دکتر پیام فیاض

دکتر پیام فیاض دانشگاه یاسوج

دکتر پیام فیاض

Dr. Payam Fayyaz

دانشگاه یاسوج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار درخت بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) بر برخی خصوصیات خاک در منطقه جنگلی یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 56
2 اثر بازدارندگی نفت خام بر عملکرد رویشی و فیزیولوژیکی بذر و نهال گونه های کنار، کهور، آکاسیا و اقاقیا (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 16
3 اثر سرمای دیررس شبانه بر اجزای فتوسیستم دو در سه کلن شالک (Populus nigra L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 24، شماره: 3
4 ارتباط مقاومت حرارتی رویشگاه های پده (Populus euphratica) با ویژگی های محیطی در استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 2
5 ارزیابی تحمل به خشکی نهالهای دو گونه بلوط ایرانی و وی ول با استفاده از پارامتر های مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و جذب عناصر (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 30، شماره: 2
6 ارزیابی ساختار ژنتیکی جمعیت درختان سالم و آسیب دیده بلوط ایرانی با استفاده از نشانگرهای ISSR و EST-SSR (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 3
7 ارزیابی مقاومت به خشکی در نهال های بلوط ایرانی (.Quercus brantii Lindl) حاصل از مبداهای مختلف بذر در زاگرس جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 31، شماره: 1
8 القای مقاومت به خشکی و قارچ زغالی در نهال های برودار با استفاده از پرایمینگ بذر (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 15، شماره: 2
9 بررسی برخی واکنش های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در دو گونه شالک (Populus nigra) و سپیدار (Populus alba) به آلودگی سربی (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 8، شماره: 30
10 بررسی سازگاری نهال های سه گونه بلوط غرب به اقلیم یاسوج و ارتباط آن با صفات ریختاری برگ (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 13
11 برهمکنش تنش کمبود آب و باکتری بیماری زا Brenneria quercina بر صفات مورفولوژیک برگ و روزنه نتاج درختان سالم و خشکیده برودار (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 25، شماره: 1
12 پیامدهای ریختاری و فیزیولوژیک ذرات معلق کوره سیمان بر گونه کنار (Ziziphus spina-chricti L.) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 8، شماره: 1
13 پیش ‎بینی استقرار نتاج درختان مادری بلوط ایرانی بر اساس نشانگرهای ریخت شناسی و فلورسانس کلروفیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 11، شماره: 22
14 تاثیر منشا قلمه و عمق کاشت در تکثیر غیرجنسی سفیدپلت (Populus caspica Bornm.) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 18، شماره: 4
15 تخمین غیرمستقیم ساختار ژنتیکی و جریان ژن در برخی از کلن های شالک (Populus nigra) با صفات مورفوفیزیولوژیک برگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 10، شماره: 19
16 تعیین مناطق دارای اولویت حفاظتی در جنگل آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه یاسوج براساس عوامل فیزیوگرافی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 1، شماره: 2
17 مقایسه برخی صفات فیزیولوژیک بنه Pistacia atlantica و کلخونگ P. khinjuk تحت تاثیر سخت واره شدن و سرما (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 11، شماره: 2
18 واکنش نهال سفیدپلت (.Populus caspica Bornm) به تنش غرقابی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 19، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی درون شیشه ای توان بازدارندگی برخی قارچکش های زیستی در برابر عامل بیماری زغالی بلوط (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 ارزیابی گونهها و هیبریدهای بلوط زاگرس بر اساس منابع معتبر فلور موجود در ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
3 بازسازی میانگین دمای سالانه براساس بارندگی سالانه و حلقه های رویشی درختان بلوط ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
4 بررسی ارزش ریختاری صفات پوست درخت در شناسایی گونه ها و زیرگونه های مختلف بلوط زاگرس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
5 بررسی پروونانس های مختلف گونه بلوط ایرانی Quercus brantii lindl از نظر مقاومت به سرمای دیررس بهاره (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
6 بررسی پلاستیستی برگ گونه وی ول (Quercus libani) در امتداد گرادیان ارتفاعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
7 بررسی تنوع ریختاری جوانه سه گونه بلوط زاگرس برودار (Quercus brantii)، دارمازو (Q. infectoria) و وی ول (Q. libani) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
8 بررسی کشت جنین گیاه چویل (Boiss (Schlecht) Ferulago angulata) در شرایط درون شیشه ای جهت غلبه بر خواب بذر (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
9 پروتئین ه ای ضدیخ گیاهی و امکان بهره برداری از آن در جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
10 تاثیر آلودگی کارخانه سیمان بهبهان روی وزن خشک و مساحت برگ های درخت کنار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
11 تاثیر آلودگی کارخانه سیمان بهبهان روی وزن مخصوص و سطح مخصوص برگ های درخت کنار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
12 تاثیر تلقیح باکتری حل کننده فسفات بومی بر فراوانی باکتری و میزان فسفر محلول در شرایط آزمایشگاهی و میدانی (مورد مطالعه: جنگل بلوط یاسوج) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
13 تاثیر تنش کمبود آب برروی پارامترهای مرتبط با سطح برگ نهالهای سه گونه بلوط زاگرس (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
14 تعیین شدت آلودگی درختان کیکم به گیاه نیمه انگلی موخور در بوم سازگان های جنگلی حوزه یاسوج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
15 رابطه بین صفات مورفولوژیک جوانه برودار ((Quercus brantii با ارتفاع از سطح دریا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
16 رابطه بین عوامل فیزیوگرافی و خشکیدگی درختان مادری با میزان پروتئین های ذخیره ای بذر در گونه زربین cupressus sempervines horizontalisL. (ذخیره گاه جنگلی تنگ سولک بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
17 روشهای موثر در شکست خواب و افزایش جوانه زنی بذور گونه های جنگلی بادام کوهی و بنه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
18 مطالعه نهالهای بردبار وحساس به خشکی گونه بلوط ایرانی با تکیه بر مطالعات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
19 مطالعه ی وضعیت تجدید حیات طبیعی جنگل های بلوط ایرانی مطالعه ی موردی: جنگل های تحت حفاظت حوزه ی یاسوج (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
20 مقایسه درختان خشکیده و سالم گونه زربین (Cupressus sempervirens. Horizontalis L) از نظر عناصر غذایی مختلف برگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
21 نقش اسمولیتها در کاهش آسیب غشای سیتوپلاسمی نهالهای سه گونه بلوط زاگرس در تنش کمبود آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
22 نقش پتاسیم در کاهش تبعات ناشی از خشکسالی در گیاهان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
23 نقش پتاسیم درکاهش تبعات ناشی از خشکسالی درگیاهان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
24 واکنشهای فیزیولوژیکی درختان برودار نسبت به القای برخی از محلول های شیمیایی، عصاره های گیاهی و باکتریهای محرک رشد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی