دکتر مازیار حیدری

دکتر مازیار حیدری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

دکتر مازیار حیدری

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدلی برای طراحی نمایه ها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل های بخش فیروزآباد استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 26، شماره: 4
2 الگوی پراکنش مکانی وی ول (Quercus libani Oliv) در جنگل های بانه، استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 25، شماره: 3
3 بررسی پدیده زوال بلوط در درختان با ابعاد تاج مختلف در جنگل های زاگرس میانی (مطالعه موردی: ایلام) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 6، شماره: 12
4 بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در جنگل های زاگرس میانی (مطالعه موردی: غرب ایران، جنگل آموزشی تحقیقی دانشگاه رازی کرمانشاه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 7، شماره: 13
5 بررسی و سیاست گذاری برنامه تنفس یا بهره برداری جنگل های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل های حوزه شفارود) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 24، شماره: 4
6 بررسی وضعیت زوال درختان بلوط ایرانی در کلاسه های قطری در جنگل های سراب کارزان ایلام (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 9، شماره: 4
7 برنامه ها و راهکارهای افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی استان کردستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران دوره: 5، شماره: 1
8 تاثیر فیزیوگرافی بر زادآوری غیرجنسی گونه انجیلی (مطالعه موردی: جنگل خیرود) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 19، شماره: 1
9 تجزیه و تحلیل مدیریت بهره برداری از جنگل در زاگرس شمالی (بررسی موردی: شهرستان بانه) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 8، شماره: 3
10 تحلیلی بر وضعیت اندوخته کربن در رویشگاه های جنگلی زاگرس (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 2
11 تعیین مناسبترین روش آماربرداری برای مطالعه ساختار جنگل های زاگرس شمالی (پژوهش موردی: جنگلهای بلکه بانه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 21، شماره: 3
12 تغییرات تنفس میکروبی و پتانسیل نیتریفیکاسیون خاک در توده های جنگلی با ساختار متفاوت در استان کردستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 10، شماره: 20
13 روند زوال بلوط در رویشگاه های جنگلی زاگرس (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 5
14 سیاست گذاری در مدیریت سامانه های اگروفارستری موجود در جنگل های بانه، زاگرس شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 25، شماره: 2
15 فرصت ها و تهدیدها در بهره برداری از محصولات غیرچوبی در جنگل های شهرستان بانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 24، شماره: 1
16 کردستان، جنگل های بانه (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 3
17 محصولات چوبی و غیرچوبی درختان بنه و بعضی دانش های سنتی مرتبط با آنها در جنگل های بانه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 28، شماره: 3
18 موانع توسعه زراعت چوب در استان کردستان و تعیین راهبردهای مدیریتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 31، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تنوع گونه های گیاهی براساس ارزش اکولوژیکی گونه هادر جنگل های زاگرس میانی و ارایه راهکارهای مدیریتی پایدار مطالعه موردی: جنگل های سرپل ذهاب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
2 ارزیابی وضعیت اثرگذاری طرح های آبخیزداری و جنگلداری استان کردستان بر جمع آوری باران و شناسایی چالش های موجود (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
3 بررسی آفات و بیماری های مهم درختان صنوبر Populus spp و بید Salix spp در استان کردستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
4 بررسی اثر بهره برداری (گلازنی) بر مشخصههای کمی و تخریب جنگل (مطالعه موردی : روستای هواره خول) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
5 بررسی استفاده از چوب و سرشاخه های درختان بلوط در ساختمان ها و حریم باغات در شهرستان بانه (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست
6 بررسی الگوی پراکنش گیاهان جنگل های زاگرس میانی و استفاده از آن در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
7 بررسی اهمیت احیاء و توسعه جنگل های زاگرس و ضرورت توسعه جنگل براساس پارامترهای اقلیمی و استفاده از سامانه های سطوح آبگیر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
8 بررسی پدیده فنولوژیکی باز شدن برگ گونه های درختی جنگلهای زاگرس میانی ( مطالعه موردی : جنگلهای بخش فیروزآباد کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
9 بررسی تاثیرروستا به عنوان کانون تخریب منابع طبیعی روی وضعیت مشخصه های کمی جنگل درجنگلهای زاگرس شمالی مطالعه موردی: پیرانشهر (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
10 بررسی تأثیر زراعت زراشکوب بر تنوع گونه ای درختی در جنگل های زاگرس میانی (مطالعه موردی: ایلام) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
11 بررسی تغییرات تنوع گونه ای درختی نسبت به فاصله از روستا در جنگل های شاخه زاد زاگرس (مطالعه موردی: آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
12 بررسی تغییرات مشخصه های تاج پوشش درختان درارتباط با فاصله از روستا درجنگل زاگرس مطالعه موردی بانه (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
13 بررسی تنوع گونه ای لایه درختی جنگل های زاگرس میانی (مطالعه موردی: جنگل آموزشی, پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار
14 بررسی تنوع گونه های علفی در جهت های شمالی و جنوبی (مطالعه موردی: جنگل های کرند غرب و سرپل ذهاب کرمانشاه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار
15 بررسی خطرات درختان خیابانی در ارتباط با نحراف از راستای قائم، دوری و نزدیکی به ساختمانهای مجاور و تماس با خطوط برق و تلفن مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
16 بررسی روند و همبستگی رویش قطری بلوط ایرانی با پارامترهای اقلیمی (سال های 1393 - 1365 ) در جنگل های ایلام (مطالعه موردی: سرابله) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
17 بررسی زغالگیری از درختان مسن و باد افتاده در جنگل های زاگرس میانی از نظر مردم محلی (مطالعه موردی: جنگلهای بسطام شهرستان الشتر) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی
18 بررسی شدت های مختلف چرای دام در جنگل و تأثیر آن بر تنوع گونه ای درختی در زاگرس میانی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
19 بررسی عمده طرح های جنگلداری اجرا شده و در دست اجرای کشور در راستای احیاء و توسعه جنگل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
20 بررسی عوامل موثربرانتخاب قطعات زراعت زیراشکوب توسط جنگل نشینان درزاگرس شمالی مطالعه موردی کردستان بانه (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
21 بررسی کلی کمی و کیفی جنگلهای زاگرس شمالی و ارایه راهکارهای مدیریت این منابع جنگلی مطالعه موردی جنگل بلکه بانه (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
22 بررسی نقش تنوع معیشتی جوامع جنگل نشین در سازگاری با تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی جنگلهای پیرانشهر و سردشت ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
23 بررسی و ارزیابی وضعیت زادآوری جنگلهای شمال کشور (مطالعه موردی: جنگل خیروکنار) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
24 بررسی وضعیت آلودگی به گیاه نیمه انگل موخور در جهت های جغرافیایی دامنه در جنگل های زاگرس میانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
25 بررسی وضعیت آلودگی درختان به گیاه نیمه انگل موخور در کلاسه های ارتفاع از سطح دریا در جنگل زاگرس میانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
26 بررسی وضعیت اقتصادی – اجتماعی مردم جنگل نشین زاگرس میانی و تأثیر آن بر تخریب منابع طبیعی (مطالعه موردی: شیروان چرداول ایلام) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
27 بررسی وضعیت پراکنش درختان در طبقات قطری در جنگلهای سرپل ذهاب و ارائه چهارچوب مدیریتی این جنگلها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
28 بررسی وضعیت جست دهی در درختان با ارتفاع کل متفاوت در توده های شاهد و آتش سوزی شده مریوان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
29 بررسی وضعیت جنگلهای زاگرس شمالی در ارتباط با ارتفاع از سطح دریا و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت حفظ این جنگلها (مطالعه موردی: بلکه، بانه) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
30 بررسی وضعیت خشکیدگی درختان جنگل های زاگرس میانی و ارائه راهکارهای مدیریتی کارآمد این جنگل ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
31 بررسی وضعیت زراعت زیراشکوب جنگل و گالزنی در جنگل های شهرستان بانه مطالعه موردی: سامان عرفی کوخ مامو (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
32 بررسی وضعیت کمی جنگلکاری در استان کردستان و ضرورت استفاده از نزولات جوی در قالب جنگل کاری مشارکتی و توسعه جنگل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
33 بررسی وضعیت کمی و کیفی زادآوری درختان در بخش قرق و غیرقرق جنگل باغ شادی مطالعه موردی: یزد (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
34 بررسی وضعیت مشخصه های کمی درختان در مناطق آتش سوزی و شاهد در جنگل های استان کردستان (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
35 تاثیر فاصله از کانون روستا برمشخصه های کمی درختان درجنگل زاگرس شمالی مطالعه موردی بانه ، بلکه (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
36 تأثیر برداشتهای هیزمی جنگل نشینان بر ساختار و زادآوری جنگل زاگرس میانی (مطالعه موردی: کرمانشاه) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
37 ترکیب گونه ای توده های جنگلی و بهره برداری های آسیب زا از جنگل های شهرستان بانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
38 تعیین حدود تخریب جنگل نسبت به کانون روستا به کمک شاخصهای تنوع گون ای درختی و ارائه راهکارهای احیاء و حفاظتاز این جنگلها (مطالعه موردی: آذربایجان غربی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
39 تعیین میزان حداکثر و حداقل تخریب نسبت به افزایش فاصله از روستا و محلی که تخریب به حداقل مقدار خود می رسد درجنگلهای زاگرس میانی مطالعه موردی ایلام (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
40 چهارچوب زمانی - مکانی بهره برداری از محصول غیر چوبی گزو در جنگل های شهرستان بانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
41 حفاظت از تنوع زیستی از طریق احیا و توسعه جنگل های ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
42 زراعت زیراشکوب و تخریب جنگل دراستان کرمانشاه مطالعه موردی کرمانشاه بخش جلالوند (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
43 شناسایی ابزارآلات سنتی مورد استفاده جوامع محلی زاگرس (مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی، استان فارس) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
44 ضرورت تدوین طرح اجتماعی مقابله با آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، با نگاهی به آمار آتش سوزی در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
45 فرصتها و تهدیدهای برداشت گیاهان فصلی عمده از جنگلها و مراتع شهرستان بانه (مطالعه موردی: بخش نمشیر) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
46 کاربرد بذر درختان بلوط شهرستان بانه و محدودیت ها و چالش های فنی برداشت آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
47 مقایسه الگوی پراکنش مکانی گیاهان در دو جهت اصلی دامنه در جنگل های زاگرس میانی و ارائه راهکارهای مدیریتی این منابع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
48 مقایسه جست زنی انجیلی در تیپهای مختلف جنگلی جنگلهای شمال ایران (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
49 مقایسه جستزنی انجیلی در دو بخش حفاظتی – حمایتی و قابل بهره برداری جنگلهای شمال ایران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
50 مقایسه مشخصه های کمی بذر بنه (گونه اصلی در جنگل ایرانی تورانی) در طبقات ارتفاع ازسطح دریا جهت استفاده از این گونه در احیاء پوشش جنگل (مطالعه موردی: یزد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
51 مقایسه مشخصه های کمی بذربادام درجهتهای جغرافیایی و بخش قرق و غیرقرق مطالعه موردی: یزد (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
52 مقایسه مشخصه های کمی درختان نسبت به مبداء و تقارن فرم در جنگلهای زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل بلکه) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
53 مقایسه مشخصه های کمی گونه های جنگلی شمال ایران و معرفی گونه برتر جهت مدیریت این جنگلها (مطالعه موردی: جنگل آموزشی – پژوهشی خیرودکنار ) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
54 مقایسه مشخصه های کمی و کیفی دوگونه کاجالدار و سرونقرهای و معرفی گونه برتردر پارک جنگلی چیتگر (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
55 مقایسه وضعیت اقتصادی– اجتماعی جنگل نشینان و تأثیر آن بر تخریب در جنگلهای زاگرس شمالی ومیانی (مطالعه موردی: شهرستان بانه کردستان، شهرستان شیروان چرداول ایلام) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
56 مقایسه وضعیت جست دهی درختان بلوط در دو دوره متوالی پس از آتش سوزی در شهرستان مریوان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
57 مقایسه وضعیت کمی و کیفی گونههای اصلی و شاخصجنگلهای ایرانی – تورانی و بررسی عوامل تخریب و ارائه راهکارهای احیایی آین جنگلها (مطالعه موردی: یزد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
58 میزان تخریب عملیات ذغال گیری در ارتباط با دیگر عوامل تخریب در جنگل های بسطام الشتر (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
59 نقش زنان در دانش های سنتی (مطالعه موردی: جنگل های شهرستان نورآباد ممسنی، استان فارس) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست
60 نقشه سازی ارزش خدمات هیدرولوژیکی بومسازگان جنگلی زاگرس (مطالعه موردی زاگرسی شمالی ، حوزه سروآباد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس