دکتر هادی نیری

دکتر هادی نیری دانشگاه کردستان

دکتر هادی نیری

دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تلفیق مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی و شبکه های عصبی به منظور پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش (مطالعه موردی شهرستان بیجار) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 12، شماره: 1
2 ارزیابی تعادل ژئومورفولوژیکی با استفاده از روشهای رزگن و چهارچوب استیل رود (مطالعه موردی: رودخانه تروال، کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 49، شماره: 3
3 ارزیابی حوضه های آبخیز استان کردستان از منظر تکتونیک فعال با رویکرد کمی- مقایسه ای مبتنی بر تحلیل شبکه زهکشی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 64
4 ارزیابی شاخص های محیطی تناسب زمین برای گسترش کالبدی شهر سروآباد با تلفیق دو مدل تحلیل شبکه ای و منطق فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 5، شماره: 1
5 امکان سنجی آسیب پذیری شهر سنندج در برابر زلزله با استفاده از مدل متوسط وزنی مرتب شده (OWA) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 3، شماره: 1
6 اولویت بندی فرسایش خطی با استفاده از شاخص های مورفومتری و ژئومورفولوژیکی مطالعه موردی: حوضه ی آبریز قشلاق-سنندج غرب ایران (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 8، شماره: 28
7 برآورد عملکرد مدل های رگرسیون توانی در تعیین هندسه هیدرولیکی مقطع پر کانال های پایدار (مطالعه موردی: حوضه تروال) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 3
8 بررسی شاخص های هیدروژئومورفولوژی و هیدرولوژی حوضه ی آبریز تروال (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 3، شماره: 7
9 پژوهشی در فرایندهای موثر بر شکل گیری آدا در رودخانه مهاباد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 29
10 پهنه بندی گذرگاه های بهمن خیزاستان کردستان (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 2
11 پهنه بندی میزان آسیب پذیری شهر سنندج ناشی از زلزله با استفاده از دو مدل تحلیل سلسله مراتبی و مدل تاپسیسبا استفاده از دو مدل تحلیل سلسله مراتبی و مدل تاپسیس (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 57
12 تاثیر تکتونیک بر مورفومتری و جورشدگی رسوبات بستر رودخانه قشلاق (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 9، شماره: 32
13 تحلیل مورفولوژیکی مجرای رودخانه مهاباد و تاثیر احداث سد بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 15، شماره: 37
14 سازمان یابی فضایی گسترش آتی شهر هرسین بر مبنای پارامترهای ژئومورفولوژی با استفاده از مدل های Owa ،Lcm و Ahp (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 56
15 مدل سازی سیلاب در حوضه های آبریز با استفاده از تحلیل آماری و ویژگی-های مورفومتری (مطالعه موردی: حوضه های آبریز استان کردستان) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 9، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 برآورد میزان رسوب حوضه آبریز قشلاق با استفاده از روش آماری و مدلهای تجربی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
2 بررسی تأثیر عوامل دخیل در ساخت غیرمجاز و آسیب پذیری آن در برابر زلزله، مطالعه موردی شهر سنندج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
3 بررسی علت شکست دیسک ردیف دوم توربین واحد گازی 32 مگاواتی نیروگاه ری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
4 بررسی عوامل مؤثر در تغییر شکل مجرای رودخانه تروال در استان کردستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
5 پهنه بندی خطر گذرگاه های بهمن خیز استان کردستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
6 پهنه بندی طبیعی خطر زلزله با استفاده از دو مدل تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی، مطالعه موردی شهر سنندج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
7 تحلیل آماری مخاطرات زمین لغزش مطالعه موردی: استان کردستان-شهرستان بیجار (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
8 مکانیابی استقرار مراکز امداد و نجات در زلزله احتمالی نهاوند با استفاده GIS و مدل فازی ای اچ پی FAHP (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا