دکتر رحیم ناصری

دکتر رحیم ناصری دانشگاه ایلام

دکتر رحیم ناصری

Dr. Rahim Naseri

دانشگاه ایلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آرایش کاشت بر خصوصیات فنولوژیک و شاخص های رشد گلرنگ در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
2 اثر آرایش کاشت بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد، میزان روغن و پروتئین گلرنگ پاییزه رقم سینا در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
3 اثر باکتری های افزاینده رشد و قارچ میکوریزا بر صفات مهم زراعی دو رقم گندم (Triticum aestivum L.; Triticum turgidum var. durum) در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
4 اثر باکتری های حل کننده فسفات و قارچ میکوریزا بر خصوصیات ریشه و فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدان گندم در شرایط دیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 5، شماره: 1
5 اثر باکتری‌های افزاینده رشد و قارچ میکوریزا بر رشد و عمکرد گندم در شرایط دیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 5، شماره: 1
6 اثر تراکم بوته یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
7 اثر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد و مولفه های کارایی عناصر در کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 16، شماره: 64
8 اثر محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد، میزان روغن و پروتئین دانه چهار رقم کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 14، شماره: 1
9 اثر مصرف توام کود فسفری و باکتری افزاینده رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم نان در مهران (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 27، شماره: 3
10 ارزیابی خصوصیات ریشه و عملکرد دانه ارقام گندم تحت تأثیر باکتری‌های حل‌کننده فسفات و قارچ میکوریزا در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 1
11 برخی واکنش های فیزیولوژیکی دو رقم گندم نان به محلول پاشی سالیسیلیک اسید در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 38
12 بررسی اثر غلظتهای مختلف نمک کلرید سدیم، سالیسیلیکاسید و جیبرلیکاسید بر محتوی پرولین و کلروفیلهای a,b در دو رقم کلزا هایولا 401 و RGS (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 1، شماره: 2
13 بررسی انتقال مجدد مواد فتوسنتزی ارقام مختلف جوتحت کاربرد منابع مختلف کودی در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 23، شماره: 4
14 بررسی برخی صفات رشدی ریشه و فعالیت آنتی اکسیدان های آنزیمی و غیرآنزیمی ارقام مختلف گندم دوروم (Triticum turgidum var. durum) تحت تاثیر کود فسفر و قارچ مایکوریزا در شرایط دیم (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 17، شماره: 68
15 بررسی تاثیر کاربرد منابع مختلف کودی بر صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام جدید جو زراعی تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 19، شماره: 2
16 بررسی روابط بین عملکرد دانه و صفات آگروفیزیولوژیکی ژنوتیپ های گندم نان در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 3
17 بررسی ساختار ریشه و برگ ارقام عدس (Lens culinaris Medic) تحت تنش نوری و باکتری آزوسپیریلیوم (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 10، شماره: 34
18 بررسی سیستم ریشه ای ارقام مختلف جو زراعی تحت کاربرد منابع کودی در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 2
19 بررسی صفات مهم مورفولوژیکی و عملکرد دانه عدس Lens culinaris Medic تحت سایه اندازی و بیوپرایمینگ (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 7، شماره: 1
20 بررسی عملکرد دانه و تبادلات گازی ارقام جدید گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت کاربرد منابع مختلف کودی در شرایط دیم (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 10، شماره: 1
21 بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات ریشه ای ارقام مختلف گندم دوروم تحت کاریرد کود فسفر و قارچ مایکوریزا در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 34، شماره: 3
22 پاسخ دو رقم گندم نان به محلول پاشی سالیسیلیک اسید در شرایط متغیر رطوبتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 4
23 تاثیر آبیاری تکمیلی و تراکمهای مختلف گیاهی بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد، اجزای عملکرد ومیزان پروتیین دانه نخود (.L arietinum Cicer )در منطقه سیروان در استان ایلام (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 1
24 تاثیر باکتری های حل کننده فسفات و قارچ میکوریزا بر تجمع عناصر غذایی کم مصرف در اندام های هوایی گندم های کراس سبلان و ساجی در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 32، شماره: 1
25 تاثیر باکتری های حل کننده فسفات و قارچ میکوریزا بر میزان تجمع عناصر غذایی اندام های هوایی گندم دیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 4، شماره: 2
26 تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و پروتیین دانه سه رقم نخود (.L arietinum Cicer )در شرایط دیم استان ایلام (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 2، شماره: 2
27 تاثیر کاربرد کود فسفر، باکتری سودوموناس پوتیدا و قارچ گلوموس موسه آ و اثرات تلفیقی آن ها بر فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدان، خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه گندم در شرایط دیم (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 6، شماره: 1
28 تاثیر کود فسفر و قارچ مایکوریزا بر ویژگی‎های رشدی ریشه و صفات فیزیولوژیک ارقام مختلف گندم دوروم(Triticum turgidum var. durum) تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 5، شماره: 1
29 تاثیر کودهای مختلف بر ویژگی های اگروفیزیولوژیکی و تراکم علف هرز ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 10، شماره: 32
30 تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه و قارچ‌های میکوریزی بر خصوصیات ریشه گندم در سطوح مختلف کود شیمیایی فسفری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 6، شماره: 2
31 تأثیر ریزوباکتر‌های محرک رشد بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، خصوصیات فیزیولوژیکی و رشد ریشه چهار رقم نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم استان ایلام (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 10، شماره: 2
32 عملکرد ارقام مختلف گندم نان (Triticum aestivum L.) به کاربرد منابع مختلف کودی تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 15، شماره: 60
33 نقش توام قارچ میکوریزا و کود شیمیایی فسفر بر جذب عناصر غذایی اندام های هوایی گیاه جو زراعی تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 17، شماره: 66
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آبیاری و روش کاشت بر شاخص سطح برگ، کلروفیل a و b و پیری برگ در ذرت سلیویی در منطقه ایلام (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
2 اثر باکتری های ازتو باکتر و آزسپیریلیوم در کاهش مصرف کود نیتروژن در گلرنگ (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
3 اثر باکتری های محرک رشد یر صفات فنولوژی و فیزیولوژیکی ذرت در سطوح مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 اثر باکتریهای محرک رشد یر عملکرد، اجزای عملکرد و سایر خصوصیات مهم زراعی ذرت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
5 اثر پتاسیم و روی بر تحمل به خشکی کلزای پائیزه در شرایط اقلیمی دهلران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
6 اثر تاریخ کاشت و فواصل بوته روی ردیف بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن گلرنگ تحت شرایط دیم ایلام (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
7 اثر تاریخ کشت و تراکم های مختلف گیاهی بر عملکرد دانه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgar) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
8 اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و درصد روغن ارقام کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
9 اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم نان در منطقه مهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
10 اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه و برخی ویژگی های زارعی چهار رقم کلزا (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
11 اثر تنش خشکی و تراکم گیاهی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و روغن دانه کلزا (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
12 اثر تنش شوری بر جوانه زنی بذر زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در منطقه ایلام (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
13 اثر تنش شوری بر صفات فیزیولوژیکی و درصد اسانس زیره سبز (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
14 اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و درصد اسانس زیره سبز (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
15 اثر مقادیر کود نیتروژت و تراکم های مختلف گیاهی بوته بر موسیلاژ و عماصر معدنی بذر گیاه دارویی ریحان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
16 اثر مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد، ارقام گندم در استان ایلام (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
17 اثرآرایش کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ درشرایط دیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 اثرات تاریخ های کاشت بر صفات رویشی ارقام کلزا در منطقه ایلام (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
19 اثرتلقیح ازتوباکتروآزسپیریلیوم درسطوح کود شیمیایی نیتروژن برعملکردواجزای عملکردگلرنگ درشرایط دیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 اثرکاربرد تلفیقی کود بیولوژیک و کود شیمیایی برعملکرددانه و صفات وابسته به آن درجو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 اثرمحدودیت آب برمیزان آمیلوز دانه برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 اثرمحلول پاشی عناصرریزمغذی برعملکرد دانه و اجزای آن بردورقم گندم نان تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 اثرمقدار نیتروژن و تراکمهای مختلف یولاف وحشی برصفات کمی و کیفی گندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 ارزیابی اثرکاربرد تلفیقی کودزیستی و کودشیمیایی نیتروژن برصفات کمی و کیفی کلزا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 ارزیابی خصوصیات زراعی و روغن دانه ارقام کلزا تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی ارقام ماش در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
27 ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی ذرت، رقم 604 در شرایط تنش خشکی و تراکم‌های مختلف گیاهی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
28 ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی ماش در شرایط تنش خشکی و فواصل مختلف ردیف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
29 بررسی اثر آرایش کاشتهای مختلف بر صفات مورفولوژیکی گلرنگ، رقم سینا در شرایط دیم ایلام (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
30 بررسی اثر آرایش های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود در شرایط دیم (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 بررسی اثر تنش خشکی، کودهای شیمیایی و زیستی بر خصوصیات آگروفیزیولوژیک وفنولوژیک در گلرنگ (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
32 بررسی اثر کود زیستی ( سودموموناس) بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان پروتئین دانه ارقام گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
33 بررسی اثرات آبیاری تکمیلی و تراکم بوته برصفات زراعی و میزان پروتئین نخود رقم هاشم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 بررسی اثرات زمان محلول پاشی سولفات روی برخصوصیات کمی و کیفی چهاررقم کلزا درمنطقه سرابله (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 بررسی اثرات کمآبیاری، کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (رقم فرامان) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
36 بررسی تاثیر الگوی کاشت برشاخصهای رشد گلرنگ درشرایط دیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 بررسی تاثیر تراکمهای مختلف گیاهی برعملکرد و درصد روغن دانه ارقام کلزا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 بررسی تأثیر آبیاری تکمیلی، سطوح کود نیتروژنه و تلقیح با باکتری ریزوبیوم بر کیفیت بذر نخود در شرایط دیم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
39 بررسی تأثیر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد در هیبریدهای مختلف ذرت تحت شرایط اقلیمی شهرستان ایوان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
40 بررسی تأثیر تنش خشکی بر وراثت پذیری و عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
41 بررسی تغییرات قندهای محلول و نا محلول و فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز درپاسخ به غلظتهای مختلف شوری در دو رقم کلزا (هایولا 401 و RGS) (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
42 بررسی تغییرات کلروفیل های a,b و محتوی پرولین در پاسخ به غلظتهای مختلف شوری در دو رقم کلزا (هایولا 401 و RGS) (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
43 بررسی شاخص های رشد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در آرایش کاشت های مختلف (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
44 بررسی صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های گندم دوروم تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه تحت اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
46 بررسی همبستگی بین صفات مهم زراعی و تجزیه علیت برای عملکرد دانه و روغن در گلرنگ در شرایط تنش (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
47 پاسخ ارقام مخلف کلزا به تاریخ های مختلف کاشت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
48 تاثیر تنش کم آبی و کود شیمیایی فسفره بر عملکرد دانه گیاه دارویی سیاهدانه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
49 تاثیر سیستمهای مختلف غذایی (کمنهاده، پرنهاده و ارگانیک ) بر ارقام لوبیا درشمال استان ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
50 تاثیرکم آبیاری و الگوی کاشت برعملکردواجزای عملکرد ذرت دانه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 تاثیرکمبود آب برعملکرددانه و برخی صفات فیزیولوژیک ارقام ماش (Vigna radiate L.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
52 تأثیر ازتوباکتر کروکوم و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر روی عملکرد و اجزای عملکرد در سه رقم گندم آبی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
53 تأثیر فاصله ردیف و تراکم بوته بر صفات زراعی برنج شمشیری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
54 تأثیر مصرف پتاسم و روی بر تحمل به خشکی و افزایش عملکرد دانه ذرت تحت تنش قطع آبیاری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
55 تغییرپذیری عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیک ارقام ماش (Vigna radiate L) متأثر از تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
56 عملکرد ارقام گندم نان تحت تاثیر تراکم های گیاهی در شرایط آب و هوایی منطقه شیروان چرداول،ایلام (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
57 مطالعه تجزیه علیت صفات فنولوژیک ارقام مختلف ذرت دانه ای در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
58 نقش باکتری های ریزوسفری خاک روی جذب عناصر غذایی دانه ارقام مختلف گندم تحت شرایط دیم ایلام (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
59 نقش قارچ میکوریزا و کود شیمایی فسفر بر تجمع عناصر پر مصرف دانه در جو تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
60 واکنش جوانه زنی گیاه دارویی شیرین بیان به پرایمینگ و زمان اعمال پرایمینگ (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
61 واکنش صفات کمی و کیفی دورقم گندم دیم درشرایط آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
62 واکنش صفات کیفی ذرت سیلویی هیبرید 604 به روش های مختلف آبیاری و روشهای مختلف کاشت در استان ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
63 واکنش عملکرد ، اجزای عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی سیاه دانه به رژیم های مختلف آبیاری و تراکم بوته در منطقه ایلام (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
64 واکنش عملکرد اجزاء عملکرد و پروتئین دانه پنج رقم گندم دیم درشرایط آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
65 واکنش عملکرد دانه، روغن و برخی صفات زراعی گلرنگدر شرایط دیم در تراکم های مختلف کاشت (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
66 واکنش عملکرد علوفه تر و کارایی مصرف آب به نوع آبیاری و روش کاشت در ذرت سیلویی SC260 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
67 واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد نخود تحت آبیاری تکمیلی، کود نیتروژن و تلقیح با باکتری ریزوبیوم در شرایط دیم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
68 واکنش عملکرد، اجزای عملکرد دانه ارقام گندم به حضور علف هرز یولاف وحشی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
69 واکنش عملکرد، اجزای عملکرد دانه و صفات کیفی ارقام کلزا (Brassica napus L.) به تراکم های مختلف گیاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
70 واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن گلرنگ به تراکم های مختلف گیاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی