دکتر جواد عینی پور

دکتر جواد عینی پور استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر جواد عینی پور

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش تاب آوری بر انعطاف پذیری شناختی زنان تکواندوکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 6، شماره: 2
2 ادراک معلمان از ویژگیهای تدریس مؤثر؛ یک بررسی پدیدار شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 17
3 الگوی ارزشیابی اجرای رزمایش مشترک انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 16، شماره: 4
4 الگوی تاثیر عوامل محیطی- اجتماعی بر چرخه انگیزش-یادگیری مادام العمر دانشجویان پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 61
5 الگوی ساختاری رابطه بین مدیریت هیجان و حس انسجام با نقش میانجی تحمل ابهام در پرستاران شهر تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 17، شماره: 4
6 بررسی رابطه کنترل هیجانی و تنظیم شناختی هیجان با باورهای وسواسی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 15، شماره: 2
7 بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی کارکنان ناجا(مورد مطالعه کارکنان معاونت نیروی انسانی ناجا ) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 8، شماره: 50
8 پیش بینی اعتیاد به اینترنت دانشجویان بر اساس سیستم های مغزی-رفتاری (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 19، شماره: 1
9 پیش بینی انواع جهت گیری انگیزه یادگیری بر اساس ویژگی های شخصیتی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 10
10 پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس مولفه های ارتباط با مدرسه و سبک های تصمیم گیری در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 2
11 پیش بینی نگرش نسبت به مسئولیت بر اساس حس انسجام و هوش اجتماعی(مورد مطالعه: فرماندهان نیروی انتظامی در سطح شهرستانها) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 3
12 پیشبینی تعللورزی تحصیلی بر اساس سبکهای عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 39
13 تجارب زیسته مادران از والدگری موفق در تحصیل: مطالعه پدیدارشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 4
14 تعیین الگوی تاثیر عوامل هویتی دانشگاه بر چرخه انگیزش- یادگیری مادام العمر دانشجویان پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 10، شماره: 3
15 رابطه کنترل هیجانی با تعلل ورزی دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 10، شماره: 37
16 ساخت و اعتباریابی آزمون هوش چندگانه زمینه ای دانشجویان(مورد مطالعه: دانش آموختگان متقاضی شغل پلیس) (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 11، شماره: 43
17 ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش مهارت های ارتباط اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 52
18 شناسایی عوامل موثر بر کیفیت آموزش مهارتی در دانشکده علوم و فنون مرزبانی (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 11، شماره: 3
19 طراحی الگوی مدیریت هیجان نیروهای یگان ویژه پلیس (مورد مطالعه: استان کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 22، شماره: 1
20 عوامل موثر بر مراجعه کارکنان فرماندهی انتظامی غرب تهران به کمیسیون پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی تیاتردرمانی بر ابراز وجود و کنترل هیجان دانش آموزان دبستانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
2 باورهای فراشناخت، سازگاری ونشخوار فکری در دانشجویان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
3 بررسی رابطه ی بین ذهن آگاهی با استقامت ذهنی و مقابله با شرایط پر استرس در بین دانشجویان (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
4 بررسی رابطه ی بین ذهن آگاهی با استقامت ذهنی و مقابله با شرایط پر استرس در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روانشناسی
5 پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس شیوه های یادگیری و هوش های چندگانه زمینه ای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
6 پیش بینی رضایت زناشویی براساس ذهن آگاهی، باورهای ارتباطی وتنظیم هیجان در دبیران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
7 پیش بینی سبکهای هویت یابی بر اساس سبک های تنظیم هیجان در دانش آموز ان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
8 پیش بینی طلاق عاطفی براساس طرحواره ناسازگار اولیه وسبک دلبستگی در زنان خانه دار شهر رشت (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت
9 پیش بینی لغزش ها، تخلفات و اشتباهات رانندگی بر اساس میزان مهارت در ریاضیات (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
10 چگونگی هویت یابی و مسیر موفق آن در قرآن مجید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
11 رابطه ابعاد سرشت و منش و سرسختی روانشناختی با تعهد سازمانی دبیران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
12 رابطه مهارت های ذهن آگاهی وانعطاف پذیری شناختی با حرمت خود (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
13 مدل یابی معادلات ساختاری روابط مثلث شناختی ، دشواری در تنظیم هیجان و افسردگی دانش آموزا ن (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران