دکتر جبار باباشاهی

دکتر جبار باباشاهی

دکتر جبار باباشاهی

Dr. Jabbar Babashahi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی نظری تقویت ساختارهای اجتماعی برای حمایت از خط مشی های توسعه مناطق روستایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 11، شماره: 43
2 ارائه چارچوبی برای شناسایی بسترهای اجرایی حرفه‌ای‌سازی مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 3، شماره: 1
3 ارائه مدل عملیاتی تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از تئوری SRP در پژوهشگاه صنعت نفت (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 3، شماره: 12
4 ارائه مدلی برای شکل گیری همسویی افقی بین اقدامات مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 10، شماره: 38
5 ارائه نقشه راه تحول دیجیتال در حوزه منابع انسانی با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 12، شماره: 4
6 How Does Human Capital of Public Sector Affect National Wellbeing? (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 14، شماره: 3
7 بررسی انتقال پرستاران به نقش سرپرستاری و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان های استان مازندران در سال ۱۳۸۹ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 21، شماره: 82
8 بررسی تاثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی: تبیین نقش میانجی فرهنگ انطباق پذیری (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 11، شماره: 1
9 بررسی رابطه بین عجین شدن با کار بر ریژگی های رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 3
10 بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری به یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 2
11 بررسی وضعیت گرایش به تفکر نقادانه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 51
12 برند کارفرما؛ راهبردی نوین در جذب نیروهای خلاق تداعی معانی، تصویر سازمان و تناسب شخص - سازمان در نقش میانجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 1
13 تاثیر جبران خدمات انگیزه محور بر عملکرد مدیریتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 28، شماره: 94
14 تاثیر نشان کارفرما بر نگهداشت کارکنان: هویت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در نقش میانجی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 29، شماره: 2
15 تاثیر ویژگی های شخصیتی بر بروز اثر من سانی (پژوهشی در بیمارستان های استان مازندران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 1، شماره: 1
16 تاملی بر جنبه انسانی برند: بررسی تاثیر شخصیت برند سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران بر رضایت سرمایه های انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 9، شماره: 1
17 تبیین ابعاد حرفه ای سازی مدیریت منابع انسانی: رویکردی فراترکیب (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 8، شماره: 3
18 تبیین ابعاد و عوامل موثر بر حرفه ای گرایی مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی: پژوهشی فراترکیب (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 10، شماره: 37
19 تبیین روابط علی اعتماد و فرهنگ سازمانی براساس رویکرد بهترین اقدامات (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 1، شماره: 1
20 تبیین فرایند شکل گیری رهبری متواضعانه در کسب وکار با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 9، شماره: 18
21 تبیین مختصات فرآیندهای مدیریت منابع انسانی در سازمان ماتریسی: پژوهشی با بهره گیری از استراتژی فرا ترکیب (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 41
22 تجزیه وتحلیل پدیده پس رفت شغلی کارکنان با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 13، شماره: 2
23 تحقق رفاه ملی از رهگذر ارتقای ظرفیت رقابت پذیری ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 2
24 تواضع درون‎سازمانی: شایستگی محوری در رهبری سازمان‎های عصرجدید (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 4
25 چهارچوب مدیریت ارتباط با کارکنان در سازمان های دولتی مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت شهید تندگویان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 10، شماره: 4
26 رابطه هوش اخلاقی مدیران دانشگاهی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه: نقش میانجی‌گری سرمایه اجتماعی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 1
27 زیرسامانه های منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی: تبیین الگویی در صنعت نفت ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 2، شماره: 1
28 شناسایی پیشایندهای بیگانگی مجریان از خط مشی های عمومی در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 14، شماره: 54
29 شناسایی عوامل سازمانی موثر بر بهره وری در سازمان های حاکمیتی (مورد مطالعه: سازمان های انتظامی) (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی و توسعه دوره: 2، شماره: 4
30 شناسایی لنگرگاه های مسیر شغلی کارکنان دانشی برمبنای مدل شایستگی (موردمطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 4
31 شناسایی لنگرگاه های مسیر شغلی کارکنان دانشی برمبنای مدل شایستگی (موردمطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت)DOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۸۲۵۴۸۰۰۲.۱۳۹۹.۱۲.۴.۲.۵ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 4
32 شناسایی، اعتباریابی و رتبه بندی ابعاد جذابیت های برند کارفرما (مورد مطالعه: جویندگان کار در شهر قم) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 1
33 طراحی ابزار سنجش و بررسی همسویی عمودی راهبردی منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 2
34 طراحی ابزار سنجش و بررسی همسویی عمودی راهبردی منابع انسانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 2
35 طراحی مدل شایستگی کارکنان دانشی در پژوهشگاه صنعت نفت (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 8، شماره: 32
36 طراحی مدل شایستگی مدیران بازاریابی دیجیتال با روش تحلیل مضمون (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 10، شماره: 4
37 طراحی و تبیین مدل فلات شغلی با تاکید بر نقش عوامل اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 3
38 عوامل موثر بر مدیریت طرح های بازنشستگی مشارکت معین در نظام بازنشستگی بین الملل: رویکردی فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 4
39 عوامل موثر بر مدیریت طرح های بازنشستگی مشارکت معین در نظام بازنشستگی بین الملل: رویکردی فراترکیب (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 4
40 فهم حرفه ای سازی حوزه ی مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 2
41 فهم حرفه ای سازی حوزه ی مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 2
42 فهم فرایند شکلگیری امیدواری سازمانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 20، شماره: 1
43 مطالعه رابطه بین اعتیاد به کار و رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه: پرستاران شهر تهران) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 4، شماره: 7
44 معرفی چارچوب استراتژیک کارکردهای مدیریت منابع انسانی همراستا با محیط متلاطم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 15، شماره: 3
45 نقش عوامل شخصیتی در شکل گیری تحلیل رفتگی: مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 26، شماره: 3
46 نقش مذهب، معنویت در جهانی شدن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 14، شماره: 56
47 نیازسنجی آموزشی مربیان فنی و حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 17، شماره: 5
48 واکاوی پدیده پس رفت شغلی کارکنان ( تبیین ابعاد و پیامدها) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 15، شماره: 2
49 واکاوی جایگاه مشاغل در الگوی معماری مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل لپک و اسنل (مطالعه موردی: شرکت کارگزاری بیمه سایپا) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 21، شماره: 4
50 واکاوی علل ناکارآمدی آموزش های سازمانی در بخش دولتی: پژوهشی بر مبنای استراتژی تلفیقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
51 واکاوی و تحلیل تبعات بیگانگی مجریان از خط مشی های عمومی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 12، شماره: 3
52 وضعیت اخلاق حرفه ای اساتید دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استراتژی توسعه منابع انسانی؛ حصار شیشه ای یا سکوی پرتاب استعدادها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
2 پیامد رویکرد مثبت و سازنده به اعتیاد به کار (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
3 رویکردی کارآفرینانه به راهبردهای توسعه شایستگی تواضع در فضای کسب و کار (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
4 شناسایی موانع استقرار بودجه عملیاتی در گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس مدل شه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی