دکتر علی اکبر کامکار حقیقی

دکتر علی اکبر کامکار حقیقی دانشگاه شیراز

دکتر علی اکبر کامکار حقیقی

دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی خشک سالی های هواشناسی در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 4
2 بررسی خشک سالی های هواشناسی در استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 18
3 تعیین ضرایب برخی مدل های نفوذ آب در دو خاک آهکی منطقه باجگاه در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 7
4 ضریب گیاهی و نیاز آبی برنج در منطقه کوشکک استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 3
5 ضریب گیاهی و نیاز آبی برنج در منطقه کوشکک استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 21
6 کشاورزان و سبک های مدیریتی توزیع آب کشاورزی: مطالعه موردی شبکه آبیاری سد درودزن استان فارس (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش خشکی و نیتروژن بر مقادیر کلروفیل، کلروفیل فلوئورسانس و عملکرد دانه در ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر تنش رطوبت، کود شیمیایی نیتروژنه و کود آلی در نظام های مختلف کشاورزی در مراحل مختلف رشد بر خصوصیات فیزیولوژیک، ویژگی ها ی ظاهری، کیفیت و میزان کلروفیل ذرت هیبرید سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر روشو دور آبیاری بر عمکلرد و اجزای ا« در زعفران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثر کود شیمیایی نیتروژنه، کود آلی و تنش رطوبت در نظام های مختلف کشاورزی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد، اجزای عملکرد، راندمان استفاده ازآب، کیفیت و دمای کانوپی ذرت دانه ای (. Zea mays L.) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 ارزیابی شاخص آب حفظ شده برگ (RWP) به عنوان شاخص جدید در مقایسه با سایر معیارهای موثر انتخاب و ارتباط آن با شاخص پایداری عملکرد در ارقام گندم ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
6 ارزیابی معیارهای مقاومت به خشکی و گزینش ژنوتیپ های مقاوم در ذرت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 ارزیابیت غییرات صفات مهم راعی در دو شرایطت نش رطوبتی و آبیاری مطلوب در ذرت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 استفاده از کود دامی و تأثیر آن در کاهش تنش خشکی،کمیت و کیفیت گیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
9 برآورد دوره رکود رشد (خواب زمستانه) گندم براساس دما ی هوا برای کاربرد در مدل های گیاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
10 بررسی تاثیر تنش رطوبت و نیتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه اجزای عملکرد و راندمان استفاده از آب در ذرت دانه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی میزان مرگ سلولی و پارامترهای مربوط به آن در شرایط تنش خشکی و ارتباط آنها با کاهش عملکرد دانه در ارقام گندم ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
12 پیش بینی خصوصیات هیدرولیکی خاک با روش معکوس در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
13 تاثیر آبیاری تکمیلی بر رشد انگور دیم در منطقه باجگاه (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
14 تعیین بازده های کاربرد آبیاری و استفاده از آب برای برنج در منطقه کوشکک استان فارس (دریافت مقاله) دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
15 تهیه اطلس سرمازدگی گیاهان زراعی و درختان در استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
16 شاخص های ظاهری چمانواش بلند Festuca arundinacea Schreb با کاربرد قارچ ریشه های آربوسکولار و باکتری-ریشه های محرک رشد گیاهی در دوره ترمیم پس از تنش شدید خشکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 عملکرد دانه، راندمان استفاده از آب، خصوصیات فیزیولوژیک و میزان کلروفیل ذرت تحت تأثیر کود شیمیایی نیتروژنه، کود آلی و تنش رطوبت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
18 فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی چمانواش بلند Festuca arundinacea Schreb با کاربرد قارچ ریشه های آربوسکولار و باکتری-ریشه های محرک رشد گیاهی در دورهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 کشاورزان و سبکهای مدیریتی آب کشاورزی: مورد مطالعه استان فارس (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
20 کودهای آلی و کاربرد آنها در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار