دکتر علی اکبر ایمانی

دکتر علی اکبر ایمانی استادیار گروه آموزشی معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی

دکتر علی اکبر ایمانی

Dr. Ali Akbar Imani

استادیار گروه آموزشی معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.