دکتر سعید سعادت

دکتر سعید سعادت عضو هییت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب، بخش تحقیقات اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی

دکتر سعید سعادت

Dr. Saeed Saadat

عضو هییت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب، بخش تحقیقات اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش شوری و عنصر بر روی جوانه زنی و سبز شدن بذر کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 7، شماره: 1
2 اثر شوری محلول خاک بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 2
3 اثر شوری و تراکم خاک بر جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط گندم (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 25، شماره: 4
4 اثر مدیریت آبیاری با آب شور بر شوری خاک در یک دوره تناوب زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 5، شماره: 1
5 ارزیابی کیفیت خاک تحت روش های مرسوم مدیریت کشاورزی در استان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 9، شماره: 4
6 استفاده از فاضلاب در کشاورزی: فرصت ها، چالشها و راهکارها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 6، شماره: 2
7 استفاده از فراوانی نسبی ذرات و درصد کربن آلی برای برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاکهای استان لرستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 2
8 برآورد حدود پایداری خاک با استفاده از ویژگی های زودیافت خاک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 21، شماره: 2
9 بررسی تاثیر نسبت های مختلف کلسیم به منیزیم آب آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد کینوا (.Chenopodium quinoa Willd) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 4
10 بررسی وضعیت آلودگی خاک و محصولات کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 10، شماره: 1
11 بررسی وضعیت نسبت کلسیم به منیزیم در برخی از آب های آبیاری کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 26، شماره: 1
12 پهنه‎‎بندی پارامترهای موثر در کیفیت حاصلخیزی خاک شالیزار برای مدیریت بهینه مصرف کود (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
13 تاثیر فسفر در کاهش اثر شوری بر عملکرد گندم در مراحل مختلف رشد (دریافت مقاله) مجله شورورزی دوره: 1، شماره: 1
14 تاثیر گوگرد، فسفر و نقش گیاه بر زیست توده میکروبی و فعالیت فسفاتازهای خاک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 27، شماره: 2
15 تاثیر مواد آلی مختلف بر عملکرد کلزا و برخی خصوصیات خاک در شمال خوزستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 24، شماره: 1
16 مدل سازی واکنش کلزا به تنش های توامان شوری و کمبود نیتروژن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
17 مدل سازی واکنش کلزا به تنش های توامان شوری و کمبود نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 461
18 مروری بر وضعیت شوری خاک در اراضی دیم ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 11، شماره: 2
19 مطالعه نفوذ آب در خاک با استفاده از استوانه مضاعف در مناطق مختلف استان لرستان (دریافت مقاله) نشریه رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست دوره: 1، شماره: 2
20 مطالعه نفوذ آب در خاک با استفاده از استوانه مضاعف در مناطق مختلف استان لرستان (دریافت مقاله) نشریه رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست دوره: 1، شماره: 1
21 مقایسه روش‎های ارزیابی پایداری خاکدانه به‎عنوان یکی از شاخص‎های کیفیت فیزیکی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 2
22 نمون سازی واکنش سورگوم به شوری در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 28، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تراکم و شوری خاک بر جذب نیتروژن توسط دانه گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر سطوح و منابع مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد گندم و کارآیی زراعی نیتروژن در شرایط شور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 اثر شوری بر نیاز گوگردی کلزا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
4 اثر کاربرد ضایعات کارخانجات نیشکر، کودهای دامی و کاه گندم بر کربن آلی خاک و عملکرد گندم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
5 ارزیابی تنش شوری درگندم با استفاده از نسبت فلوریسنس متغیر به حد اکثر (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
6 ارزیابی کیفیت خاک برای تولیدات کشاورزی در استان زنجان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
7 ارزیابی مدلهای مختلف نفوذ آب به خاک در برخی خاکهای استان لرستان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
8 ارزیابی میزان آلاینده عناصر سنگین در خاک‌های منطقه افیولیتی ی فیروزآباد شاهرود (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
9 از فروپاشی تمدن ها تا شورورزی: محیط زیست عامل کلیدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
10 افزایش گیاه پالایی کادمیوم خاک با استفاده از EDTA (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
11 برآورد پارامترهای معادله وان گنوختن با استفاده از فراوانی نسبی ذرات، میانگین هندسی و انحراف معیار هندسی قطر ذرات خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
12 برآورد حدود پایداری ( آتربرگ ) با استفاده از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی قابل دسترس خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
13 برآورد رطوبت قابل استفاده گیاه با استفاده از روش اشباع کردن خاک با صعود موئینه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
14 برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از توابع انتقالی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
15 بررسی اثرات مقادیر و منابع مختلف کود آلی بر خصوصیات خاک و عملکرد محصول سیب زمینی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
16 بررسی برهمکنش فسفر و مراحل مختلف رشد گندم در شرایط شور بر غلطت عناصر غذایی در ساقه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
17 بررسی تاثیر آب شور و بور بر جوانه زنی بذر کلزا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
18 بررسی تاثیر منابع و مقادیر مختلف مواد آلی بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد گندم و سیب زمینی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
19 بررسی عکس العمل گندم به منابع و مقادیر مختلف فسفر تحت شرایط شور ( قم ) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
20 بررسی وضعیت آهن قابل استفاده خاک در خاکهای کشاورزی ایران (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
21 برهمکنش تنش های شوری و بور بر عملکرد دانه و ترکیب شیمیایی دانه کلزا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
22 بهبود سامانه تولید، توزیع و مصرف کودهای شیمیایی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای وتغییر اقلیم (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
23 پیامدهای کود و مدیریت آن بر خدمات رسانی پایدار بوم سازگان کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
24 تاثیر شوری بر نسبت عناصر در مراحل رویشی رشد گندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
25 تاثیر مصرف آهن بر غلظت عناصر معدنی برگ و درصد روغن دانه آفتابگردان در خاکهای شور (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
26 تاثیر یونهای موجود در محلولهای شور بر سرعت جوانه زنی سورگوم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
27 تعیین آستانه تحمل به شوری گندم در پاسخ به مصرف نیتروژن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
28 تعیین حد آستانه تحمل به شوری گیاه کینوا (.Chenopodium quinoa willd) در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
29 تعیین حد تحمل به شوری گندم در پاسخ به مصرف فسفر (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
30 تعیین مناسبترین منبع و مقدار مصرف کود آلی در زراعت گندم در شاهرود (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
31 تهیه نقشه بافت خاک استان البرز با کمک فن سنجش از دور (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
32 سرک دهی ازت، راهکاری برای کاهشا ثرات منفیم انداب کوتاه مدت بر عملکرد گندم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 کود، کیفیت غذا، غذاهای عملگر و ارتقاء سلامت جامعه (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
34 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- تهیه شاخص های کیفیت خاک به منظور ارزیابی تاثیر کاربری های دیم و آبی در استان زنجان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
35 مدل سازی واکنش کلزا به تنش های توامان شوری و کمبود نیتروژن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
36 نگاهی اجمالی به وضعیت عناصر غذایی در خاک های شور (دریافت مقاله) دومین همایش بین ­المللی شورورزی
37 وضعیت شوری در نواحی ده گانه زراعی-زیستگاهی ایران با نگاهی بر کاربری اراضی (دریافت مقاله) دومین همایش بین ­المللی شورورزی