دکتر ابراهیم نقیب زاده مشایخ

دکتر ابراهیم نقیب زاده مشایخ رئیس انجمن انفورماتیک ایران

دکتر ابراهیم نقیب زاده مشایخ

Dr. Ebrahim Naghib zadeh Mashayekh

رئیس انجمن انفورماتیک ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.