دکتر احمدرضا مختاری

دکتر احمدرضا مختاری دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر احمدرضا مختاری

دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تعیین شرایط تشکیل اندیس مس علیشار (استان مرکزی) با استفاده از داده های کانه نگاری و سیالات درگیر (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 6، شماره: 21
2 شناسایی منابع زمین گرمایی با داده های سنجش از دور مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی، فردوس (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه و بررسی روشی جدید برای جداسازی جوامع آماری مختلط بر اساس نمودارهای احتمال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
2 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان در برابر آلودگی با استفاده از مدل دراستیک و تحلیل حساسیت آن( مطالعه موردی دشت نجف آباد, اصفهان, ایران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
3 استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی در تجزیه و تحلیل داده های ژئوشیمیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
4 استفاده از روش های SVD و SDD در تشخیص الگوهای ژئوشیمیایی مطالعه موردی اندیس مس ده سلم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
5 اصول پاکسازی الکتروکینتیک در حذف آلاینده ها از خاک های آلوده (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
6 بررسی اکتشافی معدن سرب وروی حوض سفید اردکان با استفاده از داده های استر (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
7 بررسی پتانسیل کانی سازی مس درناحیه خضرآباد یزد با استفاده ازتلفیق داده های تصاویر ETM+ و مغناطیس هوابرد (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
8 بررسی تأثیر استفاده از داده نرم شرطی حاصل از الگوریتمSNESIM در بهبود مؤثر کیفیت شبیه سازی تخلخل از طریق الگوریتمFILTERSIM در یکی از مخازن نفت خیزجنوب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
9 بررسی تخمین به روش کریجینگ همراه با روند بیرونی و مقایسه با رگرسیون خطی ساده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
10 بکارگیری تبدیل فوریه زمان کوتاه به منظور شناسایی فرایند های کانی ساز (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
11 بکارگیری تبدیل فوریه زمان کوتاه به منظور شناسایی فرایندهای کانی ساز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
12 بکارگیری تکنیک استخراجات جزئی در اکتشاف کانسارهای پنهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
13 بکارگیری داده کاوی اکتشافی EDA برای تعیین مناطق آنومال درکانسارمس کوه پنج (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
14 بکارگیری مشخصات سنگشناسی و آلتراسیون به عنوان متغیرهای پیشبینی کننده درآنالیز تمایز- مطالعه موردی کانسار نوچون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
15 بکارگیری هندسه فرکتال بر روی پردازشPCAجهت آشکارسازی آنومالیهای ژئوشیمیایی کانسار مس کوهپنج (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
16 بهبود برآورد ذخیره نفت برجا با استفاده از روش شبیه سازی زمین آماری چند نقطه ای فیلتری در یکی از مخازن نفتی جنوب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
17 بهبود رابطه تخمین مقدار زمینه ژیوشیمیایی بر اساس داده های رسوبات آبراه های با لحاظ نمودن نرخ هوازدگی سنگ ها (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
18 بهبود شبیه سازی لیتولوژیکی سه بعدی یکی از مخازن نفت خیز جنوب از طریق الگوریتم چند نقطه ای SNESIM در قیاس با الگوریتم دو نقطه ایSISIM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
19 پتانسیل منابع ژئوترمال استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
20 پتانسیل یابی منابع نفت و گازدرمحدوده شمال و شمال غرب ایلام با استفاده ازروش های سنجش ازدور استر و کنترلهای زمینی درمحیط gis (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
21 تأثیر پارامترهای فیزیکی و زمین شناسی بر پارامترهای ژئومکانیکی تودهسنگهای معدن مس سرچشمه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
22 تجزیه و تحلیل داده های ژئوشیمیایی محدوده اکتشافی کرویان با استفاده از روش خوشه بندی فازی میان مرکز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن
23 تحلیل آماری دادههای مغناطیسی وIP/RS به منظور تفکیک زونهای حاوی ماده معدنی از باطله در کانسار مس درهزرشک (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 تلفیق مطالعات دورسنجی و تکتونیکی جهت شناسایی نقاط مستعد کانی زایی درمعدن سرب و روی اردکان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
25 تهیه نرم افزار جداسازی جوامع آماری بر اساس نمودارهای احتمال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
26 جداسازی ماده معدنی از باطله بر اساس داده های ژئوفیزیکی با بکارگیری تکنیک SVM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
27 زیست پالایی خاکهای آلوده به سرب با استفاده از گیاه اکالیپتوس (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
28 شناسایی سیگنال های ژیوشیمیایی کانسار پنهان سرب و روی پیتچی (ایرانکوه) به روش استخراج های جزیی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
29 طبقه بندی توده سنگ های معدن مس سرچشمه بر اساس سه پارامتر GSI و Q،RMR (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
30 مدلسازی ژئوشیمیایی حوضه آبریز منطقه رودبار جهت بررسی کانی سازی سرب و روی (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
31 مروری بر روش الکتروکینتیک در حذف فلزات سنگین از خاکهای آلوده (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
32 مطالعات ژئوشیمیایی زیستمحیطی در جنوب معادن ایرانکوه و آنالیز آماری چند متغیره نتایج (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
33 مطالعات ژیوشیمی جهت تعیین عناصر کلیدی کانسنگ تپه سرخ (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
34 مطالعه ژئوشیمیایی مرحله پی جویی اندیس مس علیشار (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
35 مقایسه سه روش تخمین: کریجینگ همراه با روندبیرونی، رگرسیونکریجینگ وکوکریجینگ با استفاده از روابط ریاضی برای بهبود تخمین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
36 مقایسه نتایج حاصل از تفسیر داده های خام و پردازش شده به روش حوضه آبریز نمونه رسوبات آبراهه ای برگه 1:50000 میرده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
37 مکانیابی بهینه نقاط حفاری چاههای تولیدی در یکی از مخازن نفتخیز جنوب با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات PSO (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
38 مکانیابی نقاط بهینه حفاری گمانه های اکتشافی در یکی از مخازن میادین نفتخیز جنوب با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذراتPSO (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
39 ویژگیهای ژئوشیمیایی مس و مولیبدن در زونهای آلتراسیون کوهپنج (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران