دکتر آزاده اربابی سبزواری

دکتر آزاده اربابی سبزواری عضو هیات علمی واحد اسلامشهر

دکتر آزاده اربابی سبزواری

Dr. Azade Arbabi Sabzevari

عضو هیات علمی واحد اسلامشهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی حاشیه نشینی بر تخریب محیط زیست شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 2، شماره: 19
2 ارزیابی توانمندیها و قابلیتهای ژئوتوریسم در توسعه پایدار (مطالعه موردی: سراب دربند در شهرستان صحنه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 7، شماره: 26
3 ارزیابی شاخصهای توسعه گردشگری پایدار شهری (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 4، شماره: 40
4 ارزیابی میزان آسیب پذیری مساکن شهری در برابر بحران های محیطی با تاکید بر نقش مدیریت بحران(نمونه مورد مطالعه شهر باقر شهر) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 12، شماره: 46
5 ارزیابی نقش عوامل فضایی فقر شهری و پهنه بندی در راستای اقدامات پدافند غیر عامل (نمونه ی مورد مطالعه ی کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 4، شماره: 2
6 ارزیابی و اولویت بندی عوامل توسعه پایدار شهری بر کاهش اسکان غیررسمی در شهرها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 2
7 ارزیابی و اولویت بندی فضاهای زمین گردشگری آبی با تاکید بر نقش مدیریت شهری(مطالعه موردی: منطقه دماوند) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 14، شماره: 55
8 بررسی اثرات حاشیه نشینی بر شاخص های زیست محیطی (مورد مطالعه: شهر اهواز) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 3، شماره: 32
9 بررسی تغییرات فضایی دماهای حدی در سطح ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 13، شماره: 49
10 بررسی توزیع فضایی آموزشگاه های فنی و حرفه ای با تاکید بر سرزندگی و کارآفرینی (مورد مطالعه: شهرستان اسلامشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 9، شماره: 2
11 بررسی رخداد بارش های فرین شمال شرق ایران طی دوره ۲۰۲۰-۲۰۰۱ (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 4، شماره: 4
12 بررسی روند تغییرات دماهای فرین آینده ایران با استفاده از داده های CMIP۵ (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 16، شماره: 57
13 بررسی عوامل موثربرتوسعه صنعت گردشگری شهری(مطالعه موردی منطقه یک شهرتهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 40
14 بررسی مولفه های کار آمد و توسعه ای جهت ایجاد درآمدهای مستمر و با دوام شهرداری ها در حوزه استحفاظی و خدماتی جهت تاب آوری و بقاء سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 47
15 پایش فصلی خشکسالی در کشور با استفاده از داده های شبکه ای CRU (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 14، شماره: 52
16 تاب آوری مقاصد گردشگری در مقابل آسیب های ناشی از تغییرات اقلیمی (مورد مطالعه: استان همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 15، شماره: 56
17 تاثیر ایجاد شبکه اطلاعات شهری در بهبود و ارتقاء عملکرد برنامه ریزی و مدیریت شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 9، شماره: 4
18 تاثیر مهاجرت و حاشیه نشینی بر محیط زیست شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 78
19 تبیین سازگاری معماری ساختمان های شهری با اصول پدافند غیرعامل (مورد مطالعه:شهر اسلامشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 13، شماره: 2
20 تحلیل الگوهای همدیدی منجر به نابهنجاری دمایی و تغییرات دمایی دوره گرم در سه دهه اخیر در منطقه غرب و شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 12، شماره: 46
21 تحلیل تطبیقی حکمروایی خوب شهری- مطالعه موردی: مناطق ۲ و ۱۰ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 20، شماره: 72
22 تحلیل متغییرهای اثر گذار عوامل فضایی لبه شهری بر مدیریت بحران شهرها (مورد مطالعه منطقه ۱۵ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 2
23 تحلیل میزان تاب آوری شهری دربرابر بحران آب (مطالعه موردی:شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 2، شماره: 5
24 تحلیلی بر جایگاه حکمروایی خوب شهری و نقش آن در نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری (مورد مطالعه: شهرداری اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 55
25 زیست پذیری محلات شهری با رویکرد توسعه پایداردر منطقه یک شهرداری کرج (دریافت مقاله) مجله علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا دوره: 5، شماره: 1
26 سنجش و ارزیابی شاخص های حکمروایی خوب شهری در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 3، شماره: 3
27 شناسایی شاخص های کلیدی رضایت شهروندان از عملکرد طرح های عمرانی شهرداری تهران با رویکرد دیمتل (مورد مطالعه: شهرداری ملارد) (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 6، شماره: 1
28 شناسایی مولفه های کلیدی ارزیابی حکمروایی شهری در شهرداری منطقه ۵ تهران با رویکرد (FDelphi-ANP) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 3، شماره: 28
29 طراحی مدل یکپارچه حکمروایی و مدیریت بحران در کلان شهرها (مورد مطالعه: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 62
30 مدیریت یکپارچه شهری با مروری بر مولفه های حکمروایی شهری (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 3، شماره: 34
31 مطالعه ای بر فرهنگ محیط زیستی و رابطه آن با حاشیه نشنی مناطق شهری (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 3، شماره: 30
32 وضعیت خاک های منطقه ۲۱ شهرداری تهران از نظر آلودگی به برخی فلزات سنگین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب پذیری کالبدی مساکن شهر تهران در برابر زلزله مطالعه موردی: منطقه 13 شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
2 اقتصاد مقاومتی راهبرد مدیریت شهری بر اشتغال، تولید و کارآفرینی در شهرها (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
3 امکان سنجی ایجاد شهر پایدار در ایران با رویکرد شهر هوشمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در جغرافیا و گردشگری
4 بررسی اثرات تجمعی میزان تاثیر آلودگی زیست محیطی صنایع پتروشیمی منطقهویژه اقتصادی ماهشهر بر سلامت جسمی و روانشناختی ساکنان بومی بندر ماهشهر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
5 بررسی اصول بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری با تاکید بر نقش مالکین و ساکنین نمونه موردی منطقه 15 تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط
6 بررسی تاثیر آگهی های فردی برکاهش تلفات ناشی از حوادث طبیعی زلزله مورد مطالعه شهرستان رباط کریم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط
7 بررسی جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در كاهش سفرهای درون شهری با تأكید بر تخریب های زیست محیطی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار
8 بررسی رابطه توسعه پایدار با کیفیت زندگی و حاشیه نشینی در شهر ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران های محیط زیستی حاشیه نشینی
9 بررسی رابطه شهر هوشمند و توسعه پایدار مبنی بر توسعه تکنولوژی رویکرد مدل مناسب برای کلانشهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
10 بررسی عملکرد آتریوم در بهبود توزیع نور و کنترل انرژی در ساختمانهای اداری و تجاری پایدار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط
11 بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان در توسعه شهری (مطالع موردی: شهربنجار) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
12 بررسی فضای سبز درون شهری وتاثیرآن برکیفیت زندگی شهروندان با مطالعه موردی باقرشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
13 بررسی مولفه های موثر بر کیفیت پیاده راه های شهری نمونه موردی پیاده راه 17 شهریور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط
14 بررسی نظام تغییرات زمانی- مکانی بارش در پهنه جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
15 بررسی نقش کیفیت زندگی با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه موردی:محله زرگنده منطقه 3 شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
16 بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی شهر (مطالعه موردی: شهرستان زاهدان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
17 بررسی و ارزیابی سایتهای گردشگری شهری با تاکید بر توسعه پایدار شهر مطالعه موردی منطقه 22 شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط
18 بررسی و تبیین مجموعه اقدامات سردار بزرگ ؛ «شهید قاسم سلیمانی» (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
19 بررسی و سامان دهی بافت های فرسوده شهری با تاکید بر مدیریت بحران مطالعه موردی شهر صالحیه شهرستان بهارستان استان تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط
20 بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری درکلانشهر رشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بازآفرینی شهری، ایمنی و مدیریت بحران
21 بررسی وضعیت سکونتگاه های غیررسمی در بندر ماهشهر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران
22 برنامه ریزی استراتژیک به منظور دستیابی به راهکارهای بهینه در جهت توزیع مکانی-فضایی مناسب در شهر گلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست
23 به کارگیری فن آوری های نوین ساختمانی در راستای ارتقاء کیفیت ساخت از منظر معماری پایدار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط
24 بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با تاکید بر مدیریت شهری با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: منطقه 19 تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
25 تاب آوری و توانمندسازی شهروندان بمنظور جلب مشارکت عمومی در مدیریت بحران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
26 تاثیر اقلیم بر معماری پایدار و بومی شهرستان تبریز نمونه موردی : خانه کمپانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط
27 تاثیر فضای سبز درون شهری برکیفیت زندگی شهروندان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
28 تاثیر مدیریت شهری بر بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (مورد مطالعه: منطقه 19 تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
29 تبیین جایگاه مدیریت یکپارچه شهری در تحقق مولفه های حکمروایی خوب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت و کسب و کار
30 تجلی مدیریت شهری دربافت های ناکارآمدشهری(مطالعه موردی:منطقه ۱۷شهرتهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بازآفرینی شهری، ایمنی و مدیریت بحران
31 تحلیل فضای شهری با رویکردهای مدیریتی جهت توسعه پایدار شهر رشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بازآفرینی شهری، ایمنی و مدیریت بحران
32 تحلیل میزان آسیب پذیری مساکن شهری در برابر زلزله مطالعه موردی منطقه 13 شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط
33 تحلیل وضعیت آسیب پذیری انسانی در نواحی مختلف منطقه 13 شهر تهران در برابر بحران زلزله (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
34 تخصیص کاربری اراضی با توجه به اهمیت مسجد و جایگاه آن در سیمای شهر ( مورد مطالعه شهرک واوان ) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
35 چالشها و آینده مدیریت شهری مورد مطالعه: شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
36 راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها با رویکرد مشارکتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
37 زیست پذیری شهری رویکردی نوین در جغرافیا و برنامه ریزی شهری مطالعه موردی (منطقه 12 تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
38 سنجش سطح آسیب پذیری نواحی مختلف منطقه 13 شهر تهران در برابر بحران زلزله (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
39 سنجش میزان رضایت مندی گردشگران منطقه یک شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
40 شهر حساس به آب الگوی توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران
41 ضرورت طراحی و اجرای طرحهای ساماندهی و احیای بافت فرسوده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
42 عوامل موثر در ارتقای فرهنگ زیست محیطی (با تاکید بر بعد آموزشی و اخلاقی) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده
43 مطالعات ارتقای فضاهای باز و پویای شهری پیاده راه ها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط
44 نقش شهرداری تهران در تحقق توسعه اجتماعی با رویکرد ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
45 هوشمندسازی شهر در میزان مصرف سوخت خودروها: مطالعه موردی شهرستان اسلامشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بازآفرینی شهری، ایمنی و مدیریت بحران