دکتر محسن عدالت

دکتر محسن عدالت دانشگاه شیراز

دکتر محسن عدالت

Dr. Mohsen Edalat

دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تداخل علف های هرز، تاریخ و روشکاشت بر فنولوژی، رشد، پروتیین و عملکرد لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 3
2 اثر تداخل علفهای هرز، تاریخ کاشت و روش کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیاقرمز(Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 7، شماره: 2
3 اثر تنش خشکی و روش کاشت بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک وبیوشیمیایی دو رقم نخود ( Cicer arietinum L. ) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 4
4 اثر میان مدت تناوب های زراعی بر عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) و گندم (Triticum aestivum L.) و ویژگی های خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 18، شماره: 2
5 ادغام تصاویر چندطیفی و راداری به منظور افزایش دقت طبقه بندی و برآورد سطح زیر کشت محصولات زراعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 13، شماره: 4
6 ارزیابی امکان تعدیل اثر منفی تنش محدودیت آبی بر رشد و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) با تغییر تاریخ کاشت (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 35، شماره: 1
7 Distinguishing Growth Stages of Wheat Crop by Remote Sensing Techniques and Time Series Analysis (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بیومکانیسم و ​​بیوانرژی دوره: 1، شماره: 1
8 Relationship Between Ion Accumulation and Plant Biomass of Alfalfa Under Salt Stress (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 1، شماره: 2
9 The interrelationships of chickpea (Cicer arietinum L.) kernel yield and its components under rainfed conditions (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 34، شماره: 1
10 The Study of temperature depression and its association with grain yield in six wheat cultivars under heat stress conditions and salicylic acid application (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 39، شماره: 1
11 بررسی اثر اسپرمیدین و ملاتونین بر آنزیم های آنتی اکسیدان، میزان ماده موثره روتین و عملکرد در گیاه دیلار(Fagopyrum esculentum moench) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 4
12 بررسی اثر پیش تیمار بذر و محلول پاشی ملاتونین و اسپرمیدین بر جوانه زنی و صفات فیزیکوشیمایی دیلار (Fagopyum esculentum Moenc) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 16، شماره: 2
13 بررسی کارایی علف کش فورام سولفورون + یدوسولفورون (مایستر-ادی) بر کنترل علف هرز، رشد و عملکرد ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 36، شماره: 4
14 برهمکنش دو تناوب زراعی و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای آن در دو رقم گندم نان در شرایط دیم در شیرا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 8، شماره: 2
15 پیش‌بینی ریزش محصول گندم در دماغه‌ی شبیه‌سازی شده‌ی کمباین با استفاده از تحلیل ابعادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
16 تاثیر تاریخ کشت بر عملکرد دانه و فنولوژی هیبریدهای ذرت با استفاده از شاخص های حرارتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 6، شماره: 19
17 تاثیر تراکم علف هرز کوشیا (Kochia indica) بر عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک سورگوم تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 18
18 تاثیر تنش خشکی و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 5، شماره: 1
19 تاثیر گیاه پوششی گندم و جو بر کنترل علف های هرز، رشد و عملکرد کلزا در سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 6، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز آماری عملکرددانه کلزا درشرایط دریافت کود شیمیایی و آلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر برهمکنش شدت باد و نیتروژن بر ارتفاع سه رقم گوجه فرنگی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
3 اثر برهمکنش نیتروژن و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم NS524 در شرایط با و بدون علف هرز (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
4 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم نخود در شرایط دیم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر تنش شوری بر پارهای از ویژگی های فیزیولوژیک و رشد دو رقم ذرت شیرین (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
6 اثر رژیمهای آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثر کاربرد کمپوست ضایعات شهری و نیتروژن بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد دانه گندم آبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 اثر کود کمپوست و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم آبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 اثر میزان بذر و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم آبی در شیراز (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 اثربرهمکنش رژیم آبیاری و آرایش کاشت برعملکرد و کارایی استفاده از آب آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 اثرتنش خشکی بربرخی ازویژگیهای علف هرزتاج خروس درتراکم های مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 اثرروش کاشت و تنش خشکی درمراحل مختلف رشدبربرخی ازویژگیهای فیزیولوژیک دورقم نخود (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 ارزیابی تحمل خشکی در بیست ژنوتیپ تریتیکاله با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
14 بررسی اثرات برهمکنش دو تناوب گندم عدس و گندم آیش و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم نیک نژاد و زاگرس در شرایط دیم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 بررسی برخی از ویژگی های علف هرز یولاف وحشی (Avena fatua) با تراکم های مختلف در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
16 بررسی پتانسیل آللوپاتیک مقادیر متفاوت بقایای گندم بر رشد و عملکرد پنج رقم گندم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
17 بررسی تولید و عملکرد علوفه چند گونه از گندمیان و بقولات چند ساله در کشت های خالص و مخلوط (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 بررسی رابطه عملکرد ذرت با اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیک درسطوح مختلف نیتروژن و دورآبیاری با استفاده ازرگرسیون گام به گام وهمبستگی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 بررسی رابطه عملکردواجزای عملکردسه رقم نخود درتیمارهای نیتروژن و شرایط دیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 بررسی عملکرددانه آفتابگردان درشرایط حذف برگ و حذف دانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 بررسی مشارکت اجزای عملکرد در تعیین عملکرد دانه آفتابگردان در رژیم های آبیاری و الگوی های کشت با استفاده از رگرسیون گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
22 بررسی مشارکت اجزای عملکرد در تعیین عملکرد دانه کلزا در تراکم های گیاهی و سطوح نیتروژن با استفاده از رگرسیون گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
23 بررسی همبستگی و تجزیه مسیربرای دو رقم یونجه درشرایط شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 پردازش تصاویر چندطیفی ماهوارهای به منظور محاسبه و تحلیل شاخص های طیفی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
25 پیشبینی نمو فنولوژیک مرحله رشد رویشی در گندم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 تاثیر تاریخ و روش کاشت بر مدیریت علف های هرز لوبیا (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
27 تاثیر تراکم بوته و نیتروژن بر رشد و عملکرد کلزا در رقابت با خردل وحشی (Sinapis arvensis) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
28 تاثیر رژیم آبیاری برسرعت فتوسنتز گلرنگ درتراکم های مختلف تاج خروس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان در آرایش های مختلف کاشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
30 تاثیر گیاهان پوششی گندم و جو بر کنترل علف های هرز مزرعه کلزا در سطوح متفاوت نیتروژن (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
31 تاثیرفسفوپرایمینگ برجوانه زنی بذرگندم Triticum aestivum L درشرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 تخمین دماهای کاردینال جوانه زنی برای علف های هرز خاکشیر وحشی (.Sisymbrium altissimum L) و دم روباهی کشیده (. Alopecurus myosuroides L) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
33 تعیین مشارکت اجزای عملکرد دانه درتعیین عملکرد دانه کلزا درسطوح مواد آلی مختلف و نیتروژن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 تعیین مهم ترین جزء عملکرد ذرت در کاربرد سطوح نیتروژن و دور آبیاری با استفاده ازرگرسیون گام به گام و همبستگی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
35 تعیین مهم ترین جزء عملکرد کلزا در تاریخ های کشت و سطوح نیتروژن (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
36 طبقه بندی شئ گرا تصاویر چندطیفی ماهواره ای بر اساس منطق فازی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
37 کارایی مدل های خانواده سیگموییدی برای پیش بینی عملکرد دانه دو رقم ذرت از طریق مقدار نیتروژن افزوده شده به خاک (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
38 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان به نیتروژن در شرایط رقابت با علف هرز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران