دکتر حبیب اله احمدی

دکتر حبیب اله احمدی استاد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

دکتر حبیب اله احمدی

Dr. Habibolah Ahmadi

استاد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.