دکتر علی اکبر اختری

دکتر علی اکبر اختری دانشگاه رازی

دکتر علی اکبر اختری

Dr. Ali Akbar Akhtari

دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای اقلیمی و رواناب حوضه توسط مدل HBVتحت سناریوهای مدل BCM2 (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 2
2 Determination of discharge coefficient in the tilted crown sharp-crested weirs (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 9، شماره: 2
3 Developing finite volume method (FVM) in numerical simulation of flow pattern in 60° open channel bend (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 3، شماره: 1
4 Implementation of the skyline algorithm in finite-element computations of Saint-Venant equations (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 1، شماره: 2
5 Prediction of groundwater level fluctuation using methods based on machine learning and numerical model (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 10، شماره: 1
6 بررسی آزمایشگاهی تاثیر باکت پرتابی در انتهای سرریز اوجی بر استهلاک انرژی و طول پرتابه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 7
7 بررسی آزمایشگاهی تأثیر دیوارهای میانی غیرمستغرق در ناحیه جدایی آب در قوس های تند کانال های باز (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 73
8 بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر طول تبدیل بر میزان تلفات انرژی در تبدیل های تدریجی کانال های روباز در جریان زیربحرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 2
9 بررسی عددی تاثیر عدد فرود ورودی بر الگوی جریان در تبدیل های عریض شونده تدریجی در کانال های روباز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
10 پیش‌بینی سیل با استفاده از تلفیق تصاویر ماهواره‌ای و مدل بارش-رواناب در مناطق فاقد آمار (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 1
11 شبیه سازی هیدروگراف جریان در حوضه آبریز جنگ، با مدل هیدروگراف واحد لحظه ای گامای معکوس و بررسی روش های تخمین پارامترها آن (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 3
12 شبیه سازی عددی شکست سد با روش اجزاء محدود و المان های غیرخطی یک بعدی، بررسی موردی سد ارداک (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 1
13 مطالعه هیدرولیک جریان در تبدیل های تدریجی عریض شونده در کانال های روباز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 95
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پوشش گیاهی بستر سرریز اوجی بر استهلاک انرژی با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 اثر دیوار میانی غیرمستغرق بر تغییرات سرعت جریان در قوسهای تند کانالهای روباز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
3 ارزیابی جدیدترین رابطه ارائه شده برای انتقال رسوب در حد تهنشینی در کانالهای باز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 ارزیابی مدل های مختلف آشفتگی در تحلیل الگوی جریان پیرامون آبشکن قائم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 Bathymetery and flow numerical simulation in curved channels by adjusting the different passing discharge of flow (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
6 Comparison and numerical and experimental study of flow patterns in sharp bends (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 Comparison of VOF and Mixture models in numerical simulation of flow patterns in curved channels (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 Computational fluid dynamics and artificial neural network models in prediction flow variables in a sharp bend (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
9 Evaluation of Various Turbulence Models in Predicting Flow Behavior in Meandering Channels (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
10 Experimental and numerical investigation of flow pattern in a strongly curved 60º open channels bend (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
11 Numerical Study of Channel Convergence Effects on Flow Pattern in 90 Degree Bends (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
12 Numerical Study of Dam-Break Flow (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
13 بررسی آزمایشگاهی تاثیر ژئوگرید در افزایش انعطاف پذیری تیرهای بتنی فاقد آرماتور (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 بررسی اثر پوشش گیاهی بستر سرریز اوجی با جام پرتابی بر طول پرتابه با استفاده مدل فیزیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
15 بررسی اثر موقعیت قرار گیری دیوار آب بند بالادست بر کاهش نیروی برخاستی و دبی نشت در بند انحرافی برج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
16 بررسی الگوی جریان در قوس تند 60 درجه با استفاده از مدل عددی سه بعدی و مطالعات آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 بررسی تاثیر سرعت جریان بر ضرایب افت انرژی در تبدیلهای عریض شوندة لوله های تخلیه کننده و آبگیر سدها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
18 بررسی تاثیر ضخامت دیوار آب بند بر تراوش و نیروهای برخاستی در سدهای انحرافی مطالعه موردی سد برج (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
19 بررسی رابطه هوشمند سازی مدیریت آتشنشانی و ارتقا سطح ایمنی شهری(مورد مطالعه: کارکنان سازمان آتشنشانی شهر مشهد) (دریافت مقاله) همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار
20 بررسی رفتار زهکشهای عمقی در کاهش نیروهای بالآبرنده در پی سدهای بتنی وزنی به کمک حل سه بعدی معادله تراوش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
21 بررسی عددی اثر شکل دماغه آبشکن بر ابعاد ناحیه جداشدگی و الگوی جریان در قوس 90 درجه با بستر صلب (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
22 بررسی عددی اثر نفوذپذیری آبشکن بر میدان سرعت و تنش برشی در قوس 90 درجه با استفاده از نرم افزار فلوئنت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
23 بررسی عددی اثر نفوذپذیری آبشکن ها بر الگوی جریان در قوس 90 درجه با بستر صلب (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 بررسی عددی الگوی جریان پیرامون آبشکن مستقیم در قوس 90 درجه بااستفاده از نرم افزار فلوئنت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
25 بررسی عددی الگوی جریان پیرامون آبشکن نفوذپذیر و تأثیر طول بر آن درقوس 90 درجه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
26 بررسی عددی الگوی جریان حول آبشکن در قوس 90درجه با بستر صلب (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
27 بررسی عددی الگوی جریان در خم تند 120 درجه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 بررسی عددی الگوی جریان در خم های تند و مرکب 120 درجه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 بررسی عددی الگوی جریان در خم های تند و مرکب 120درجه (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
30 بررسی عددی تاثیر زبری روی سرعت جریان در خم 90 درجه با نرم افزار FLUENT (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 بررسی عددی تاثیر شعاع انحنای کانال برالگوی جریان درقوس 90درجه (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
32 بررسی عددی تاثیر نوع مش بندی بر نتایج فشار های آب حفره ای (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
33 بررسی عددی تأثیر اختلاف ارتفاع کف دو کانال اصلی و انشعابی، بر دینامیک جریان تقاطع کانالهای باز T شکل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
34 بررسی عددی طول و ضخامت جداشدگی جریان پس از تغییر مسیر ناگهانی مقاطع بسته (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 بررسی عددی فشار منفذی در سد مخزنی شیان با استفاده از نرم افزار plaxis (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
36 بررسی عددی فشار منفذی در سد های خاکی با استفاده از نرم افزار plaxis مطالعه موردی سد مخزنی شیان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
37 بررسی عددی و آزمایشگاهی تغییرات عرضی سرعت و عمق جریان درقوس تند90درجه (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
38 بررسی عددی، آزمایشگاهی و پیش بینی سرعت جریان با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی در خم تند 90 درجه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
39 بررسی عملکرد آب شکن های ساده، L شکل، L شکل معکوس، T شکل، چوگانی و چوگانی معکوس در سواحل رودخانه ها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
40 بررسی کارایی مدل های چندفازی و آشفتگی در تحلیل جریان روی سرریز اوجی باروش رئوس سلول همپوشان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
41 بررسی لایه حفاظتی سنگچین در جریانهای خروجی از حوضچه آرامش در کف کنی رودخانههای آبرفتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
42 بررسی مشخصات جریان در قوس تند 90 درجه کانال باز با استفاده از مدل عددی سه بعدی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
43 پیشنهاد و مطالعه عددی رفتار قوس های مرکب با شعاع متغیر و مقایسه با قوس با شعاع ثابت جهت بررسی کاهش آثار سوء آن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
44 تاثیر زبری بر روابط انتقال رسوب در مجاری تخلیه فاضلاب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
45 تاثیر شرایط مختلف بستر پرش بر خصوصیات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
46 تاثیر شیب معکوس و زبری بستر بر خصوصیات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
47 تاثیر عدد فرود در تعیین مشخصات انحناء کانالهای باز درجریان های فوق بحرانی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
48 تاثیر عمق آب بر اندازه گیری سرعت پس از انحراف مسیر کانال به وسیله سنسورهای التراسونیک داپلر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
49 تأثیر انحراف مسیر کانال بر اندازه گیری سرعت به وسیله سنسورهای سرعت سنج داپلر در شبکه های فاضلاب (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
50 تحلیل سیرکولاسیون در سطح دریاچه ها در اثر وزش باد و ارائه مدل عددی اجزاء محدود در بررسی مخزن سد کریت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
51 تحلیل عددی فشار منفذی در اثر عبور حداکثر سیلاب محتمل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
52 تحلیل عددی مقادیر فشار اب منفذی با استفاده از نرم افزار plaxis (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
53 تعیین ضریب شدت جریان سرریزهای جانبی در جریان فوق بحرانی با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
54 راهکارها و روش های موثر مدیریت و بهره برداری بهینه از سیستم های منابع آب (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
55 شبیه سازی بارش-رواناب حوضه آبخیز قره سو استان کرمانشاه با استفاده از مدل های هیدرولوژیکی HEC-GeoHMS و HEC-HMS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
56 شبیه سازی عددی الگوی جریان پیرامون آبشکن مستقیم با دماغه گرد در کانال بازبا قوس 90 درجه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
57 شبیه سازی عددی جریان در قوس تند 90 درجه با دیوار میانی و تأثیر آن بر جریان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
58 کاربرد روش اجزاء محدود در شبه سازی جریان غیردائمی یک بعدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
59 کاربرد نرم افزار FLOW-3D در بررسی عددی الگوی جریان در خم تند 90درجه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
60 محاسبه و تعیین تراز حد اکثر سیلاب PMF در سد مخزنی شیان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
61 مدل سازی عددی جریان غیر دائمی با روش اجزاء محدود با المانهای خطی و غیر خطی یک بعدی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
62 مدل سازی عددی جریان غیر دائمی با روش اجزاء محدود با المانهای خطی یک بعدی ومقایسه آن با روشهای مشخصه و اختلافات محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
63 مدل سازی عددی سه بعدی جریان در سرریز های جانبی مایل و در کانال های مستطیلی غیر منشوری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
64 مدلسازی سه بعدی جریان آشفته با سطح آزاد در تقاطع کانال باز (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
65 مدلسازی عددی تاثیرضخامت آبشکن برمیدان سرعت وتنش برشی درکانال باقوس 90درجه بااستفاده ازنرم افزار فلوئنت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
66 مدلسازی عددی شکست سد با روش ا جزاء محدود با المانهای غیرخطی یک بعدی و بررسی تعداد گره های المان برپاسخ مسئله (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
67 مروری بر چالش های پیش رو در بهسازی زمین های نرم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
68 مطالعه عددی رفتار هیسترتیک ستون های کوتاه فولادی پر شده با بتن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
69 مطالعه عددی سه بعدی جریان ها در محل تلاقی کانال های روباز (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
70 مطالعه عددی شکل پذیری ستون های کوتاه فولادی پرشده با بتن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
71 مطالعه ی عددی و آزمایشگاهی الگوی جریان و تنش برشی کف در شرایط هیدرولیکی مختلف در قوس تند 90 درجه (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
72 مقایسه 62 روش عددی با مدل عددی اجزاء محدود، در شبیهسازی پدیده شکست سد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
73 مقایسه روشهای عددی شبیه سازی سطح آزاد در خم تند 90 درجه کانال رو باز (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
74 مقایسه نتایج فرمول ماسکینگهام به روش حداقل مربعات خطا و شبکه ی عصبی در روند یابی سیلاب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران