دکتر محسن نصرآبادی

دکتر محسن نصرآبادی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی

دکتر محسن نصرآبادی

Dr. mohsen nasrabady

عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی معادلات توزیع غلظت رسوبات معلق در کانال های باز (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 1
2 پتروژنز توده های نفوذی آداکیتی نوار افیولیتی شمال خاوری سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 94
3 پتروژنز دایک های هورنبلندیتی جنوب غرب سلطان آباد (شمال شرق سبزوار) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 4، شماره: 13
4 پترولوژی گرانیت های مجموعه دگرگونی گشت (غرب رشت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 27
5 پیدایش کانی های غیرمعمول در ترونجمیت های منطقه سلطان آباد (شمال شرق سبزوار): شواهدی از شرایط تبلور و جایگزینی ماگما (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 2، شماره: 5
6 تحلیل ساختاری و تعیین شرایط دگرشکلی پهنه ی برشی کوه سرهنگی در گرانیت ده زمان، شمال باختری بلوک لوت (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 22، شماره: 1
7 تحولات دگرگونی واحدهای فشار بالا- دمای کم آمیزه افیولیتی شمال صوغان (شمال خاوری حاجی آباد هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 11، شماره: 4
8 تغییرات پاراژنزهای کانی شناسی گرانولیت های شمال غرب سبزوار در طی تحولات دگرگونی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 18، شماره: 4
9 دما- فشارسنجی توده های نفوذی منطقه سلطان آباد (شمال شرق سبزوار) با نگرشی ویژه به هاله مجاورتی و حاشیه واکنشی اطراف توده ها (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 3، شماره: 9
10 دما- فشارسنجی و جایگاه تکتونیکی متاپلیت های منطقه گشت رودخان (مجموعه دگرگونی گشت، غرب رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 108
11 دما- فشارسنجی و جایگاه زمین ساختی پی سنگ دگرگونی پرکامبرین ایران مرکزی در منطقه لاخ برقشی (جنوب باختر بردسکن، خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 7، شماره: 26
12 دما- فشارسنجی و جایگاه زمین ساختی سنگ های دگرگونی مجموعه ی افیولیتی شمال تربت حیدریه (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 24، شماره: 2
13 دما-فشارسنجی و تفسیر جایگاه تکتونیکی سنگ های رخساره شیست آبی، مجموعه دگرگونی اسالم (شمال غرب رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 5، شماره: 19
14 دما-فشارسنجی و جایگاه تکتونیکی سنگ های دگرگونی ملانژ افیولیتی جنوب دهشیر (جنوب باختری یزد) (دریافت مقاله) مجله علوم زمین خوارزمی دوره: 6، شماره: 1
15 زمین شیمی روانه گدازه های هیدروماگمایی کرتاسه در منطقه سپارده، شمال شرق قزوین، البرز مرکزی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 26، شماره: 3
16 زمین‎شیمی و جایگاه پالئوتکتونوماگمایی سنگ مادر متابازیت های مجموعه دگرگونی اسالم (شمال باختری رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 7، شماره: 28
17 ژئوشیمی و جایگاه پالئوتکتونوماگماتیک پروتولیت متابازیت های مجموعه دگرگونی شمال غرب اسدآباد (غرب همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 10، شماره: 4
18 سنگ زایی، ژئوشیمی و کانی شناسی ماگماتیسم ائوسن نوار افیولیتی شمال سبزوار (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 23، شماره: 4
19 کانی شناسی و دما- فشارسنجی شیست های آبی مجموعه ی دگرگون سلطان آباد (شمال شرق سبزوار) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 20، شماره: 1
20 کانی شناسی، پتروژنز و تفسیر جایگاه تکتونیکی گرانیت های منطقه کوه سرهنگی (شمال غرب بلوک لوت) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 6، شماره: 21
21 کانی شناسی، دما- فشارسنجی و تفسیر جایگاه زمین ساختی گنیس های غرب سلطان آباد (شمال شرق سبزوار) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 19، شماره: 2
22 کانی شناسی، دما-فشارسنجی و تفسیر جایگاه تکتونیکی گارنت-کلینوپیروکسن آمفیبولیت های مجموعه افیولیتی نایین (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 6، شماره: 23
23 کانی شناسی، زمین شیمی و جایگاه زمین ساختی آمفیبولیت های مجموعه دگرگونی محمودآباد (جنوب شرق شاهین دژ) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 26، شماره: 3
24 کانی شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی متابازیت های مجموعه ی دگرگونی گشت (غرب رشت) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 24، شماره: 2
25 کانی شناسی، ژئوشیمی و دما-فشارسنجی گنیس های مجموعه دگرگونی سلطان آباد (شمال شرق سبزوار (دریافت مقاله) مجله علوم زمین خوارزمی دوره: 4، شماره: 2
26 کانیشناسی و دما- فشارسنجی پیسنگ دگرگونی بلوک کابل (خاور افغانستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 10، شماره: 4
27 کانی‏شناسی و زمین‏شیمی دایک‏های مافیک توالی ‏‏گوشته‏‏ای مجموعه افیولیتی جنوب سلطان‏آباد (شمال‏خاوری سبزوار) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط شاخص های ژئوشیمیایی و رویدادهای آتشفشانی در بخش میانی کمان ماگمایی ارومیه دختر، شمال شرق فرمهین، استان مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
2 بررسی شیمی کانی‎ها و ترمومتری متاپلیت‎های مجموعه دگرگونی محمودآباد (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
3 پترولوژی ماگماتیسم فلسیک در منطقه بادیز (شمال باختری کرمان) (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
4 تحولات دگرگونی ملانژ افیولیتی صوغان (جنوب خاوری زاگرس) در ارتباط با واحدهای عشین و صغین (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
5 ترکیب کانی شناسی و دما- فشارسنجی شیسته ای آبی مجموعه ی دگرگونی اسالم (شمالغرب رشت) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
6 تورمالین زایی در مجموعه دگرگونی گشت غرب رشت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
7 دما فشارسنجی و ارزیابی شرایط تبلور و جایگزینی توده گرانیتوییدی هزاره بغل شمال غرب کابل (شرق افغانستان) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 دما-فشارسنجی گنیس های مجموعه دگرگونی گشت (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
9 ژئوشیمی توده گرانینوئیدی لیسار (شمال غرب تالش) در ارتباط با زمین درز پالئوتتیس (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
10 شواهد ریزساختاری دگرشکلی دمابالای سنگهای دگرگونی و گرانیتوئیدی، خاورتکاب (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 شیمی کانی ها و دما-فشارسنجی آمفیبولیت های کالک سیلیکاته مجموعه دگرگونی محمودآباد (جنوب شرق شاهین دژ) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
12 مجموعه دگرگونی گشت: مثالی از دگرگونیP/T متوسط کمربندهای کوهزایی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران