دکتر محمد خسروی

دکتر محمد خسروی دانشگاه رازی

دکتر محمد خسروی

Dr. Mohammad Khosravi

دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط گستره های آتش سوزی با ویژگی های فیزیوگرافی در ناحیه رویشی زاگرس مرکزی، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 10، شماره: 20
2 برآورد رواناب روزانه در حوضه های فاقد آمار با استفاده از منطقه ای کردن پارامترهای مدل HBV (منطقه مورد مطالعه: البرز مرکزی) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 12، شماره: 43
3 بررسی اثرهای پخش سیلاب در تغییرات پوشش گیاهی (مطالعه موردی: حوزه میهم قروه استان کردستان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 2
4 مدیریت زیستی فرسایش خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گاوشان، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 4
5 مقایسه روش های رگرسیونی چاو و استوکاستیک در برآورد دبی حداکثر سالیانه (مطالعه موردی: منطقه البرز مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات سبوسبرنج عملآوری شده با پرتو گاما، الکترون و مکمل آنزیمی بر عملکرد، ترکیبات لاشه و فراسنجههای خونی جوجه گوشتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 ارتباط مساحت گستره های آتش سوزی و طبقات اقلیمی در عرصه های طبیعی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
3 ارزیابی عملیات بانکت بندی با استفاده از تصویربرداری هوایی با پهپاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
4 بررسی ارتباط پوششگیاهی و واحدهای ژئومرفولوژی با استفاده ازGIS (مطالعه موردی:حوضه کوئین طالقان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
5 بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی نسبت به منحنی های سنجه رسوب در برآورد رسوب انتقالی (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری کردخیل) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
6 بررسی کیفی اثر اجرای طرحهای صیانت جنگل های زاگرس بر وضعیت پوشش گیاهی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
7 بررسی و مقایسه نگرش مدیران و کارشناسان آبخیزداری پیرامون مشکلات و چالشهای حوزههای آبخیز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
8 تاثیر اجرای طرحهای صیانت جنگل بر روند تغییرات تاجپوشش جنگل (پژوهش موردی: پروژه سرخک استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
9 تهیه نقشه یگان های زیست محیطی به منظور تعیین پهنه مناسب منظر و چشم انداز (مطالعه موردی: حوضه ماهیت) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
10 مقایسه ارزش تمام شده آب در شبکه های آبیاری و چاههای کشاورزی غرب ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
11 مکانیابی مناطق مستعد طبیعت گردی با استفاده از GIS و روش AHP (مطالعه موردی : حوزه آبخیز ماهیت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست