
8 Low-cost magnetic char derived from oily sludge for Methylene Blue dye removal: optimization, isotherm, and kinetic approach (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست دوره: 8، شماره: 4
9 Removal of Congo red from aqueous solutions using nano-Chitosan (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع زیست محیطی دوره: 5، شماره: 1
10 Removal of Lead (Pb) From Aqueous Solutions Using Lignocellulose Nanofiber (دریافت مقاله) مهندسی بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 1
11 Removal of Lead Ions From Aqueous Solutions Using Melamine-Modified Nano Graphene Oxide (دریافت مقاله) مهندسی بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 2
12 بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با غلظتهای کشنده سم آبامکتین (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 17، شماره: 54
13 بررسی حذف تولوئن از محلول های آبی با استفاده از نانوکیتوزان استخراج شده از پوسته میگو: ایزوترم و سینتیک جذب (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 2
14 بررسی سینتیک و ترمودینامیک جذب سرب توسط پلیمر طبیعی نانوفیبرکیتین از محلول های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 3
15 بررسی کارایی جاذب نانوفیبرلیگنوسلولزی در حذف سرب از محلول های آبی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 9، شماره: 2
16 بررسی کارایی جاذب نانولیف لیگنوسلولزی در حذف مس از محلول های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 4، شماره: 2
17 بررسی کارایی ژل نانوفیبرکیتین در حذف سرب از محلول های آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 2
18 بررسی کارایی نانو سیلیس اصلاح شده با پوکه معدنی در کاهش میزان نیترات (NO۳) و فسفات (PO۴) آب خروجی از پساب مزارع پرورش ماهی (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 11، شماره: 2
19 بررسی مقایسه ای ایزوترم های جذب سطحی سرب از محلول های آبی به وسیله جاذب های نانوالیاف کیتین و لیگنوسلولز (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 3، شماره: 4
20 بررسی مقایسه ای سینیتیک وترمودینامیک جذب سرب از محلولهای آبی توسط نانوبیوپلیمرهای طبیعی (نانوفیبرکیتین و نانوفیبرلیگنوسلولز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 4
21 پیش بینی نوع و مقدار آلاینده های منابع آب سطحی با استفاده از مدل های سری زمانی (ARIMA) و مدل L-THIA (مطالعه موردی: زیرحوزه نمرود- حوزه آبخیز حبله رود) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 19
22 تائیر استفاده از مولتی آنزیم ناتوزیم بر شاخص بقای ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با غلظت های مختلف سم آبامکتین (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 5، شماره: 4
23 تاثیر انتشار ریزگردهای ناشی از سنگ شکن های بوکسیت بر آلودگی خاک (مطالعه موردی:کارخانه آلومینای جاجرم) (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 11، شماره: 2
24 تاثیر شاخص کیفیت هوا (AQI) و عوامل هواشناسی بر شیوع کووید-۱۹(مطالعه موردی: استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 12، شماره: 2
25 جداسازی مواد مغذی از پساب شهری از طریق کشت جلبک Chlorella vulgaris در سیستم متوالی (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 8، شماره: 2
26 جذب بیولوژیکی یون کادمیوم از محلول های آبی با استفاده از جلبک سندسموس (Scenedesmus sp.) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 6، شماره: 1
27 جذب سطحی فلز سرب توسط توده سلولی غیرزنده نانوجلبکsp. Scenedesmus از محلول های آبی (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 7، شماره: 4
28 جذب کادمیوم از پساب سنتتیک با استفاده از نانو ذره دی اکسید سیلیکون اصلاح شده (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
29 حذف سرب از محلول های آبی با استفاده از ژل نانو فیبر سلولز باکتریایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 3
30 حذف سرب از محلول های آبی با استفاده از نانوگرافن اکسید اصلاح شده با ملامین (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 7، شماره: 3
31 حذف یون کادمیم از محلول های آبی با استفاده از نانوگرافن اکساید مغناطیسی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 4
32 حذف یون نیکل از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات پر مرغ: مطالعه مدل های سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 7، شماره: 3
33 کارایی نانوکیتوزان در حذف بنزن از محلول های آبی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
34 مدل مفهومی مدیریت مشارکتی تالاب بین المللی هامون براساس رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 20، شماره: 2
35 مدی ممارسه السلطه فی رصد وتنقیه الفضاء السیبرانی فیما یتعلق بخصوصیه الافراد (من منظار فقه الامامیه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه المصطفی دوره: 2، شماره: 3
36 مطالعه ایزوترم و سینتیک جذب فلز سنگین روی از محلول های آبی با استفاده از میکروجلبک سندسموس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 9
37 مطالعه تجمع زیستی فلزات سنگین در بافت های غازهای وحشی و روستایی استان گلستان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 27، شماره: 147
38 مقاله علمی – پژوهشی: تصفیه فاضلاب صنایع لبنی با استفاده از ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 30، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی خاک های اطراف جاده به سرب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
2 آلودگی محصولات کشاورزی به سرب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
3 ارزیابی تعداد ایستگاه های شاخص کیفیت هوای ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
4 استفاده از جاذب طبیعی نانو جلبک Scenedesmus sp. در حذف فلز کادمیم از محلول آبی : بررسی سینتیک ،ترمودینامیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
5 استفاده از نانو کیتوزان در حذف رنگزاها از محیط های آبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
6 بررسی آلایندگی ریزگردهای ناشی از نمک کربنات سدیم، سد باطله گل قرمز، سنگ شکن های بوکسیت و آهک وابسته به کارخانه آلومینای جاجرم-خراسان شمالی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
7 بررسی اثر pH و زمان تماس در کاهش COD پساب سنگ شکن ها با استفاده از نانو چوب (مطالعه موردی: رودخانه زرین گل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
8 بررسی اثر زمان تماس و دمادر حذف ید از محلول آبی با استفاده از کیتوزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
9 بررسی اثرpH دوز جاذب و غلظت اولیه در حذف ید از محلول آبی با استفاده از کیتوزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
10 بررسی pH و زمان تماس بر حذف فلزات سنگین (سرب و نیکل) موجود در پساب صنعتی با استفاده از نانوگرافن اکساید اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت ها و چالش های پیش روی دریای خزر (با تکیه بر رژیم حقوقی، سیاسی و امنیتی، شیلات و محیط زیست، اقتصادی)
11 بررسی جذب کادمیوم توسط نانوذرات در پساب سنتتیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
12 بررسی جذب یون کادمیوم توسط نانو جلبکp. Scenedesmus (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
13 بررسی حذف فلزات سنگین از آب و پساب توسط نانو تکنولوژی (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)
14 بررسی حذف فلزات سنگین از پساب های صنعتی با استفاده متیل اکسید ها در ابعاد نانودر محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
15 بررسی سینتیک و ایزوترم در کاهش COD توسط نانو چوب مطالعه موردی: رودخانه زرین گل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
16 بررسی وضعیت مبلمان شهری (سطل¬های زباله) در منظر شهری و عوامل موثر بر کیفیت بصری و فیزیکی آن¬ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
17 تصفیه پساب صنایع نساجی با استفاده از فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
18 حذف آنتی بیوتیک اریترومایسین با نانوگرافن اکساید مغناطیسی اصلاح شده از محیط آبی (سنتیک جذب) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های جامعه محور در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
19 حذف فلز سنگین سرب از محیطهای آبی با استفاده از جاذب نانو گرافن اکساید اصلاح شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
20 گیاه پالایی به عنوان یک روش نوین جهت کاهش آلودگی خاکها (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
21 گیاه پالایی راهکاری جهت کاهش آلودگی خاک به فلزات سنگین (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
22 مروری بر کاربرد پسماندهای صنعت فرآوری مرکبات جهت تولید محصولات با ارزش افزوده زیاد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ