دکتر آنیتا نماینده

دکتر آنیتا نماینده دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دکتر آنیتا نماینده

Dr. Anita Namayandeh

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی توزیع ژن های مقاوم به ویروس موزاییک معمولی لوبیا در ژنوتیپ های لوبیا Phaseolus vulgaris L با استفاده از نشانگرهای مولکولی اسکار (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 5، شماره: 1
2 روابط ژنتیکی بین ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و صفات زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آبی گیاه ترخون (.Artemisia dracunculus L) برجوانه زنی و رشد علف هرز یولاف خودروی (.Avena fatua L) بدون پوسته و پوسته دار (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
2 اثر عصاره آبی اکالیپتوس (Eucalyptus sp) برجوانه زنی و رشد علف هرز سلمه تره Chenopodium album L) (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
3 اثر عصاره آبی اکالیپتوس (Eucalyptus sp) و گیاه مورد در غلظت های متفاوت برجوانه زنی و رشد علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L) در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
4 اثر کمپوست بر خسارت قارچی Fusarium moniliforme و افزایش فتوسنتز در ارقام 6010 و 540 ذرت (.Zea mays L) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
5 اثر کمپوست در افزایش فتوسنتز و کاهش خسارت قارچ Fusarium moniliforme در رقم0 ذرت .(Zea mays L.) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 اثر کمپوست در بهبود فاکتورهای رشدی و کاهش خسارت قارچ Fusarium moniliforme در ژنوتیپ 540 ذرت .(Zea mays L.) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 اثر کود بیولوژیک در کاهش خسارت Fusarium moniliforme در دورقم 540و4015 ذرت zea maysL. (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
8 اثرعصاره آبی بقایای گیاه مرزهSatureja hortensis L.)برجوانه زنی و رشد علفهرز یولاف خودروی ( Avena fatua L.) (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
9 استخراج و شناسایی ترکیب های معطر اسانس دو گونه مرزه سهندی و مرزه باغی در شرایط کاشته شده (شهرستان استهبان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
10 استفاده از نشانگر مولکولی RAPD برای ارزیابی تنوع ژنتیکی و مورفولوژیکی برخی از تودههای مرزه باغی Satureja hortensis L. (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
11 افزایش فتوسنتز و کاهش خسارت پوسیدگی فوزاریومی با استفاده از کمپوست در ارقام 4015 و 640 ذرت (.Zea mays L) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
12 Effect different nutrient compound on cucurbita pepo under different irrigation levels (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
13 بررسی اسانس مرزه موتیکا و مرزه باغی در مرحله گلدهی کامل در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
14 بررسی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس دو گونه دارویی مرزه بختیاری و مرزه سهندی در مراحل گلدهی کاشته شده در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
15 بررسی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس دو گونه مرزه بختیاری و مرزه موتیکا کاشته شده در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
16 بررسی تنوع چهار گونه مرزه (Satureja Spp) و شبه مرزه (Gontcharovia popovii) به کمک صفات مورفولوژیک و نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
17 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از کلونیهای چای با استفاده از نشانگرهای ISSR بر اساس تجزیه به مختصات اصلی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
18 بررسی تنوع ژنتیکی کلونیهای چای از نظر نشانگر مولکولی ISSR با استفاده از روش چند متغیره تجزیه خوشه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
19 بررسی ژن های مقاومت Vh2 ,Vh4,Vh8 به بیماری لکه سیا سیب در باغات استان فارس با استفاده از نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
20 بررسی سطح روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
21 بررسی شاخصهای تنوع ژنتیکی بین جمعیتهای سیب بر اساس ژنهای مقاومت به بیماری لکه سیاه سیب (دریافت مقاله) سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
22 بررسی فراوانی ژنهای مقاومت به بیماری لکه سیاه سیب در باغات استان اصفهان به کمک نشانگرهای اختصاصی SCARوSSR (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست
23 بهینه سازی استخراج DNA از سه گونه گیاه دارویی مریم گلی Salvia spp (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
24 تاثیر کودهای کمپوست، ورمی کمپوست واوره بر عملکرد و اجزاء عملکرد کدو مسمایی(Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
25 تأثیر تیمار نبضی و پیوسته محلول های نگهدارنده شیمیایی بر افزایش کیفیت و عمر پس از برداشت گل شاخه بریده میخک Dianthus caryophyllus(L, cvYellow Candy (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
26 تجزیه به مختصات اصلی ژنوتیپ ها مختلف سیب تحت بیماری لکه سیاه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست
27 توارث مقاومت به شته روسی گندم در یک لاین گندم دوروم با ارزیابی خسارت تغییر شکل برگ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 ردیابی ژن های مقاومت به سفیدک پودری سیب با نشانگر مولکولی SCAR (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
29 عمل ژن برای مقاومت به ویروس موزائیک معمولی لوبیا (BCMV) در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 کاربرد نشانگرهای مولکولیSSR و SCAR جهت بررسی ژنوتیپ های سیب مقاوم به آتشک (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
31 کاهش خسارت پوسیدگی فوزاریومی وبهبود فاکتورهای رشدی با استفاده از کپوست در دورقم 640 و6010 ذرت (zea mays L.) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
32 گروه بندی ارقام جو وحشی و زراعی با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD میزان سدیم، پرولین و خصوصیات زراعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 گروه بندی و تعیین میزان تنوع بین جمعیتهای سیب بر اساس ژنهای مقاومت به بیماری لکه سیاه سیب در باغات استان اصفهان به کمک نشانگرهای اختصاصی SCAR و SSR (دریافت مقاله) سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
34 میزان تجمع نیترات و سرب در مزارع پیاز شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست