دکتر محمدرضا حاج سیدهادی

دکتر محمدرضا حاج سیدهادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

دکتر محمدرضا حاج سیدهادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر کاربرد کود دامی، ورمی کمپوست، نیتروکسین و بیوسوپرفسفات بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبویه (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 3
2 ارزیابی تاثیر کودهای آلی و زیستی بر عملکرد ماده خشک و کمیت و کیفیت اسانس ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) در منطقه فیروزکوه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 1
3 ارزیابی تاثیر کودهای زیستی بر ویژگی های رشدی و عملکرد مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 1
4 ارزیابی تاثیر کودهای زیستی بر ویژگی های رشدی و عملکرد مرزه تابستانهSatureja hortensis L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 2
5 ارزیابی تاثیر کودهای زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.‎) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 52، شماره: 4
6 ارزیابی تأثیر ورمی‌‌کمپوست و کود زیستی نیتروژنه بر عملکرد سرشاخه‌گل‌دار، میزان اسانس و جذب عناصر‌معدنی (N, P, K) در گیاه دارویی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
7 بررسی اثرهای مقادیر مختلف کود زیستی ورمی کمپوست و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 2
8 بررسی تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست و محلول پاشی اسیدهای آمینه و اوره بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 6
9 تاثیر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و کود دامی بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 4
10 تاثیر کاربرد کودهای آلی و زیستی بر برخی ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 6
11 تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کود دامی و ورمی کمپوست بر عملکرد و ترکیبات اسانس بادرشبی Dracocephalum moldavica L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 4
12 تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و کود بیولوژیک فسفره بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 3
13 تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و کود فسفات زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 4
14 تاثیر کود دامی و محلول پاشی اسیدهای آمینه بر ویژگی های رشدی، عملکرد دانه و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
15 تاثیر کودهای آلی بر ترکیب و عملکرد اسانس در کشت پایدار گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
16 تاثیر مدیریت تلفیقی مصرف کودهای آلی و زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گشنیز (Coriandrum sativum L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 2
17 تاثیر ورمی کمپوست و کود بیولوژیک نیتروکسین بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
18 کاربرد تلفیقی ورمی کمپوست و نیتروکسین بر ویژگی های کمی و کیفی بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 1
19 نقش کاربرد مجزا و تلفیقی نهاده های آلی و زیستی بر غلظت عناصر N، P، K و اسانس گیاه دارویی بادرشبی (.Dracocephalum moldavica L) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرتنش خشکی برصفات مورفولوژیک گیاه دارویی پونه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 ارزیابی اثر کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیک بر برخی خصوصیات زراعی گیاه دارویی بادرشبی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 ارزیابی کاربرد کودهای آلی و زیستی بر گلدهی و اسانس گیاه دارویی شویدAnethum graveolens (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
4 ارزیابی واکنش گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) به محلول پاشی اسیدآمینه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 بررسی اثرات رقابتی تاج خروس و سلمه تره بر عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 بررسی اثرات زمان کاشت و تراکم گیاهی بر روی عملکرد بذر و کیمت و کیفیت ماده موثره گیاهی دارویی رازیانه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 بررسی پتانسیل گیاه پالایی گیاهان مریم گلی و بومادران درپالایش خاک های آلوده به فلزات سنگین (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 بررسی تاثیر سیستم های تولید بر عملکرد کمی و کیفی گیاه داروئی ماریتیغال (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 بررسی تاثیر کاربرد کود زیستی ورمی کمپوست و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی ماش در شرایط آب و هوایی خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
10 بررسی تاثیر کم آبیاری و باکتری ازوسپریلیوم برعملکردسیاهدانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی تاثیر کود زیستی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی ماریتیغال (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
12 بررسی تاثیر مدیریت تلفیقی نیتروژن و کود دامی برشاخص برداشت پروتئین خام ودرصدوزن خشک غده سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
13 بررسی تاثیر مصرف کود بیولوژیک فسفات و تراکم بوته برعملکردواسانس گیاه دارویی انیسون (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 بررسی تاثیر مقادیر کود دامی و محلول پاشی اسیدهای آمینه بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی مرزه Satureja hortensis L. (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
15 بررسی تاثیر مقادیر کود دامی و محلول پاشی اسیدهای آمینه بر کمیت وکیفیت اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
16 بررسی تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست و کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی ریحان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 بررسی تاثیر منابع زیستی و شیمیایی نیتروژن بر ویژگی های رشدی و عملکرد گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) (دریافت مقاله) سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
18 بررسی تاثیر ورمی کمپوست و باکتری های حل کننده فسفات بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی مرزهSatureja hortensis L (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
19 بررسی تاثیر ورمی کمپوست و باکتری های حل کننده فسفات بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
20 بررسی تاثیر ورمیکمپوست و اسیدهای آمینه بر عملکرد گل و اسانس بابونه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
21 بررسی تاثیر ورمیکمپوست و کود زیستی فسفاته بر عملکرد و اجزا عملکرد بابونه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
22 بررسی تاثیرسطوح کودنیتروژن وکود دامی برعملکردواجزاء عملکرد سیب زمینی رقم اگریا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 بررسی تاثیرسویه های مختلف باکتری ریزوبیوم و محرک رشدگیاه بربرخی صفات زراعی درگیاه لوبیا چیتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 بررسی تأثیر الگوی کشت و مقادیر مختلف نیتروژن بر وزن بلال، دانه، اندام هوایی و شاخص سطح برگ در بوته ذرت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
25 بررسی تأثیر تراکم علف هرزتاج ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد ارقام مختلف افتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
26 بررسی تأثیر سیستم های تولید ارگانیک ، تلفیقی و متداول بر عملکرد واجزاء عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
27 بررسی تأثیر سیستم های تولید ارگانیک، تلفیقی و متداول بر اندام های هوایی و عملکرد گیاه سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
28 بررسی تأثیر کاربرد ازتوباکتر و ازوسپریلوم و محلولپاشی اسیدهای آمینه بر عملکرد و اسانس ریحان سبز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
29 بررسی تأثیر کاربرد کود زیستی نیتروژنه و کود دامی بر عملکرد و اجزاء عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
30 بررسی تأثیر کاربرد گوگرد و باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد پیکره رویشی و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
31 بررسی تأثیر کاربرد گوگرد و باکتری تیوباسیلوس بر ویژگی های رشدی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
32 بررسی تأثیر محلول پاشی اسیدهای آمینه و کاربرد باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن بر ویژگی های رشدی گیاه دارویی ریحان سبز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
33 بررسی تأثیر نیتروژن از منابع زیستی، آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
34 بررسی تغییرات شاخص سطح برگ و عملکردگیاه سیب زمینی تحت تاثیرمدیریت تلفیقی منابع آلی و غیرآلی نیتروژن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 بررسی صفات کمی و روباط بین صفات گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum L. Gaerth تحت اثرورمی کمپوست و کود زیستی فسفات بارور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 بررسی عملکردواجزاء عملکرد لوبیا تلقیح شده با ریزوبیوم و باکتریهای ریزوسفری افزاینده رشدگیاه pgpr (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 بررسی همبستگی ساده بین برخی ازصفات سیب زمینی رقم آگریا تحت مدیریت تلفیقی نیتروژن و کوددامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
38 بررسی همبستگی و رگرسیون عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی انیسون تحت تاثیر شرایط تراکم و کود زیستی حل کننده فسفات (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
39 تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر اجزاء عملکرد دانه و میزان روغن در گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
40 تاثیر تراکم مختلف تاج خروس (Amaranthus retroflexus)بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max.L.) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
41 تاثیر تنش خشکی بربرخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد چغندرقند (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
42 تاثیر کاربرد کود دامی و باکتری های ازتوباکتر و آزوسپیریلوم بر عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
43 تاثیر کود زیستی و کود نیتروژنه بر عملکرد گل همیشه بهار (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
44 تاثیر مصرف ورمی کمپوست و باکتری حل کننده فسفات بر میزان اسانس و کیفیت آن در گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
45 تاثیرتلقیح بذربا باکتری های آزوسپیریلوم و ازتوباکتر برصفات مورفولوژیک سیاهدانه Nigella sativa L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
46 تاثیرتنش خشکی بربرخی صفات کمی و کیفی چغندرقند (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
47 تاثیرکاربرد کودهای بیولوژیک برعملکردو اجزاء عملکرد گیاه دارویی انیسون (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
48 تاثیرکاربرد ورمی کمپوست و باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن برعملکردواجزاء عملکردگیاه دارویی شوید Anethum graveolens (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 تأثیر الگوی کاشت و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
50 تأثیر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و حل کننده فسفات بر رشد و عملکرد گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
51 تأثیر کاربرد ورمی کمپوست و باکتری های ازتوباکتر و آزوسپیریلوم بر اجزاء عملکرد و عملکرد دانه گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
52 تأثیر کاربرد ورمی کمپوست و باکتری های محرک رشد بر مقدار اسانس و درصد (Anethum graveolens) کارون در گیاه دارویی شوید (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
53 تأثیر مدیریت نیتروژن بر عملکرد و ماده موثره گیاه دارویی ریحان بنفش (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
54 تأثیر مصرف کمپوست و باکتری های محرک رشد بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه در گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens ) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
55 تولید مرزه تابستانه(.Satureja hortensis L ) در یک سیستم تولید پایدار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
56 شبیه سازی نقطه بحرانی رقابت نوری بین سیب زمینی و سلمه تره و تاج خروس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
57 ضرایب همبستگی اسانس و اجزاء اسانس در گیاه دارویی گشنیز تحت تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و اسید آمینه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد پژوهش های نوین شیمی و کشاورزی در توسعه گیاهان دارویی (با محوریت گشنیز)
58 مقایسه برخی ازویژگیهای رویشی و عملکردگیاه سیب زمینی تحت تاثیرسیستم های تولیدمتداول تلفیقی و درحال گذاربه ارگانیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
59 مقایسه مدلهای تجربی رقابتی بین سیب زمینی و علفهای هرزسلمه تره و تاج خروس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران