دکتر Fatemeh Soleimani Pourlak

دکتر Fatemeh Soleimani Pourlak Assistant Professor, Islamic Azad University, Chalous Branch

دکتر Fatemeh Soleimani Pourlak

Dr. Fatemeh Soleimani Poorlak

Assistant Professor, Islamic Azad University, Chalous Branch

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.