دکتر سید مسعود سلیمان پور

دکتر سید مسعود سلیمان پور مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

دکتر سید مسعود سلیمان پور

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزش اقتصادی و سهم ذخیره کربن در اندام های اوکالیپتوس و آکاسیا در عرصه های پخش سیلاب ایستگاه کوثر (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 9، شماره: 17
2 ارزیابی کارایی مدل GARP در پیش بینی احتمال وقوع فرسایش آبکندی در آبخیز آبگندی استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 17، شماره: 60
3 ارزیابی کارایی مدل های تجربی در برآورد رسوبدهی آبخیزهای کوچک مناطق نیمه خشک با استفاده از داده های اندازه گیری شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 8
4 ارزیابی کارکرد زیست محیطی پخش سیلاب از نظر ترسیب کربن در خاک و گیاه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 6
5 ارزیابی و پهنه بندی کیفیت منابع آب زیرزمینی با تاکید بر مصارف شرب، کشاورزی و صنعت در حوزه آبخیز کرمان باغین، استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 10، شماره: 39
6 اولویت بندی عوامل موثر بر عدم مشارکت جوامع روستایی در طرح های آبخیزداری از دیدگاه آبخیزنشینان (مطالعه ی موردی: حوزه ی آبخیز قشلاق استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 7، شماره: 27
7 اولویت بندی عوامل موثر بر موانع مشارکت پایدار جوامع روستایی در طرح های آبخوان داری از دیدگاه بهره برداران در حوزه ی آبخیز بیشه زرد استان فارس (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 12، شماره: 23
8 برآورد فرسایش خاک با استفاده از مدل های MPSIAC و RUSLE و روش تحلیل منطقه ای در حوزه آبخیز سد چشمه عاشق، نیریز، استان (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 10، شماره: 38
9 بررسی تاثیر ویژگی های خاک سطحی بر گسترش طولی آبکندها در اقلیم های مختلف استان فارس (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 7، شماره: 22
10 بررسی روند پیشروی خندق‌های دائمی در حوزه آبخیز خرم‌بید استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 1
11 بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان در غرب آبخیز مهارلو استان فارس (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 12، شماره: 45
12 تاثیر نوع پوشش گیاهی و ویژگی های شیمیایی خاک بر میزان کربن آلی در خاک عرصه های پخش سیلاب ایستگاه کوثر (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 10، شماره: 19
13 تاثیرپذیری پارامترهای کیفی از تغییرات سطح تراز آب زیرزمینی در حوزه آبخیز زرند استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 11، شماره: 40
14 تعیین آستانه ی عوامل موثر بر گسترش طولی آبکندها با استفاده از تکنیک های داده کاوی در منطقه ی ماهورمیلاتی استان فارس (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 9، شماره: 29
15 تعیین عوامل موثر بر ایجاد فرسایش آبکندی با استفاده از روش های داده کاوی در حوزه آبخیز بیان، استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 2
16 تعیین عوامل موثر بر گسترش طول آبکندها در حوزه ی آبخیز قاضیان استان فارس (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 20
17 تعیین موثرترین فاکتورهای کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از روش داده کاوی QUEST (مطالعه ی موردی: شهرستان پاسارگاد استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 6، شماره: 21
18 تغییرات ماهانه، فصلی و سالانه شماره منحنی و رواناب در حوزه آبخیز بار-اریه نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 8، شماره: 30
19 شناسایی و اولویت بندی گیاهان به منظور حفاظت و تثبیت مارن ها (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تنگ سرخ استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 1، شماره: 4
20 کاربرد تکنیک داده کاوی درخت تصمیم CART در تعیین موثرترین فاکتورهای کیفیت آب آشامیدنی مطالعه موردی: دشت کازرون استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 11، شماره: 1
21 محاسبه حجم خاک از دست رفته ناشی از فرسایش خندقی و برآورد هزینه اقتصادی آن (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قاضیان استان فارس) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 13، شماره: 46
22 معرفی گیاهان مناسب و تعیین نقش حفاظتی آن ها در اراضی مارنی غرب حوزه ی آبخیز مهارلو (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 15، شماره: 53
23 مقایسه ی میزان ذخیره ی کربن و نیتروژن خاک در دشت گربایگان فسا در دو وضعیت پخش سیلاب و بدون پخش سیلاب (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 12، شماره: 24
24 نقش آبخیزداری شهری در توسعه ی پایدار شهری با تاکید بر مدیریت رواناب ها (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 7، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبخیزداری شهری راهکاری به سوی توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
2 آبخیزداری شهری راهکاری مناسب در توسعه ی پایدار شهرها (دریافت مقاله) نخستین همایش تاب آوری زیست بوم شیراز
3 آثار اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی و زیستی ناشی از ایجاد سدگلبلاغ بیجار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
4 آثار اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی و زیستی ناشی از ایجاد سدگلبلاغ بیجار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
5 ارزش اقتصادی- زیست محیطی میزان کربن ذخیره شده در خاک عرصه های مختلف پخش سیلاب ایستگاه کوثر (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
6 ارزیابی تاثیر نوع پوشش گیاهی بر ویژگیهای فیزیکی و میزان کربن آلی در خاک عرصه های مختلف پخش سیلاب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
7 ارزیابی تاثیرات اقدامات آبخیزداری با استفاده از برنامه WOCAT در حوزه آبخیز نسیمآباد، شمال غرب شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
8 ارزیابی خشکسالی با استفاده از شاخص های GRI و SDI در محدوده ی مطالعاتی زرند (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر
9 ارزیابی روش های زمین آمار در پهنه بندی کیفی مقادیر کربنات در منابع آب-های زیرزمینی (مطالعه ی موردی: شهرستان پاسارگاد استان فارس) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
10 ارزیابی روشهای زمینآمار در تهیهی نقشهی تغییرات مقادیرTH آبهای زیرزمینی (مطالعه ی موردی: شهرستان پاسارگاد استان فارس) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 ارزیابی کارآیی نرمافزارCropwat در نواحی نیمه خشک (مطالعه ی موردی: استان کردستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
12 ارزیابی نگرش کارشناسان از منظر عوامل اقتصادی نسبت به طرح های واگذاری معادندر شهرستان نی ریز استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
13 ارزیابی و مقایسه فعالیت های بیولوژیک و سازه ای با استفاده ازبرنامه WOCAT مطالعه موردی: روستای شیب جدول واقع درجنوب غرب شیراز (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
14 اندازه گیری رشد پارامترهای ابعادی خندق ها و محاسبه ی حجم هدررفت خاک سالانه ی ناشی از فرسایش خندقی در حوزه ی آبخیز کلوچه استان کردستان (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
15 اندازه گیری و مقایسه حجم فرسایش خندقی توسط دو روش میدانی و استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS در منطقه علامرودشت استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 اندازه گیری و مقایسه حجم فرسایش خندقی توسط دو روش میدانی و استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS در منطقه فداغ استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 اندازه گیری و مقایسه حجم فرسایش خندقی توسط روش میدانی و استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM در منطقه علامرودشت استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 اندازه گیری و مقایسه حجم فرسایش خندقی توسط روش میدانی و استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS در منطقه علامرودشت استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
19 اندازه گیری و مقایسه طول خندق ها توسط روش میدانی و استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM در منطقه فداغ- جنوب استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 اندازهگیری و مقایسهی طول خندقها توسط روش میدانی و استفاده ازتصاویر ماهوارهای ETMدر منطقه علامرودشت استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
21 اندازهگیری و مقایسهی طول خندقها توسط روش میدانی و استفاده ازتصاویر ماهوارهای IRSدر منطقه ی فَداغ- جنوب استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
22 اندازهگیری هدر رفت خاک با استفاده از سوزنهای فرسایشی و مقایسهی نتایج آن با مدلMPSIACدر حوزهی آبخیز هریجان دشمنزیاری استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
23 اولویت بندی عوامل موثر بر عدم مشارکت پایدار جوامع روستایی در طرح های آبخیزداری از دیدگاه کارشناسان در حوزه ی آبخیز مراد آباد میمند استان فارس (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
24 برآورد فرسایش خاک ناشی از ایجاد و گسترش خندق ها در حوزه ی آبخیز ماهورمیلاتی استان فارس (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
25 برآورد میزان فرسایش با استفاده از مدلMPSIAC و تکنیکهایGIS مطالعه موردی: حوزه آبخیز مالقائد استان بوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
26 بررسی آستانه توپوگرافی فرسایش آبکندی در اقلیمهای مختلف استان فارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
27 بررسی آستانه خاک شناسی آبکندها در اقلیم خشک بیابانی سرد (مطالعه موردی: منطقه نی ریز استان فارس) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
28 بررسی اثر تغییرات سطح تراز آب زیرزمینی بر پارامترهای کیفی در محدوده ی مطالعاتی رفسنجان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر
29 بررسی ارزیابی کیفیت آب از دیدگاه های مختلف در حوزه ی آبخیز کلستان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
30 بررسی بحران آب در ایران با تاکید بر پیامدهای اجتماعی - امنیتی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
31 بررسی پیش نویس قانون جامع آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب
32 بررسی تاثیر انواع کاربری اراضی بر گسترش آبکندها در برخی مناطق استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
33 بررسی تاثیر پوشش خاک سطحی بر گسترش طولی ابکندها درمنطقه باباعرب جهرم (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
34 بررسی تاثیر سی سال پخش سیلاب بر بعضی ویژگی های فیزیکی خاک در کاربری های مختلف ایستگاه کوثر (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
35 بررسی تاثیر ویژگیهای حوزه آبخیز بر گسترش آبکندها در منطقه فداغ لارستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
36 بررسی تاثیر ویژگیهای حوزه آبخیز و تعیین عوامل موثر بر گسترشآبکندها درمنطقه کنارتخته استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
37 بررسی تاثیر ویژگیهای خاک سطحی بر گسترش طولی آبکندها در اقلیمهای مختلف استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
38 بررسی تاثیرعملیات پخش سیلاب برمنابع آب زیرزمینی دشت گربایگان فسا (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
39 بررسی دقت چهار روش مختلف میدانی در برآورد حجم فرسایش آبکندی در منطقه دژکرد اقلید استان فارس (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
40 بررسی روند تغییرات تراز آب زیر زمینی در مناطق حاجی آباد و خسویه استان فارس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
41 بررسی روند تغییرات رواناب در یک بازه زمانی 5 ساله با استفاده از روش scs در حوزه آبخیز مهارلو استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
42 بررسی روند تغییرات سیل و رابطه آن با کاربری اراضی به کمک تصویر ماهواره ای ETM درحوزه آبخیز مهارلو استان فارس (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
43 بررسی زمین لغزش آبباد کامفیروز واقع در شهرستان مرودشت استان فارس (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
44 بررسی سیمای کلی حوضه های معرف و زوجی تنگشول استان فارس با تاکید بر تحلیل داده های بلندمدت هیدرومتری و رسوب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
45 بررسی سیمای کلی فرسایش، رواناب، خاک و پوشش گیاهی در حوضه های معرف و زوجی تنگشول استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
46 بررسی شاخصهای خشکسالی PNPI,PC,DI درحوزه آبخیز سددرودزن (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
47 بررسی عوامل موثر بر فرسایش خندقی، تولید رسوب و هدر رفت خاک در منطقه گوراسپید استان فارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
48 بررسی عوامل موثر خاک سطحی و شیب بر حجم فرسایش آبکندی در استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
49 بررسی عوامل موثر در تخریب سدهای سنگی ملاتی در حوزه آبخیز کلستان شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
50 بررسی عوامل و فرآیند هیدرولوژیک موثر در تولید رسوب ناشی از فرسایش آبکندی در منطقه دژکرد استان فارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
51 بررسی فرآیند غالب هیدرولوژیک در گسترش خندقها با استفاده از آستانه تو پو گرافی در اقلیمهای مختلف استان فارس (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
52 بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی و روند تغییرات عناصر کیفی آن (مطالعه موردی: دشت خسویه ساچون در منطقه زرین دشت استان فارس) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
53 بررسی مسائل اقتصادی در روستاهای سراب قامیش، تازآباد، چهل گزی و دویسه استان کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
54 بررسی مشارکت پذیری و توسعه پایدار در مدیریت جامع منابع طبیعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
55 بررسی میزان ترسیب کربن توسط گونه های مرتعی غالب در عرصه های پخش سیلاب دشت گربایگان فسا (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
56 بررسی نقش برنامه ریزی مشارکتی درمدیریت جامع حوزه های آبخیز و عرصه های زیست محیطی (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
57 بررسی نقش کاربری اراضی بر هدر رفت خاک ناشی از فرسایش آبکندی در استان فارس (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
58 بررسی نقش کاربری های مختلف اراضی در تولید رسوب ناشی از فرسایش آبکندی (مطالعه موردی: مناطق فداغ لارستان و علامرودشت لامرد) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
59 بررسی نقش مدیریت جامع حوزه های آبخیز در مقابله با ریزگردها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
60 بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر فرهنگی و اجتماعی آبخیزنشینان در واگذاری معادن (مطالعه ی موردی: حوزه ی آبخیز دریاچه ی بختگان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
61 بررسی و ارزیابی نگرش آبخیزنشینان نسبت به مشارکت در واگذار معادن از منظر عوامل اقتصادی (مطالعه ی موردی: حوزه ی آبخیز دریاچه بختگان) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
62 بررسی و پایش وضعیت خشکسالی در شهرستان امیدیه بر اساس شش شاخص خشکسالی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
63 بررسی و تحلیل روش جمع اوری نزولات آسمانی در انجیرستان های شهرستان استهبان با تاکید بر دانش بومی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
64 بررسی و تعیین آستانه کنترل کننده پوشش در ایجاد فرسایش خندقیدر منطقه گوراسپید استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
65 بررسی و تعیین آستانه کنترل کننده خاک در گسترش طولی خندق ها در منطقه دژکرد اقلید استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
66 بررسی و تعیین آستانه کنترل کننده کاربری اراضی در گسترش طولی خندقهادر منطقه کنارتخته استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
67 بررسی و تعیین آستانه هیدرولیک در گسترش فرسایش آبکندی در منطقه باباعرب جهرم استان فارس (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
68 بررسی و تعیین آستانه ی کنترل کننده ی کاربری اراضی در گسترش حجمی آبکندها در منطقه ی باباعرب جهرم استان فارس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
69 بررسی و تعیین آستانهی کنترلکنندهی کاربری اراضی در گسترش خندقها (مطالعهی موردی: منطقهی نیریز استان فارس) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
70 بررسی و مقایسه میزان سیلخیزی با استفاده از نرمافزارهایSMADA و HYFA مطالعه موردی حوزه آبخیز مهارلو استان فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
71 بررسی و مقایسه ی روشهای درونیابی جهت تهیه ی نقشه ی نفوذپذیری سطحی با استفاده از تخمینگرهای زمین آمار وGIS در دشت مبارکآباد شهرستان پاسارگاد- استان فارس (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
72 بررسی وضعیت خشکسالی و روند آن در حوزه سد درودزن بر اساس شاخص های آماری خشکسالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
73 بررسی ویژگی های مورفومتریک و فرایند غالب هیدرولوژیک در گسترش آبکندها در اقلیم های استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
74 پایش و مقایسه روند خشکسالی در استان قزوین توسط شاخص های DI و SPI (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
75 پایش و مقایسه ی روند خشکسالی در شهرستان امیدیه بر اساس شاخص های Z ، SIAP ، RAI و SPI (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
76 پهنه بندی خطر حرکت های توده ای با استفاده از مدل نیلسن اصلاح شده در حوزه ی آبخیز کلستان شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
77 پهنه بندی خطر وقوع حرکت های توده ای با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره (مطالعه ی موردی: حوزه ی آبخیز تنگ شول استان فارس) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
78 پهنه بندی خطر وقوع حرکتهای تودهای با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه ی موردی: حوزه ی آبخیز احمدآباد خرامه استان فارس) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
79 پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزشها با استفاده از مدل نیلسن اصلاح شده(مطالعه ی موردی: حوزه ی آبخیز خارستان استان فارس) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
80 پهنه بندی کیفی آبهای زیرزمینی شهرستان پاسارگاد از نظر آبیاری با استفاده از روش های زمین آمار و طبقه بندی دانشگاه کالیفرنیا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
81 پهنهبندی خطر وقوع حرکتهای تودهای با استفاده از مدل LHEF و تکنیکهای GISدر حوزهی آبخیز تنگشول استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
82 پهنهبندی خطر وقوع حرکتهای تودهای با استفاده از مدل پادینی و تیلینی در حوزهی آبخیز تنگشول استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
83 پهنهبندی خطر وقوع زمین لغزشها با استفاده از روش نیلسون اصلاح شده (مطالعهی موردی: حوزهی آبخیز تنگشول استان فارس) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
84 پیاده سازی الگوریتمCART جهت تعیین مؤثرترین فاکتورهای کیفیت آب آشامیدنی (مطالعه ی موردی: دشت کازرون استان فارس) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
85 تاثیر پخش سیلاب بر عملکرد گونه های مرتعی غالب در دشت گربایگان فسا (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
86 تحلیل و بررسی کاربردی روش ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA) در فعالیتهای منابع طبیعی وآبخیزداری (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
87 تعیین آستانه عوامل موثر بر گسترش حجمی آبکندها با استفاده از تکنیک های داده کاوی در منطقه نیریز استان فارس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
88 تعیین آستانه کنترل کننده خاک در گسترش فرسایش خندقی در منطقه کنارتخته (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
89 تعیین آستانه کنترل کننده کاربری اراضی در گسترش طولی آبکندها در منطقه نی ریز استان فارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
90 تعیین آستانهی عوامل مؤثر خاک بر تعمیق آبکندها با استفاده از الگوریتمهای خوشهبندیTwoStep و درخت تصمیمCARTدر منطقهی دژکرد اقلید استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
91 تعیین آستانهی عوامل مؤثر خاک بر گسترش حجمی فرسایش خندقی با استفاده از نرمافزارClementineدر منطقهی دژکرد اقلید استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
92 تعیین روابط بین فاکتورهای کیفی آب با استفاده از روش گام به گام در حوزه آبخیز کلستان شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
93 تعیین روابط بین فاکتورهای کیفی آب با استفاده از روش گام به گام در منطقه زرین دشت استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
94 تعیین عوامل محیطی موثر بر استقرار گونه های گیاهی در اراضی مارنی (مطالعه ی موردی: غرب حوزه ی آبخیز مهارلو، استان فارس) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
95 تعیین عوامل موثر بر تعمیق آبکندها با استفاده از تکنیک های داده کاویدر منطقه دژکرد اقلید استان فارس (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
96 تعیین عوامل موثر بر تعمیق آبکندها با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی در منطقه کنارتخته استان فارس (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
97 تعیین عوامل موثر بر گسترش طولی آبکندها با استفاده از تکنیک های داده کاوی در منطقه کنارتخته استان فارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
98 تعیین فرآیند هیدرولوژیکی غالب در گسترش فرسایش آبکندی در جنوب استان فارس (مطالعه موردی: مناطق علامرودشت لامرد و فداغ لارستان) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
99 تعیین موثرترین فاکتورهای کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از تکنیک داده کاوی QUEST در شهرستان سعادت شهر استان فارس (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
100 تعیین میزان ذخیره ی کربن در خاک کاربری های مختلف متاثر از عملیات پخش سیلاب (دشت گربایگان فسا) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
101 حفظ و پایداری محیط زیست با تاکید بر مدیریت جامع حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) نخستین همایش تاب آوری زیست بوم شیراز
102 سدهای زیرزمینی روشی موثر در مدیریت منابع آب و مقابله با کم آبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
103 کاربرد الگوریتم های داده کاوی K-Means و CART در تعیین مؤثرترین عوامل کیفیت اب آسامیدنی در دشت نورآباد استان فارس (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
104 کاربرد تکنیک داده کاوی درخت تصمیم در تعیین مؤثرترین فاکتورهای نامطلوب آب آشامیدنی در دشت کازرون استان فارس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
105 گونه های گیاهی بومی، راهکار گسترش پایدار فضای سبز شیراز در کم آبی (دریافت مقاله) نخستین همایش تاب آوری زیست بوم شیراز
106 مدیریت جامع آبخیز شهری، حفاظت از کلان شهر ها در بحران های طبیعی (مطالعه موردی: شیراز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
107 مدیریت جامع حوزههای آبخیز راهکاری موثر در حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
108 مشارکت خیرین در طرح های آبخیزداری (مطالعه ی موردی: روستای دره شور زرین دشت استان فارس) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
109 مقایسه ارزیابی اثرات ناشی از ایجاد سدهای تلوارو گلبلاغ بیجار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و احیای تالاب ها ودریاچه ها با تاکید بر دریاچه زریوار مریوان
110 مقایسه روش های برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل درنواحی کوهستانی و مرطوب (مطالعه موردی: کردستان و گیلان) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
111 مقایسه شاخص های PNPI و SPI در پایش و پهنه بندی روند خشکسالی در استان قزوین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
112 مقایسه کارآیی مدل Cropwat در نواحی آب و هوائی مرطوب و نیمه خشک (مطالعات موردی:برخی حوزههای گیلان و کردستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
113 نقش چکدم در کاهش شیب حد آبراهه ها (مطالعه موردی: منطقه کلستان، استان فارس) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
114 نقش مشارکت های مردمی در توسعه ی پایدار منابع آب (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
115 نگرش اکوسیستمی در مدیریت جامع حوزه های آبخیز ضامن حفظ و پایداری منابع طبیعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
116 واسنجی ضریب تلفات اولیه در روش شماره منحنی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز خارستان استان فارس) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
117 همبستگی میزان کربن آلی با برخی متغیرهای فیزیکی خاک در عرصه های پخش سیلاب ایستگاه کوثر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست