دکتر امیر میرزائی

دکتر امیر میرزائی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

دکتر امیر میرزائی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر عملکرد دانه و اجزای آن بر دو رقم گندم نان تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
2 اثر مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد، ارقام گندم در استان ایلام (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
3 اثرات تاریخ های کاشت بر صفات رویشی ارقام کلزا در منطقه ایلام (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 اثرتلقیح ازتوباکتروآزسپیریلیوم درسطوح کود شیمیایی نیتروژن برعملکردواجزای عملکردگلرنگ درشرایط دیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثرمحلول پاشی عناصرریزمغذی برعملکرد دانه و اجزای آن بردورقم گندم نان تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد دانه لاین های نخود کابلی در کشت پاییزه دیم (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
7 ارزیابی میانگین عملکرد و پایداری ژنوتیپهای نخود با ترکیب ویژگیهای روشهای AMMI و BLUP (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
8 اهداف و دستاوردهای پخش سیلاب بر آبخوان دشت موسیان(استان ایلام) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
9 بررسی اثر آرایش های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود در شرایط دیم (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 بررسی اثر آرایش‌های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه ماش رقم گوهر در شرایط محیطی استان ایلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
11 بررسی اثر تنش خشکی، کودهای شیمیایی و زیستی بر خصوصیات آگروفیزیولوژیک وفنولوژیک در گلرنگ (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
12 بررسی اثرات کمآبیاری، کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (رقم فرامان) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
13 بررسی شاخص های رشد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در آرایش کاشت های مختلف (دریافت مقاله) پنجمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
14 پاسخ ارقام مخلف کلزا به تاریخ های مختلف کاشت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
15 تاثیرکمبود آب برعملکرددانه و برخی صفات فیزیولوژیک ارقام ماش (Vigna radiate L.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 خشکسالی و اثرات آن بر محیط زیست و منابع طبیعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
17 طبقه بندی تناسب اراضی برای محصولات مهم زراعی (منطقه دهلران، استان ایلام) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
18 طبقه بندی تناسب اراضی برای محصولات مهم زراعی (منطقه دهلران، استان ایلام) با تاکید بر بهره وری مصرف آب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
19 کشاورزی پایدار؛موانع و راهکارها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران
20 محور مقاله: پدومتری و ارزیابی خاک ها- طبقه بندی تناسب اراضی برای محصولات مهم زراعی (منطقه دهلران، استان ایلام) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
21 مطالعه خاکشناسی نیمه تفصیلی و تعیین قابلیت اراضی منطقه شهرک ولی عصر شهرستان بدره استان ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران
22 نقش باکتری های ریزوسفری خاک روی جذب عناصر غذایی دانه ارقام مختلف گندم تحت شرایط دیم ایلام (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 نقش قارچ میکوریزا و کود شیمایی فسفر بر تجمع عناصر پر مصرف دانه در جو تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 واکنش عملکرد، اجزای عملکرد دانه ارقام گندم به حضور علف هرز یولاف وحشی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
25 واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن گلرنگ به تراکم های مختلف گیاهی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران