دکتر پرویز شکاری

دکتر پرویز شکاری دانشگاه رازی

دکتر پرویز شکاری

دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازشناخت الگوی پراکنش کلاس های خاک در یک زمین نمای نیمه خشک در ایران باختری با کاربرد نگرش دانش بنیاد فازی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 6
2 بررسی غلظت برخی فلزات سنگین در زمین های پایین دست انباشت گاه پسماند جنوب شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 9، شماره: 4
3 بررسی کاربرد روش فازی (Fuzzy) در طبقه بندی خاک ها، مطالعه موردی: چشمه سفید کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 4
4 بررسی کاربرد روش فازی (Fuzzy) در طبقه بندی خاک ها، مطالعه موردی: چشمه سفید کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 34
5 پهنه بندی توزیع مکانی سرب، روی و کادمیم و ارزیابی آلودگی خاک های منطقه انگوران، استان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
6 تحلیل الگوی پراکنش خاک ها در یک منطقه هموار با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 2
7 تحلیل عددی پراکنش آلودگی خاک به برخی عناصر سنگین منطقه انگوران زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
8 روند فرونشست گردو غبار اتمسفری و ارتباط آن با برخی عوامل اقلیمی و مکانی در شهرستان جوانرود (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
9 واکنش خصوصیات فیزیولوژیک نخود به کودهای روی و پتاسیم در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آبیاری تکمیلی و کودهای روی و پتاسیم بر تغییرات کلروفیلی نخود (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
2 ارزیابی آلودگی خاک پایین دست انباشتگاه زباله شهرستان کرمانشاه به عناصرکادمیم و سرب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
3 ارزیابی پارامترهای کیفی و غلظت فلزات سنگین در آب رودخانه قره سو شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
4 ارزیابی زمین آماری توزیع مکانی غلظت روی در منطقه انگوران زنجان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
5 ارزیابی زمین آماری توزیع مکانی غلظت سرب خاک سطحی در منطقه دیزج آباد، زنجان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
6 ارزیابی عملکرد الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون چندلایه در رده بندی ویژگیهای خاک در کلاسهای فازی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 ارزیابی معیارهای درصد عوامل انسان زاد و شاخص ریسک اکولوژیکی برخی عناصر سنگین در خاک های پاییندست محل دفن زباله شهری کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
8 ارزیابی مکان انباشتگاه پسماند شهر کرمانشاه بر پایه استانداردهای محیط زیست بر مهم ترین سنجه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
9 بررسی اثر آبیاری تکمیلی برخصوصیات مورفولوژیکی نخود در سطوح مختلف کودهای پتاسیم و روی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
10 بررسی اثرات توام ژنوتیپ و تنش شوری برصفات مرتبط با جوانه زنی و رشد رویشی درنخود زراعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی برخی از ویژگیهای میکرومورفولوژیک چند خاکرخ تیپیک در دشت سنجابی کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
12 بررسی تغییرات مکانی چند ویژگی شیمیایی خاک سطحی در دشت سنجابی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
13 بررسی تغییرات مکانی فرونشست ریزگرد اتمسفری در شهرستان جوانرود، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
14 بررسی رابطه غلظت عناصر آهن و منگنز با فاصله از محل دفن زباله کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
15 بررسی روند تحول خاک ماهیدشت درمقایسه با چشمه سفید با توجه به عوامل ژئومورفولوژیکی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
16 بررسی غلظت برخی فلزات سنگین در خاک های محل انباشت زباله شهرکرمانشاه (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
17 بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و کانیشناختی سه پدان تیپیک در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
18 بررسی همبستگی برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند تحت تنش شوری و سدیم در منطقه ماهیدشت استان کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
19 پیش بینی پراکنش رده های خاک در یک پهنه آبرفتی به کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
20 پیش بینی مکانی پراکنش خاک در یک دشت آبرفتی هموار با الگوریتم ماشین های بردار پشتیبان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
21 تجزیه و تحلیل زمین آماری غلظت سرب و روی در خاک های منطقه انگوران زنجان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
22 تهیه نقشه پیش بینانه پراکنش گروه بزرگ های خاک در یک منطقه نیمه خشک با کاربست الگوریتم درخت تصمیم گیری C5.0 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
23 جایابی ویژگیهای شیمیایی خاک در کلاسهای فازی توسط شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
24 رده بندی و جایابی رایان آموختی۱ گروه های اندازه ای ذرات خاک در کلاسهای بافت خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
25 رده بندی و جایابی رایانآموختی گروه های اندازه ای ذرات خاک در کلاس های بافت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
26 شناسایی اجمالی رده های خاک در دشت سنجابی کرمانشاه با جنبه های کاربردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
27 محور مقاله: پدومتری و ارزیابی خاک ها- برررسی عملکرد الگوریتم ماشین بردار پشتیبان درپیش بینی پراکنش مکانی کلاس های بافت خاک سطحی در یکزمین چهر آبرفتی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
28 محور مقاله: پدومتری و ارزیابی خاک ها- برررسی عملکرد جنگل تصادفی در نقشه برداری رقومی خاک یک منطقه نیمه خشک مدیترانه ای (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
29 محور مقاله: پدومتری و ارزیابی خاک ها- بررسی مقیاس های مکانی تغییر مقدار رس لایه رویین خاک در یک منطقه نیمه خشک مدیترانه ای (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
30 محور مقاله: پدومتری و ارزیابی خاک ها- پیش بینی پراکنش مکانی گروه های مرجع خاک در یک منطقه نیمه خشک به کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
31 محور مقاله: پدومتری و ارزیابی خاک ها- پیش بینی پراکنش مکانی گروه های مرجع خاک در یک منطقه نیمه خشک به کمک مدل رگرسیون لاجستیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
32 محور مقاله: پدومتری و ارزیابی خاک ها- کاربست الگوریتم K- نزدیکترین همسایه در بازشناسی الگوی گروه های مرجع WRB در منطقه سنجابی کرمانشاه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
33 مطالعه تغییر غلظت عنصر روی نسبت به زمینه طبیعی در زمین پیرامون انباشتگاه پسماند شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
34 مطالعه سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی و پاسخ گیاه نخود در تعدادی از خاکهای زراعی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
35 مطالعه مقیاس تغییر پذیری و پراکنش کربن آلی در یک چشم انداز آبرفتی در منطقه نیمه خشک (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
36 مطالعه نرخ فرونشست ریزگرد اتمسفری در شهرستان جوانرود طی فصول تابستان و پاییز 1394 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)