دکتر امید شکری

دکتر امید شکری دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر امید شکری

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون روابط ساختاری بین باورهای خود کارآمدی تحصیلی، الگوهای اسنادی، راهبردهای مقابله، هیجانهای پیشرفت و اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 30
2 آزمون روان سنجی سیاهه شناختارهای کمال گرایی چندبعدی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 10، شماره: 38
3 آزمون هم ارزی جنسی ساختار عاملی نسخه کوتاه پرسشنامه نظم دهی شناختی هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 12، شماره: 46
4 آزمون هم ارزی/ تغییرناپذیری روان سنجی مقیاس اضطراب اجتماعی در بین نوجوانان:مقایسه بین گروههای جنسی و سنی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 16
5 اثر بازگشت پذیری انتخاب بر تغییر نگرش در ناهماهنگی شناختی: پارادایم انتخاب آزاد (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 3
6 اثر خستگی شناختی و هوش هیجانی بر حل مسایل شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 6، شماره: 3
7 اثربخشی برنامه آموزش با رویکرد خوش بینانه بر راهبردهای حل تعارض، ارزیابی شناختی و تعارض والدین – نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 12، شماره: 2
8 اثربخشی برنامه آموزشی غنی ‎سازی مهارت‎ های رابطه بین‎ فردی بر اسنادهای علی، راهبردهای حل تعارض های بین ‎فردی، مهارت ‎های مقابله شناختی و ادراک از روابط مثبت با دیگران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 59
9 اثربخشی برنامه بازآموزی اسنادی بر راهبردهای نظم بخشی شناختی هیجان و تاب آوری تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 2، شماره: 2
10 اثربخشی برنامه تاب آوری پنسیلوانیا بر سبک های اسنادی و سازگاری روان شناختی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 3
11 اثربخشی برنامه تاب آوری پنسیلوانیا بر کاهش علائم افسردگی، اضطراب، استرس و نگرش های ناکارآمد و افزایش خوش بینی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 1
12 اثربخشی برنامه روان درمانگری مثبت نگر بر ارتقای سرمایه روان شناختی و بهزیستی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 17، شماره: 68
13 اثربخشی برنامه مداخله ای ایمن سازی روانی دانشجویان در برابر تجربه های هیجانی منفی بر اساس الگوی پیشگیری پنسیلوانیا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 4، شماره: 7
14 اثربخشی بسته ی مداخله ای تنظیم هیجان های پیشرفت بر کاهش هیجان-های منفی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 4
15 اثربخشی درمان تعامل والد- کودک بر خودکارآمدی والدگری مادران کودکان دچار درخودماندگی با کنش وری بالا (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 2
16 اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان پسر پایه دهم شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 60
17 ارائه مدلی کیفی از مشکلات هیجانی کودکان با اختلال یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 63
18 الگوی تکیه بر بنیادهای اخلاقی در بازنمایی ذهنی یک نمونه ی ایرانی از جامعه ی آرمانی و رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 18، شماره: 3
19 بدرفتاری عاطفی و اختلالات درونی سازی شده در دختران نوجوان: نقش میانجی گر تنظیم هیجان (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 6، شماره: 1
20 بررسی اثر حافظه ی فعال و خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی در دانشجویان دختر و پسر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 5، شماره: 18
21 بررسی تحلیل عاملی تاییدی و همسانی درونی پرسشنامه سبک های تفکر (فرم کوتاه) در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 2، شماره: 6
22 بررسی ویژگیهای شناختی-اجتماعی بازنمایی ذهنی دغدغه های اخلاقی: گروه بندی، جهت گیری انگیزشی و بافت ارتباطی بنیادهای اخلاقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 4، شماره: 1
23 پیش بینی صمیمیت اجتماعی براساس سبک های هویت، تعهد هویت و جنسیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 2، شماره: 7
24 تاثیر آموزش تاب آوری روان شناختی بر افکار خودآیند منفی و راهبردهای مقابله شناختی هیجان در دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 20، شماره: 2
25 تاثیر برنامه آموزش تاب آوری بر ارزیابی های شناختی، مقابله و هیجان ها (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 57
26 تاثیر برنامه بازآموزی اسنادی بر هیجانات پیشرفت و مشغولیت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 4، شماره: 16
27 تاثیر برنامه روانی آموزشی مثبت نگر بر سبک های مقابله و بهزیستی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 9، شماره: 2
28 تاثیر سازگاری عاطفی و اجتماعی بر رفتارهای پرخطر برخط (آنلاین) دانش آموزان متوسطه اول (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 2
29 تاثیر مدرسه باوهاوس آلمان بر ارتقای عکاسان جهان از سال ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۳ (دریافت مقاله) ماهنامه علمی-تخصصی مطالعات میان رشته ای هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 5
30 تأ‌ثیر آموزش مهارت‌های شناختی‌اجتماعی بر روابط مثبت با دیگران و سازگاری دانش‌آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 21، شماره: 3
31 تبیین علی هیجان های مثبت تحصیلی و اجتماعی بر اساس شناخت اجتماعی: نقش واسطه ای اهداف پیشرفت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 13، شماره: 52
32 تجربه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران: فراتحلیل اثربخشی آموزش الکترونیکی در مقایسه با آموزش حضوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 7، شماره: 1
33 تجربه زیسته دانشآموزان از پدیده بیانگیزگی تحصیلی: یک مطالعه پدیدارشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 56
34 تجربه زیسته دانشجویان درباره یادگیری آنلاین در دوران اپیدمی بیماری کوید ۱۹: یک تحلیل پدیدارشناختی تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 2
35 تجربه زیسته مشکلات روانی- اجتماعی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال یادگیری شهر تهران (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 30، شماره: 2
36 تحلیل پدیدارشناختی تجربه زیسته زنان درباره خشونت خانگی در دوران قرنطینه کوید ۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 3
37 تحلیل رابطه اهداف و فریبکاری تحصیلی: نقش میانجی عدم تعهد به اخلاق تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 1
38 تحلیل روان سنجی پرسشنامه سبک اسنادی در دانشجویان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 2
39 تحلیل روان سنجی مقیاس ارزیابی های کودکان خردسال از تعارض بین والدینی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 11، شماره: 44
40 تحلیل روان سنجی مقیاس هوش هیجانی ادراک شده در معلمان (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 29
41 تحلیل روان سنجی نسخه کوتاه سیاهه غربالگری رفتارهای خودآسیب زنی در نوجوانان تیزهوش (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 21، شماره: 2
42 تحلیل روان سنجی نسخه کوتاه مقیاس مقابله مذهبی در بیماران سرطانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 4، شماره: 13
43 تحلیل روانسنجی نسخه کوتاه سیاهه مقابله با موقعیت-های استرسزا در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 40
44 تحلیل عاملی تاییدی مقیاس غربالگری استفاده پرخطر و مشکل آفرین از اینترنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 13، شماره: 1
45 تحلیل عاملی تاییدی نسخه فارسی مقیاس چندبعدی کنش وری نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 3
46 تحلیل عاملی تاییدی و همسانی درونی مقیاسه ای هیجان مرتبط با یادگیری ( LRES) (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 20
47 تحلیل عاملی تاییدی و همسانی درونی نسخه فارسی مقیاس عدم تعهد به اخلاق مدنی در دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 8، شماره: 1
48 تحلیل ویژگی های روان سنجی مقیاس ارزیابی شناختی استرس در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 18، شماره: 2
49 تغییرناپذیر و عاملی الگوی اندازه گیری نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در نوجوان تیزهوش و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 19
50 تغییرناپذیری بین گروهی ساختار عاملی سیاهه سبک هویت در نوجوانان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 9، شماره: 35
51 تغییرناپذیری جنسی روابط بین روان رنجور خویی، برون گرایی، سبک های مقابله، تنشگرهای تحصیلی و واکنش به آن با بهزیستی ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 4
52 تغییرناپذیری ساختار عاملی سیاهه تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش و غیرتیزهوش (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 8، شماره: 31
53 تفاوت های فردی در سبک های هویت و بهزیستی روان شناختی: نقش تعهد هویت (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 9، شماره: 2
54 تفاوتهای جنسیتی در مقیاسهای بهزیستی روان شناختی در دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر بیرجند در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴ (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 15، شماره: 3
55 تفاوتهای سنی و جنسی در اضطراب اجتماعی دوره نوجوانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 7، شماره: 26
56 تنشگرهای تحصیلی و واکنش ها به تنشگرهای تحصیلی: آزمون اثر میانجیگر سبک-های مقابله (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 3، شماره: 12
57 تنیدگی تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 18
58 تنیدگی شغلی و بهزیستی عاطفی معلمان: آزمون الگوی اثر میانجی گر باورهای خودکارآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 1
59 تنیدگی شغلی، راهبردهای مقابله ای و فشارها: الگوی تغییرناپذیری جنسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 10، شماره: 40
60 حمایت اجتماعی ادراک شده و افسردگی پس از زایمان با نقش واسطه گری راهبردهای مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 17، شماره: 3
61 حمایت اجتماعی ادراک شده و تنیدگی تحصیلی: نقش تفاوت های جنسی و فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 9، شماره: 34
62 خستگی شناختی و حل مسائل شناختی: آزمون الگوی اثر تعدیل کننده خوش بینی گرایشی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 11، شماره: 42
63 دشواریهای بین فردی در نوجوانان: تفاوتهای جنسی و سنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 7، شماره: 28
64 رابطه باورهای خودکارآمدی ادراک شده و تعامل معلم دانش آموز: نقش واسطه ای هیجانات معلم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 6، شماره: 3
65 رابطه باورهای خودکارآمدی تحصیلی با بهزیستی تحصیلی:نقش واسطه ای تنیدگی تحصیلی ادراک شده و هیجانات پیشرفت (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 49
66 رابطه بین جهت گیری های هدف پیشرفت و بهزیستی تحصیلی: الگوی اثرات میانجیگر هیجانات پیشرفت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 5، شماره: 11
67 رابطه بین رگه های شخصیتی و رفتارهای تحصیلی غیراخلاقی: نقش واسطه ای فرایندهای ارزیابی شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 13، شماره: 1
68 رابطه پرطاقتی روانی و رفتارهای سبک زندگی تحصیلی در نوجوانان تیزهوش: نقش واسطه ای هیجانات پیشرفت و راهبردهای مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 10، شماره: 4
69 رابطه تاب آوری تحصیلی و ارزیابی های شناختی با خودناتوان سازی تحصیلی: نقش واسطه ای هیجان‎های پیشرفت (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 55
70 رابطه تعارض والدـ نوجوان و سازگاری تحصیلی در نوجوانان: نقش واسطه ای راهبردهای حل تعارض (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 16، شماره: 64
71 رابطه سبک های تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 8، شماره: 2
72 رابطه نیرومندی های منشی معلمان با خودکارآمدی ادراک شده آن ها برای آموزش اخلاقی دانش آموزان: نقش واسطه ای رفتار رابطه بین فردی معلم (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 17، شماره: 3
73 رابطه هدف گزینی اجتماعی و سازگاری با مدرسه:نقش واسطه ای نشخوار فکری، همدلی و بخشایش (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 59
74 رابطه هوش اخلاقی با نگرش به بی وفایی در فرزندان با و بدون تجربه بی وفایی پدرومادر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 8، شماره: 1
75 رابطه ی نگرش های ناکارآمد با اضطراب اجتماعی در نوجوانان دانش آموز: نقش میانجی گر تنظیم هیجان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 33
76 روابط ساختاری بین فشارهای عینی، تنیدگی تحصیلی، سبکهای مقابله، پاسخ به تنش گرها و رضایت تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 3
77 روابط ساختاری سیستم‌های مغزی - رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با ولع مصرف ماری‌جوانا در دانش‌آموزان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 7، شماره: 1
78 رواسازی میان فرهنگی مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان ایرانی و سوئدی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 9، شماره: 34
79 روان شناسی مثبت تیزهوشی: چهارچوبی برای معرفی مدل خودمراقبت گری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 3
80 روایی سازه و مشخصه های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس پایستگی انگیزشی در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 20، شماره: 52
81 روایی عاملی و تغییر ناپذیری اندازه گیری نسخه کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های تنیدگی زا در والدین کودکان عادی و استثنایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 1
82 روایی عاملی و تغییرناپذیری اندازه گیری نسخه تجدیدنظر شده دوعاملی پرسشنامه فرایند مطالعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 25
83 ساخت برنامه داربست سازی انگیزشی بر اساس الگوی نقشه نگاری مداخله و اثربخشی آن بر جهت گیری های هدفی و ارزیابی های شناختی والدین (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 3
84 ساخت برنامه طراحی انگیزشی بر اساس الگوی نقشه نگاری مداخله: اثربخشی آن بر سبک زندگی تحصیلی سلامت محور و رفتارهای مقابله ای دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 11، شماره: 2
85 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتارهای سبک زندگی تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سلامت تحصیلی: چشم اندازی بر نظریه های معاصر انگیزش پیشرفت (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 30
86 ساختار عاملی فهرست تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 4، شماره: 16
87 ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی سیاهه روان درمانی مثبت نگر (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 2
88 ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 10، شماره: 3
89 ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه سبک های هویت (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 11، شماره: 1
90 ساختار عاملی و ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه دشواریهای بین فردی نوجوانان دریک نمونه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 6، شماره: 24
91 ساختار عاملی، پایایی و تغییرناپذیری اندازه گیری پرسش نامه سرمایه روان شناختی در معلمان زن و مرد ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 8، شماره: 1
92 ساختار علی پیشایندها و پسایندهای سبک زندگی تحصیلی سلامت محور در دانش آموزان سرآمد دختر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 9، شماره: 35
93 سبک زندگی تحصیلی سلامت محور: ایده ای نوظهور در روان شناسی سلامت تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 46
94 سنجش استرس در بیماران سرطانی: روایی عاملی مقیاس استرس ادراک شده در ایران (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 2، شماره: 1
95 صفات شخصیت، استرس تحصیلی و عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 3، شماره: 3
96 طراحی و آزمون اثربخشی بسته آموزش شناخت اجتماعی مدرسه محور بر پرخاشگری کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 17، شماره: 66
97 عوامل ایجادکننده استرس تحصیلی و واکنش ها نسبت به آن عوامل در دانشجویان دختر و پسر (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 8، شماره: 4
98 غفلت و بی توجهی دوران کودکی و اختلالات درون نمود: نقش میانجی تنظیم هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 1
99 فراتحلیل اثربخشی برنامه ی تاب آوری پنسیلوانیا بر کاهش آشفتگی روان شناختی و بهبود سبک تبیینی یادگیرندگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 7، شماره: 3
100 فراتحلیل یافته ها در زمینه اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی یادگیری بر بهبود عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 4، شماره: 8
101 فرایندهای ارزیابی شناختی هیجان های پیشرفت و تعهد تحصیلی: تحلیل واسطه ای (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 50
102 فهم خرد در جامعه ایرانی: نقش قومیت، جنسیت، سن و تحصیلات (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 6، شماره: 3
103 مدل یابی پیشایندها و پسایندهای جهت گیری های هدف پیشرفت در دانشجویان: یک تحلیل میانجیگر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 37
104 مدل یابی روابط بین کمال گرایی، هیجانات پیشرفت و بهزیستی تحصیلی در دانش-آموزان تیزهوش: آزمون تغییرناپذیری جنسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 28
105 مدل یابی روابط ساختاری بین صفات شخصیت، سبک های مقابله با تنیدگی و بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر و پسر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 4، شماره: 16
106 مدل یابی علی متغیرهای پیشایندی و پسایندی رویکرد به مطالعه دانشجویان: تحلیل میانجی گرانه (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 12، شماره: 46
107 مدل یابی ویژگی های شخصیتی، هیجان خشم و رفتارهای رانندگی تهاجمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 9، شماره: 34
108 مشخصه های روان سنجی مقیاس کارآمدی معلم برای آموزش اخلاقی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 6، شماره: 1
109 مشخصه های روان سنجی مقیاس واکنش پذیری نسبت به استرس ادراک شده (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 7، شماره: 25
110 مفهوم خرد در جامعه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 13، شماره: 3
111 مقایسه اثربخشی «درمان شناختی- رفتاری» و «فراشناخت درمانی» بر امید بیماران مبتلا به اختلال وسواس-اجبار (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 13، شماره: 2
112 مقایسه نحوه مواجهه افراد با موقعیت های اخلاقی در فضای مجازی و دنیای واقعی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 10، شماره: 39
113 مقوله بندی مولفه های پیامدهای یادگیری دانشجویان دانشگاه (نظریه داده بنیاد) (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 6
114 میانجی گری سبک های کنترل تعارض، در رابطه فضایل و رضایت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 11، شماره: 4
115 نقش تعدیل کننده ی لنگرگاه های شغلی در رابطه ی بین ادراک از تبعیض جنسیتی و موفقیت شغلی ذهنی زنان شاغل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 21، شماره: 1
116 نقش رگه های شخصیت و سبکهای تفکر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان : ارائه مدلهای علی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 2، شماره: 7
117 نقش سبکهای مقابله در تنیدگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 3، شماره: 11
118 نقش صفات شخصیت و سبک های مقابله، در سلامت روانی دانشجویان:ارائه مدل های علی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 7، شماره: 1
119 نقش میانجی گر باورهای خودکارآمدی در رابطه با صفات شخصیت و سبک اسنادی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 4
120 نقش واسطه ای اسنادهای علی در رابطه بین کمال گرایی با بهزیستی تحصیلی در نوجوانان تیزهوش (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 18، شماره: 70
121 نقش واسطه ای تاب آوری روان شناختی در رابطه ارزیابی های شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی هیجانی و رفتارهای سلامت در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 7، شماره: 26
122 نقش واسطه ای خودکنترلی پایین در رابطه بین ویژگی های شخصیت و استفاده پرخطر و مشکل آفرین از اینترنت در دانشجویان دختر و پسر (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 19، شماره: 1
123 نقش واسطه‎ای مشکلات درونی‎سازی در رابطه ناگویی هیجانی و مشکلات برونی‎سازی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 12، شماره: 48
124 نقش وضعیت اقتصادی– اجتماعی، رویکردهای یادگیری و سبک های تفکر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان: ارایه مدل های علی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 2، شماره: 3
125 نگاهی به بازایابی رسانه های اجتماعی از دریچه وب 2 (بازاریابی شبکه های اجتماعی و استراتژی های بازاریابی) (دریافت مقاله) فصلنامه روزنامه نگاری الکترونیک دوره: 4، شماره: 3
126 ویژگی های روان سنجی پرسشنامه تلاش های کلامی در یک نمونه ی دانشجویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 59
127 ویژگی های روان سنجی مقیاس سازگاری هیجانی در دانشجویان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 23
128 ویژگی های روان سنجی نسخه تجدیدنظرشده آزمون جهت گیری زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 4
129 ویژگیهای روان سنجی نسخه دوم نیمرخ سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 21
130 هنجاریابی، روایی و پایایی نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در نوجوانان دانش آموز ۱۸-۱۲ ساله شهر تهران (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون تعمیم پذیری الگوی روابط ساختاری بین صفات شخصیت، سبکهای مقابله با استرس، تنیدگی تحصیلی ادراک شده و واکنشها به تنشگرهای تحصیلی با مقیاسهای بهزیستی ذهنی در گروههای جنسیتی مختلف دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
2 آزمون نقش تعدیل کننده و واسطه ای متغیرها در پژوهش های روانشناسی مدرسه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
3 اثربخشی برنامه آموزش مهارت های خشم بر هیجان و بیانگری خشم، روابط مثبت با دیگران و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
4 ارتباط تاب آوری با خوردن هیجانی در دانشجویان دختر شهر تهران (دریافت مقاله) سومین دوره همایش ملی روان شناسی و سلامت از سازگاری تا بهزیستی
5 بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به میاستنی گراویس (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی،آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
6 پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان بر اساس خودکارآمدی و اضطراب امتحان دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
7 تاثیر حوض آب از مولفه های معماری سنتی ایرانی بر شادکامی والدین کودکان 7 تا 12 سال (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
8 تیزهوشی هیجانی اجتماعی: چیستی و چرایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
9 خصوصیات سرشتی و شدت علائم اختلال نقص توجه/بیش فعالی: نقش کارکردهای اجرایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
10 رابطه ادراک فضایی و حافظه ی کاری فضایی با کارکردهای اجرایی توجّه انتخابی و برنامه ریزی در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی مزمن: نقش تعدیل کننده جنس (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
11 رابطه بین رفتارهای سلامت و ویژگی های جمعیت شناختی با رضایت زناشویی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار
12 رابطه سبک معماری سنتی ایران و معماری آپارتمانی با بیش فعالی در کودکان 12 - 7 سال و شادکامی والدین آنها در شهر یزد (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
13 رابطه معماری خانه های سنتی ایران و آپارتمانی با سلامت روانی و الگوی دلبستگی در کودکان 12-7 سال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
14 رابطه نگرش به بیوفایی در فرزندان با و بدون تجربه خیانت والدین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
15 روانشناسی مثبت تیزهوشی: چهارچوبی برای معرفی مدل خودمراقبت گری (دریافت مقاله) نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت
16 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتارهای سبک زندگی تحصیلی تسهیل گر و بازدارنده سلامت تحصیلی: چشم اندازی بر نظریه های معاصر انگیزش پیشرفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
17 طراحی انگیزشی برای یادگیری و عملکرد: رویکرد مدل ARCS-V (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
18 فرهنگ و انگیزش پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
19 کاربرد نظام آزمون وینا در ارزیابی روانشناختی نیرویانسانی سازمان ها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی
20 مدل یابی روابط بین کمال گرایی، هیجانات پیشرفت و بهزیستی تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش:آزمون تغییرناپذیری جنسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
21 مفهوم پردازی تحول مثبت نوجوانی (دریافت مقاله) نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت
22 مقایسه استقلال اقتصادی زن، بلوغ عاطفی و میزان تمایز یافتگی زوجین طلاق با زوجین عادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
23 نقش تعدیل گر صفات پاتولوژیک شخصیت بر مبنای مدل پیشنهادی DSM-۵ در ارتباط بین روابط موضوعی و ابعاد عشق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناسی
24 نقش واسطه ای احساس تنهایی و تعهد زناشویی در رابطه بین میزان استفاده از فیس بوک و میزان رضایت زناشویی زنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
25 نقش واسطه ای تاب آوری و رفتارهای سلامت در رابطه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
26 نقش واسطه ای رفتارهای سلامت در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
27 یادگیری مسیله محور در کلاس درس مجازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران