دکتر سیداحمد جنابعالی جهرمی

دکتر سیداحمد جنابعالی جهرمی Professor; Department of Materials Engineering, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Iran

دکتر سیداحمد جنابعالی جهرمی

Dr. Seyed Ahmad Jenabali-Jahromi

Professor; Department of Materials Engineering, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.