دکتر محمدرضا نیستانی

دکتر محمدرضا نیستانی

دکتر محمدرضا نیستانی

Dr. Mohammad Reza Neyestani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی بیرونی گروه آموزشی ترمیمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 4
2 ارزیابی دانش و مهارت اکتسابی کارکنان و توانمندی آموزشگران دوره های آموزش ضمن خدمت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
3 ارزیابی کیفیت برنامه درسی در آموزش های مهارتی؛ مطالعه موردی: رشته معماری دانشکده فنی وحرفه ای شریعتی تهران (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 15، شماره: 1
4 از چرایی تا چیستی معلمی: زندگی کاوی مبتنی بر خودشرح حال نویسی مشارکتی در بستر تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 14، شماره: 29
5 الزامات و چالش های علوم انسانی کارآفرین: تحلیلی پدیدارشناسانه از وضعیت علوم انسانی در نظام دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 9، شماره: 3
6 بررسی ارتباط بین سیرت اساتید با آموزش مبتنی بر دیالوگ (مطالعه مورد؛ دانشگاه اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 12، شماره: 2
7 بررسی رابطه گفتگو محوری در خانواده با خودگردانی فرزندان و تبیین تربیتی آن (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 49
8 بررسی رابطه گفتگومحوری در خانواده با خودگردانی فرزندان و تبیین تربیتی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 49
9 بررسی عملکرد تدریس اثربخش اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان بر اساس رویکرد ارزشیابی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 12، شماره: 1
10 بررسی فرصتها و تهدیدهای ناشی از گسترش فناوری اطلاعات در تربیت دینی دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 22، شماره: 24
11 بررسی مقایسه ای میزان کاربست مولفه های تدریس اثربخش توسط اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان بر اساس نتایج "ارزشیابی دانشجویان" و "خودارزیابی استادان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 1
12 تبیین اهداف برنامه درسی مبتنی بر تربیت معلم پژوهنده در دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 2
13 تحلیل مشارکت اجتماعی دانشگاه ها در جامعه؛ با تاکید بر انتظارات جامعه محلی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 1
14 رابطه بین خودکارآمدی و رضایت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان پایه سوم دوره دوم متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 93-92 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 12، شماره: 47
15 شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های برنامه ریزی راهبردی در آموزش مجازی (یکمطالعه کیفی در دانشکده مجازی دانشگاه اصفهان) (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 3
16 علوم انسانی در سپهر نسل سوم دانشگاه تحلیلی پدیدارشناسانه بر موانع علوم انسانی کارآفرین (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 10
17 کاوش پدیدارشناختی بر شایستگی های پایه آموزگاران برای تحقق ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 33، شماره: 4
18 کاوش پدیدارشناختی بر شایستگی های پایه آموزگاران برای تحقق ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 31، شماره: 58
19 مطالعه تاثیر آموزش مهارت های دیالوژیکی به اعضای هیات علمی بر عملکرد تدریس اثربخش آنها (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 18، شماره: 81
20 نیازسنجی آموزشی دوره های توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 17، شماره: 1
21 واکاوی بسترهای ایجاد و توسعه تضمین کیفیت در آموزش عالی اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 0
22 واکاوی پداگوژی مبتنی بر عمل و تعیین چهارچوب برنامه درسی آن در آموزش عالی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 8، شماره: 1
23 واکاوی نقش آموزش هنر در تحقق اهداف برنامه درسی صلحمحور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اهداف و محتوای دورههای آموزش ضمن خدمت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 امکان سنجی اجرای آموزش ترکیبی در دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
3 بررسی رابطه بین مدیریت دانش ونوآوری سازمانی درشرکت ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
4 بررسی راهکارهای افزایش اثربخشی آموزش زبان انگلیسی از دیدگاه دبیران شهر اصفهان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
5 بررسی مولفه های موجود در سند تحول بنیادین تفکر انتقادی،تفکر خلاق،پژوهشی محوری حل مساله،هوش معنوی در کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی از دیدگاه آموزگاران شهر اصفهان در سال تحصیلی 92-93 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
6 تعامل در محیط های آموزش بر‏خط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش
7 تفاوت ابعاد اصلی شخصیت در والدین کودکان تیزهوش و والدین کودکان معمولی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
8 رابطه آموزش مبتنی بر دیالوگ و مهارت های فراشناختی درس ریاضی دانش آموزان پایه سوم دوره دوم متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 95-1394 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
9 رهایی از آموزش مبتنی بر مونولوگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش
10 سیاست ها و استراتژی های سازماندهی آموزش مداوم (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
11 ضرورت و اهمیت تفکر انتقادی در دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران