دکتر حسن حمیدی

دکتر حسن حمیدی محقق بخش تحقیقات چغندرقند مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر حسن حمیدی

محقق بخش تحقیقات چغندرقند مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آبیاری با فاضلاب تصفیه‌شده خانگی: چالش‌ها و فرصت‌ها (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
2 اثر اندازه و تراکم کاشت ریزغده بر تولید غده چه سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 10، شماره: 3
3 اثر برهمکنش ژنوتیپ × محیط بر عملکرد شکر سفید ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) با دوره رشد کوتاه درکشت زمستانه (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 38، شماره: 1
4 اثر تاریخ اولین آبیاری و تیمارهای کود آلی بر عملکرد زعفران در شرایط آب و هوایی خواف (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 1
5 اثر فاصله و وزن غده چه بر عملکرد و اجزای عملکرد غده های بذری سیب زمینی (Solanum tuberesom L.) رقم ساوالان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
6 ارزیابی پایداری عملکرد شکر سفید برخی ارقام چغندرقند آزادسازی شده تجاری در ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 38، شماره: 3
7 ارزیابی تحمل به خشکی در هیبریدهای تست کراس چغندرقند تحت شرایط تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 3
8 ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف سیب زمینی با استفاده از الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای غده (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 2
9 ارزیابی تنوع ژنتیکی لینه های نیمه خواهری چغندرقند تحت تنش رطوبتی مزرعه (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 28
10 ارزیابی خصوصیات زراعی سیب زمینی تحت شرایط تنش کم آبی به روش آبیاری بارانی و مقادیر کود پتاسیم (دریافت مقاله) مجله پژوهش های به زراعی دوره: 14، شماره: 1
11 ارزیابی صفات کمی و کیفی 18 کلون سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 2
12 ارزیابی صفات کمی و کیفی چند رقم و لاین امید بخش جو در دو منطقه سرد خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های به زراعی دوره: 13، شماره: 3
13 ارزیابی عملکرد و شاخص های رشد سیب زمینی تحت سطوح مختلف تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
14 ارزیابی لاین های S۱ گرده افشان چغندرقند با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 3
15 ارزیابی و انتخاب ژنوتیپ های مختلف چغندرقند جهت کشت زمستانه در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 14، شماره: 2
16 انتخاب ژنوتیپ های مناسب کشت زمستانه (انتظاری) چغندرقند (Beta vulgaris L.) در منطقه تربت جام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 20، شماره: 3
17 برآورد هتروزیس و قابلیت توارث پذیری تحمل به خشکی در ژنوتیپ های تست کراس چغندرقند (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 2
18 بررسی اثر شوری و دما بر جوانه زنی بذرگیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 3
19 بررسی تاثیر هورمون و فتوپریود بر تولید ریزغده در دو رقم سیب زمینی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 27، شماره: 2
20 بررسی تحمل به شوری در مرحله رشد گیاهچه ای گیاه دارویی کندل (Dorema ammoniacum) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 2، شماره: 1
21 بررسی تنوع ژنتیکی فامیل های نیمه خواهری چغندرقند تحت شرایط آلودگی طبیعی به نماتد مولد سیست و ریزومانیا (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 30، شماره: 3
22 بررسی تنوع ژنتیکی لاین های S1 گرد ه افشان چغندرقند تحت شرایط تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 4
23 بررسی عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپ ها و توان تولید چغندر قند زمستانه در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 38، شماره: 1
24 تاثیر پوشش پلاستیک و پاکلوبوترازول بر ساقه روی و عملکرد چغندرقند پاییزه در منطقه مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 37، شماره: 1
25 تاثیر تنش کم آبی و پتاسیم بر عملکرد و راندمان مصرف آب سیب زمینی به روش آبیاری بارانی خطی (لاین سورس) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 6، شماره: 1
26 تاثیر ردیف کاشت، فاصله بوته و وزن مینی تیوبر بر عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 2
27 تاثیر رژیمهای مختلف آبیاری و مقادیر پتاسیم بر خصوصیات کیفی سیب زمینی در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 20، شماره: 4
28 تاثیر مقادیر مختلف تراکم و وزن بنه مادری بر عملکرد بنه و گل زعفران Crocus sativus L در شرایط اقلیمی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 1
29 مطالعه پایداری عملکرد شکر سفید ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در کشت زمستانه (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 16، شماره: 2
30 مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام چغندرقند در کشت بهاره و پاییزه تحت شرایط آلوده به بیماری ریزومانیا (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بسترهای مختلف کشت بر جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گل لاله (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
2 اثر دمای پایین بر شاخص های جوانه‌زنی در ارقام گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
3 اثر فاصله بوته و وزن غدهچه بر عملکرد سیب زمینی سانته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
4 اثر مقادیر مختلف اسید هیومیک بر عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L)تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
5 اثر مقادیر مختلف کود گاوی بر عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
6 اثرساکارز و ترکیب هورمونی برخصوصیات مورفولوژیکی دو رقم سیب زمینی آگریا و مارفونا درشرایط این ویترو (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
7 ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف سیب زمینی با استفاده از الکتروفورز پروتئین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
8 ارزیابی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ های مختلف چغندرقند براساس برخی خصوصیات کمی کیفی تحت تنش رطوبتی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
9 ارزیابی خصوصیات کمی کلون های سیب زمینی دراستان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 ارزیابی عملکرد در زراعت همراه خربزه (Cucumis melo L.) و چغندر علوفه ای (Beta vulgaris subsp. vulgaris L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
11 ارزیابی عملکرد و صفات زراعی ژنوتیپهای مختلف ذرت فوق شیرین (Zea mays L. var Saccharata) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
12 ارزیابی فیلوژنی آنزیم بتاکاروتن هیدروکسیلاز در جنس Crocus sp با استفاده از آنالیز In silico (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
13 ارزیابی هیبریدهای تست کراس چغندرقند با استفاده از شاخصهای تحمل به خشکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 بررسی اثر بسترهای مختلف کشت بر خصوصیات زراعی نشاء دو رقم خربزه (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
15 بررسی اثر تراکم کاشت گیاهچه های حاصل از کشت بافت در تولید مینی تیوبر سیب زمینی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 بررسی اثر تراکم کشت و اندازه میکروتیوبر در تولید مینی تیوبر سیب زمینی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 بررسی اثر هورمون BAP بر ریزغده زایی سیب زمینی در محیط کشت بافت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
18 بررسی اثرات فاصله بوته و وزن غده چه درعملکردواجزای عملکردسیب زمینی رقم ساوالان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 بررسی اثربرخی فاکتورهای موثربرتولید جوانه و میکروتیوبر سیب زمینی درشرایط این ویترو (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 بررسی اثرسطوح مختلف ساکارز برکالوس زایی سیب زمینی رقم ساتینا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
21 بررسی تاثیرات BAP بر خصوصیات مورفولوژیکی سه رقم سیب زمینی در محیط کشت بافت (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
22 بررسی تاثیرغلظت های مختلف هورمون و ساکارزدرشرایط درون شیشه ای برروی سه رقم سیب زمینی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 بررسی تأثیر تاریخ اولین آبیاری و کود دهی بر رشد و عملکرد زعفرانCrocus sativus L در شرایط اقلیمی خواف (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
24 بررسی عملکرد و کیفیت ریشه ژنوتیپ های مختلف چغندرقند در شرایط تنش خشکی مزرعه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
25 بررسی مقاومت به بیماری ریزومانیا در لاین های اوتایپ چغندر قند (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 بررسی مقاومت لاینهایS2چغندرقند به بیماری ریزومانیا در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
27 بررسی و مقایسه روش های مختلف استخراج DNA در پایه رویشی GF677 هیبرید هلو × بادام ، هلو و بادام (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
28 بررسی واکنش ارقام مختلف سیب زمینی بر ریز غده زایی در محیط کشت بافت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
29 بهینه سازی روش استخراج DNA در گیاه شلیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
30 تأثیر اسید سالیسیلیک، گلایسین، بتائین و گلایسین بتائین بر خصوصیات مورفولوژیک گل آهار تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
31 تأثیر تاریخ اولین آبیاری و کود دهی بر خصوصیات کمی بنه زعفران (Crocus sativus L.) در منطقه خواف (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
32 تأثیر سطوح مختلف ساکارز و ترکیبات هورمونی بر کالوس زایی ارقام تجاری سیب زمینی (Solanum tuberosum L) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
33 تأثیر سطوح مختلف ضدعفونی بر جوانه زنی دو رقم گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
34 تأثیر شوری آب آبیاری، بافت خاک و ماده آلی بر شاخصهای رشد گل عسلی در مشهد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
35 توان تولید زراعی ارقام تجاری چغندر قند در شرایط اقلیمی مشهد (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 مطالعه اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی و فتوپریود بر کالوس زایی دو رقم سیب زمینی سانته وساوالان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
37 مطالعه اثر سطوح ساکارز بر خصوصیات مورفولوژیک ارقام سیب زمینی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
38 مطالعه برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی مرتبط با تحمل به خشکی در ژنوتیپ های مختلف چغندرقند (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
39 مطالعه روش های تولید غده از بذر حقیقی سیب زمینی (TPS) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 مطالعه شاخص های رشد در زراعت همراه خربزه Cucumis melo L و چغندر علوفه ای Beta vulgaris subsp. vulgaris L (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
41 مطالعه صفات کمی و کیفی پروژنی های جدید بذر حقیقی سیب زمینی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
42 مقایسه چهار روش استخراج DNA در گیاه گیلاس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
43 مقایسه عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک هیبریدهای مختلف ذرت شیرین (Saccharata Zea mays L. Var) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
44 مقایسه عملکرد و ساقه روی چغندرقند پاییزه در کاشت مستقیم و نشایی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 واکنش لاینهای S2 چغندرقند به بیماری ریزومانیا در مزرعه با آلودگی طبیعی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار