دکتر غلامعلی مظفری

دکتر غلامعلی مظفری استاد، گروه جغرافیا - بخش برنامه ریزی محیطی دانشگاه یزد

دکتر غلامعلی مظفری

Dr. Ghilamali Mozafari

استاد، گروه جغرافیا - بخش برنامه ریزی محیطی دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار تغییرات سطح دریاچه مهارلو بر میزان رطوبت و دمای هوای شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 14
2 آشکار سازی تغییرات جزیره گرمایی شهر اصفهان با تاکید بر توسعه شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 7، شماره: 1
3 آشکار سازی تغییرات زمانی-مکانی بارش های جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 10، شماره: 1
4 آشکارسازی پیامدهای خشک شدن زاینده‎رود و تغییرات پوشش گیاهی بر دمای سطح زمین درکلان‎شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 14، شماره: 1
5 ارزیابی شرایط خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان طی 1410 - 1391با استفاده از ریز مقیاس نمایی داده های مدل گردش عمومی جو (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 93
6 ارزیابی کارایی مدل درخت تصمیم رگرسیونی در پیش بینی خشکسالی نمونه موردی: ایستگاه سینوپتیک سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 4، شماره: 6
7 ارزیابی و مقایسه میزان برآورد تبخیر و تعرق گیاه گندم با استفاده از الگوریتم سبال و روش پنمن – مانتیث در منطقه چاه نیمه های سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 16، شماره: 60
8 ارزیابی و مکان‎گزینی پارک‎های درون شهری منطقه‎ی ۱ یزد با استفاده از روش بولین و روش دلفی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 44، شماره: 4
9 Epidemiological Aspects of Cutaneous Leishmaniasis in Yazd Province within ۲۰۰۴-۲۰۱۳ (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 5، شماره: 2
10 برآورد رابطه میان PM10 و دید افقی به تفکیک کد همدیدی در یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 19
11 برآورد سطح ایستایی منابع آب زیرزمینی دشت بیضاء استان فارس (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 6، شماره: 21
12 بررسی الگوهای پیوند از دور موثر بر شاخص های حدی بارش (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 17
13 بررسی رابطه شیوع بیماری سالک با عناصر اقلیمی در شرق شهرستان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 2، شماره: 3
14 بررسی رابطه وضعیت پوشش گیاهی و میزان شیوع بیماری پوستی سالک جلدی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی سطح دشت یزد-اردکان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 4
15 بررسی روند تاریخ آغاز و خاتمه آستانه های بارش ۱/۰ و ۵ میلی متر در ایستگاه-های منتخب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 39
16 بررسی روند تغییرات تبخیر از سطح آزاد آب در شرایط تغییر اقلیم آینده با استفاده از مدل MLR-E_pan (مطالعه موردی: مخزن سد شهید عباسپور) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 6
17 بررسی طغیان آفت سن گندم بر مبنای ویژگی‎های دما در استان کردستان (مطالعه‎ی موردی: شهرستان بیجار) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 43، شماره: 76
18 بررسی نقش جاده‎ی ترانزیت سنتو در توسعه‎ی مجموعه شهری یزد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 45، شماره: 3
19 بررسی و تعین آستانه بارش های حدی غرب ایران با استفاده از روش توزیع مقادیر حدی تعمیم یافته (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
20 بررسی وضعیت توسعه فیزیکی شهر سقز و تعیین جهات بهینه توسعه آتی آن (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 34، شماره: 47
21 پهنه بندی طول فصل رشد گیاهان برمبنای ویژگی های دمایی در ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 11، شماره: 2
22 پیش بینی بارش ماهانه ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی و موجک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 6
23 پیش بینی نوسانات نمایه های حدی بارش در شهر سبزوار با استفاده از ریزمقیاس نمایی مدل LARS-WG برای دو دوره آتی ۲۰۳۰-۲۰۱۱ و ۲۰۶۵-۲۰۴۶ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 9، شماره: 34
24 پیش بینی نوسانات نمایه های حدی بارش در شهر مشهد با استفاده از ریزمقیاس نمایی مدل LARS-WG برای دو دوره آتی ۲۰۳۰-۲۰۱۱ و ۲۰۶۵-۲۰۴۶ (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 16، شماره: 1
25 پیش نگری و پهنه بندی فراسنج های اقلیمی حوضه آبریز کارون در دوره های آتی با استفاده از ریزگردانی خروجی مدل HadGEM۲-ES (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 3، شماره: 4
26 تاثیر خشکسالی بر روند پوشش گیاهی حوضه ی آبخیز سد ملاصدرا، و کاربرد فنون سنجش از دور برای پایش آن (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 8، شماره: 26
27 تاثیر نوسان جنوبیSO بر موارد بروز بیماری مالاریا درایران با تاکید بر شهر چابهار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 4
28 تحلیل آماری - فضایی بارش پیش بینی شده ایران توسط مدل جفت شده گردش عمومی جوی اقیانوسی HADCM3 (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
29 تحلیل اثرات خشکسالی های اقلیمی اخیر بر میزان شوری آب های زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آماری و GIS در دشت یزد- اردکان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 106
30 تحلیل اثرگذاری سیگنال‌های اقلیمی پیوند از دور بر رخداد سیل مطالعه موردی : استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 12، شماره: 45
31 تحلیل الگوهای سینوپتیکی منجر به آتش سوزی جنگل در شهرستان بویراحمد (مطالعه موردی: 17 مرداد 1393) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 18
32 تحلیل توابع حاکم بر دینامیک ساختار تعادلی بارش ماهانه و سالانه در ایستگاه همدید شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 9، شماره: 32
33 تحلیل رابطه الگوهای همدید با میزان آلاینده ذرات معلق و منواکسید کربن در شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 14
34 تحلیل فضایی فراوانی رودباهای موثر در بارش های فرین غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 49، شماره: 1
35 تحلیل فضایی و ارزیابی روند واحدهای گرمایی طول فصل رشد ناشی از تغییرات دمایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 4
36 تحلیل و بررسی موقعیت رودبادهای مرتبط با بارش فرین و شار رطوبت در مناطق غربی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 6، شماره: 11
37 چشم انداز تغییرات زمانی-مکانی تبخیر و تعرق در حوضه آبریز کارون طی دوره های آتی و تحت سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 14، شماره: 54
38 روند تغییرات نیاز سرمایی گیاه پسته و پیش بینی آن با استفاده از مدل SDSM (مطالعه موردی: یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 80
39 مدل اکولوژیکی پهنه بندی مراتع استان کردستان با تاکید بر عناصر اقلیمی دما و بارش (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 3، شماره: 1
40 واکاوی پهنه های اقلیمی و خطر بیابان زایی حوضه آبریز کارون تحت شرایط تغییر اقلیم آینده با استفاده از شاخص UNEP (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 12، شماره: 2
41 واکاوی روابط فضایی بارش های فرین غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 46
42 هم زمانی یا عدم هم زمانی خشکسالی هواشناسی و خشکسالی کشاورزی (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی سرارود کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی پیامد تغییرات پوشش گیاهی و مناطق ساخته شده شهری بر دمای سطح زمین در کلانشهر اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
2 آشکارسازی روند بارش های سنگین در استان کرمان (مطالعه موردی: کرمان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
3 ارزیابی تغییر اقلیم درمناطق شمال غرب ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
4 ارزیابی نقش گنبدهای نمکی بر ایجاد گردوغبار یزد (مورد مطالعه: گنبدهای شمال شرق اردکان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
5 بحران آب در کلان شهر تهران -چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
6 بحران جهانی آب، چالش ها و راهکارها-با تاکید بر فلسطین اشغالی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
7 برآورد پیوند میان PM۱۰ و دید افقی به تفکیک کدهای همدیدی، با کاربست الگوریتم ژنتیک در یزد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
8 برآورد پیوند میان PM10 و عمق نوری هواویزها، در جایگاه فراسنج هایی برجسته در پژوهش های در پیوند با ذرات شناور نیواری؛ با کاربست الگوریتم ژنتیک در یزد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
9 بررسی اپیدمیولوژی مالاریا در ایران با تاکید برشهر چابهار (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
10 بررسی اثرات تغییرات بارش و دما بر طغیان آفت سن معمولی گندم در شهرستان گلپایگان (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
11 بررسی اثرات شرایط خشکسالی - ترسالی بر عملکرد گندم دیم در استان کردستان مطالعه موردی: شهرستان قروه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
12 بررسی اثرات شرایط خشکسالی-ترسالی بر طغیان آفت سن معمولی گندم دراستان کردستان(مطالعه موردی:شهرستان سقز) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
13 بررسی اثرات شرایط خشکسالی-ترسالی بر عملکرد گندم دیم در شهرستان بیجار (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
14 بررسی ارتباط بارش و بیماری سالک در جنوب شرقی اصفهان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
15 بررسی اقلیم گردشگری استان آذربایجان شرقی با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری TCI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
16 بررسی پراکنش مکانی- زمانی بارش در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از داده های ماهواره (3B43 (b7 (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
17 بررسی تغییرات زمانی بارش های پاییزه ایران (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
18 بررسی تغییرات مکانی بارش پاییزه ایران با استفاده از روش آماری نوین (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
19 بررسی خشکسالی اقلیمی و هیدرولوژی در جنوب شرقی اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
20 بررسی دوره بازگشت بارش های سنگین در استان کرمان (مطالعه موردی: کرمان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
21 بررسی رابطه بارش اصفهان و ارتباط آن با نوسانات اقیانوس اطلس شمالی و شرقی(منطقه مورد مطالعه: شهرستانهای فریدونشهر و داران) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر
22 بررسی رابطه عملکرد گندم کشت دیم و شاخص آئو (AO) (مطالعه موردی استان چهار محال و بختیاری) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 بررسی رابطه عملکرد گندم کشت دیم و شاخص آیو (AO) (مطالعه موردی استان چهار محال و بختیاری) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 بررسی رابطه عملکرد گندم کشت دیم و شاخص نائو (NAO) (مطالعه موردی استان چهار محال و بختیاری) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 بررسی رابطه عملکرد گندم کشت دیم و شاخص نایو (NAO) (مطالعه موردی استان چهار محال و بختیاری) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
26 بررسی روند تغییرات پوشش برف در مناطق غربی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
27 بررسی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور در حوضه آبریز گاوخونی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
28 بررسی روند تغییرات شاخص پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر لندست(منطقه مورد مطالعه ارومیه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
29 بررسی روند دمای اعماق مختلف خاک در ایستگاه آباده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
30 بررسی شرایط خشکسالی - ترسالی بر طغیان آفت سن معمولی گندم در استان کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
31 بررسی کیفیت بهداشتی هوای شهر اصفهان با استفاده از شاخص کیفیت هوا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
32 بررسی میزان انرژی دریافتی ساختمان از طریق دمای حاصل از انرژی تابشی در طراحی ساختمان همساز با اقلیم (نمونه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
33 بررسی میزان رطوبت خاک در پوشش های مختلف اراضی با استفاده از سنجش از دوردر حاشیه کویر ابرکوه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
34 بررسی نقش و اهمیت گیاهان- فضای سبز در سلامت محیط زیست شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
35 بررسی،تحلیل و تعیین پهنه های شاخص های یخبندان با استفاده از تکنیک کریچینگ و ارائه راهکارهای مناسب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان اصفهان) (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
36 پایش خشکسالی در استان کرمان با استفاده از داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
37 پیش بینی نوسانات نمایه های حدی بارش در شهر تربت حیدریه با استفاده از ریزمقیاس نمایی مدل LARS-WG برای دو دوره آتی 2030-2011 و 2065-2046 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی
38 پیش بینی و تحلیل فضایی خشکسالی استان یزد در دوره 2030-2011 میلادی با استفاده از مدل های گردش عمومی جو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
39 تحلیل اثرات عناصر اقلیمی و آلودگی هوا بر بیماری آسم کودکان در شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
40 تحلیل تغییرات سطح پوشش برف ارتفاعات دنا با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
41 تحلیل رابطه بین میزان تولید گندم و سطح مبارزه آفت سن گندم با لکه های خورشیدی در استان فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
42 تحلیل رابطه تولید و عملکرد گندم دیم با شاخص SOI در استان فارس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
43 تحلیل رابطه تولید و عملکرد گندم دیم با شاخص T.N.I در استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
44 تحلیل رابطه تولید و عملکرد گندم دیم با شاخص چند متغیره انسو در استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
45 تحلیل رابطه میزان تولید و عملکرد گندم دیم و پدیده خشکسالی با پدیده ENSO در استان فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
46 تحلیل روند آغاز و خاتمه آستانه های دمایی غرب و شمال غربایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
47 تحلیل شرایط اب و هوایی استان کرمان به منظور کاشت پسته (دریافت مقاله) کنگره ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی پسته
48 تحلیل شرایط اقلیمی پسته به منظور شناسایی پهنه های مناسب کاشت در استان کرمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
49 تحلیل شرایط زیست محیطی نگین فیروزه ای اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی
50 تحلیل و بررسی تغییرات بارشهای سنگین حوضه رودخانه کابل با استفاده از تصاویر ماهواره ای MEERA۲ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
51 تحلیل ویژگیهای بارش و اثرات آن بر تولید جو دیم در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
52 تحلیلی بر انتشار آلاینده های هوا ناشی از وسایل نقلیه موتوری در شهر یزد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
53 تعیین تقویم زمانی کاشت محصول با آگاهی از ویژگی های حرارتی و بارش راهبرد مناسب برای تامین نیازهای حرارتی و رطوبتی گیاه (دریافت مقاله) همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی
54 تعیین رابطه دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک در ایستگاه آباده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
55 رابطه بین میزان واحدهای گرمایی و بارش بر تولید و عملکرد جو دیم دراستان فارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
56 قیاس سیمپلکسی بارش در سنتز مشتق ماهانهی ژیومتریک مختصات تعادلی ایستگاه همدید شیراز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
57 مخاطرات محیطی بستر جغرافیایی شهرهای هوشمند آینده مطالعه موردی: رخداد سیل ۶ مرداد ۱۴۰۱ شهر یزد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شهرآینده اندیشه بومی
58 نقش لکه های خورشیدی در وضعیت اقلیم استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
59 واکاوی آماری همدید بارش های سنگین جنوب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
60 واکاوی اثرات شاخص های پیوند از دور بر پارامترهای اقلیمی دما و بارش شهر جاسک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
61 واکاوی عناصر اقلیمی موثر در کاشت پسته در ایستگاههای سیرجان و رفسنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
62 واکاوی همدیدی وقوع پدیده گردوغبار و مخاطرات آن در استان کرمان (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران