کریم اسدپور زینالی

 کریم اسدپور زینالی

کریم اسدپور زینالی

Karim Asadpour-Zeynali

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.