دکتر مصطفی میردار رضایی

دکتر مصطفی میردار رضایی پژوهشگر پسادکتری دانشگاه مازندران

دکتر مصطفی میردار رضایی

Dr. mostafa mirdar rezaei

پژوهشگر پسادکتری دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Contemplation of contemporary literature from the concept of irony in its practical field (Tendency to the concept of pre-revolutionary irony in post-constitutional literature) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه خوارزمی دوره: 8، شماره: 21
2 The Nature of Language and Its Terminology in Imam Mohammad Ghazzali’s Thoughts (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 30، شماره: 93
3 باززایی عناصر ادبی تصویرساز قرن ششم در تصویرهای شعری قرن هشتم (نمود دوبارۀ شگردهای آمیغی در تصویرهای قرن هشتم) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 50، شماره: 2
4 بررسی شگرد ترکیبی کنایۀ ایهامی در غزل های حافظ (دقیقه ای در رمزگشایی عوام فهم و خواص پسندی شعر حافظ) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 53، شماره: 1
5 بررسی عالم خیال منفصل در قصه های «تلخون» و «آه» صمد بهرنگی از منظر پدیدارشناسی کربن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بین ­رشته­ ای ادبیات، هنر و علوم انسانی دوره: 1، شماره: 2
6 بررسی یکی از راه های بیگانهسازی در سبک هندی: مطالعه موردی غزل های صائب (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 10، شماره: 1
7 تاملی در تصویر های دانش بنیاد شعر انوری (مطالعه ی موردی: بررسی سه دانش نجوم، موسیقی و طب در ۵۱ قصیده ی انوری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 9، شماره: 2
8 تکرار موبه موی یک تجربه ی تاریخی در آفرینش تصویرهای شعری (تحلیل جایگاه سبک شناختی تصویرهای سروش اصفهانی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 31، شماره: 95
9 روایت دقوقی از منظر روش ترکیبی هانری کربن (دریافت مقاله) دوفصلنامه عرفان پژوهی در ادبیات دوره: 1، شماره: 1
10 غربت کنایه در پژوهش های مکتب وقوع (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 10، شماره: 18
11 کشف و تکامل صناعتی سبک ساز (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 24، شماره: 81
12 گونه ای کنایه آمیغی در غزل صائب (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 6، شماره: 2
13 منوچهری و آغاز ترکیب در تصویر؛ بررسی مقایسه ای سازه های تصویر اشعار منوچهری با شاعران شاخص سبک خراسانی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 11، شماره: 1
14 نارسایی بیان سنتی در تحلیل تصویرهای شعر بیدل (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 29، شماره: 90
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مقارنت صناعات ترکیبی در پیکره ی تصویرهای شعر و نثر قرن ششم مطالعه ی موردی: مخزن الاسرار و مقامات حمیدی (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی