دکتر سید حمیدرضا پسندیده

دکتر سید حمیدرضا پسندیده دانشیار دانشگاه خوارزمی

دکتر سید حمیدرضا پسندیده

Dr. SeyedHamidReza Pasandideh

دانشیار دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A bi-objective non-linear approach for determining the ordering strategy for group B in ABC analysis inventory (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 15، شماره: 1
2 A Bi-objective Optimization for Vendor Managed Inventory Model (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 7، شماره: 15
3 A Continuous Review Inventory Control Model within the Batch Arrival Queuing Framework: A Parameter-Tuned Imperialist Competitive Algorithm (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 5، شماره: 11
4 A Multi-Periodic Multi-Product Inventory Control Problem with Discount: GA Optimization Algorithm (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 4، شماره: 7
5 A New Model for Location-Allocation Problem within Queuing Framework (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 3، شماره: 6
6 An Aggregated Supplier Selection Method Based on QFD and TOPSIS (Case Study: A Financial Institution) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 12، شماره: 1
7 ارائهی یک مسئلهی غیرخطی تولید - توزیع پیشنهادی با دو رویکرد حل برنامهریزی غیرخطی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 22
8 Integrating Genetic Algorithm and Neural Network to Optimize Statistical Problems (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی دوره: 2، شماره: 2
9 Layout of Cellular Manufacturing System in Dynamic Condition (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 3، شماره: 5
10 Optimizing a Fuzzy Greenp-hub Center Problem using Opposition Biogeography Based Optimization Algorithm (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 11، شماره: 1
11 Presenting a Joint Replenishment-location Model Under all-units Quantity Discount and Solving by Genetic Algorithm and Harmony Search Algorithm (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 13، شماره: 1
12 برنامه ریزی تولید- توزیع چند هدفه بر پایه ی مدیریت موجودی توسط فروشنده (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 1
13 بهینه سازی همزمان قیمت فروشنده، چرخه ی بازپرسازی و نرخ تولید در سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده همراه با تخفیف، با رویکرد نظریه ی بازی ها (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 34، شماره: 2
14 کاهش هزینه های اتلاف و کمبود فرآورده های مختلف خونی بیمارستان ها با در نظر گرفتن سازگاری گروههای گوناگون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 53
15 کنترل موجودی تک دوره یی دو مرحله یی تحت شرایط تخفیف و محدودیت بودجه به همراه الگوریتم فراابتکاری تجمعی ذرات (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 1
16 محاسبه تعداد و مکان بهینه مراکز مختلف جمع آوری خون در استان آذربایجان شرقی بر اساس مدلسازی ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 14، شماره: 1
17 مدل سازی دو هدفه مسیله روزنامه فروش با شرایط تخفیف ترکیبی و محدودیت های فضای انبار و بودجه و حل آن با رویکردهای مختلف مسایل چند هدفه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 38
18 مدل سازی مسئله ی مقدار تولید اقتصادی چندمحصولی با کمبود ترکیبی و با در نظر گرفتن غربال گری تولید و محدودیت های احتمالی: الگوریتم های نقطه ی درونی و برنامه ریزی درجه دوم متوالی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 36، شماره: 22
19 مدل سازی و بهینه سازی یک سیستم کنترل موجودی یک دوره یی با محدودیت های تصادفی در حالت های پس افت و فروش از دست رفته (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 1
20 مدل سازی و حل یک مسئله ی دوهدفه ی زنجیره ی تامین سه سطحی و تحلیل حساسیت آن با استفاده از آزمون فرض آماری و روش های تاپسیس و میانگین ساده ی وزنی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 34، شماره: 1
21 مدلسازی مسئلهی چندهدفهی مکانیابی ـ تخصیص تسهیلات سلسله مراتبی با در نظر گرفتن ساختار صف و حل آن با استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 21
22 مدلسازی و حل مسئله ی یکپارچه ی مقدار تولید اقتصادی و طراحی نمودار کنترلی در فرایند تولید ناقص با در نظر گرفتن کمبود و محدودیتهای سطح خدمت و فضای انبار (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 36، شماره: 11
23 مدلی برای مساله چند کالایی مدیریت موجودی توسط فروشنده با محدودیت های تصادفی گنجایش انبار و بودجه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 51
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Green Vendor Managed Inventory of a Multi-item Multi-retailer EPQ model under Fuzzy Environment with Stochastic Constraints: A Geometric Programming Approach (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی چالشهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت عملیات
2 A novel hybrid approach based on QFD-TOPSIS method for supplier selection in IT Area (Case Study: A Private Bank in Iran) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 An augmented weighted Tchebycheff method for solving a multi-objective green supply chain problem (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 ارائه مدل احتمالی مکان یابی مسیریابی موجودی زنجیره تامین باردرنظرگرفتن ناوگان حمل ونقل ناهمگن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
5 ارائه مدل خرید و تولید همزمان با مجاز بودن کمبود و محدودیت فضای انبار: الگوریتم بهینه سازی جغرافیای زیستی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 ارائه مدلی سه هدفه همراه با کنترل عدم قطعیت ها در پارامتر های موثر برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در حالت پایدار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 ارائه وحل یک مدل دوهدفه به منظور انتخاب سیاست کنترل موجودی دراقلام گروه B بافرض مواجهه باکمبود ازطریق تقاضای پس افت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
8 ارائه ی یک مدل دوهدفه ی غیرخطی عددصحیح مختلط برای زنجیره تامین محصولات فسادپذیر با رویکرد سبز و با در نظر گرفتن دما (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
9 ارائه یک روش حل مبتنی بر الگوریتم تجزیه بندرز تسریع شده برای چهارچوب جدید طراحی یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار در شرایط غیرقطعی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
10 ارائه یک مدل بازپرسازی توأم - مکانیابی تحت شرایط تخفیف کلی و حل با استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
11 ارائه یک مدل ریاضی ارزیابی ریسک در طراحی اولیه مسیر و مکان خطوط لوله و تاسیسات انتقال گاز (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات
12 ارایه یک روش برنامه ریزی آرمانی فازی تقدمی برای حل مدل انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش با درنظر گیری تخفیف کلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۷)
13 ارایه یک مدل چند هدفه مکان یابی در یک زنجیره تامین سه سطحی با رویکرد برنامه ریزی تجدیدپذیر و حل آن با استفاده از الگوریتم NSGAII (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
14 ارزیابی مدیریت ریسک در پروژع تامین تجهیزات CNG با رویکرد استانداردهای PMBOK (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
15 Bi-Objective and Combinatorial Optimization of Strategic and Tactical Decisions of Closed Loop Supply Chain (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
16 Design the reliability model in four-level integrated supply chain with stochastic constraints (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
17 Designing a bi-objective agro-supply chain model considering freshness-keeping efforts and CO۲ emissions (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
18 Genetic Application in a Facility Location Problem with Random Demand within Queuing Framework (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
19 Modeling a bi-objective production problem with remanufacturing the defects within queuing approach (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
20 Multi-Response Simulation Optimization Using Genetic Algorithm Within Desirability Function Framework (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
21 optimiczing multi-response statistical problems using genetic algorithm and simulation (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
22 بررسی سیستم سفارش همزمان محصولات درحالت چندخریداروحل بااستفاده ازالگوریتم های فراابتکاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
23 بهینه سازی استوار مکان یابی ایستگاه خدمات پزشکی اورژانس و تخصیص آمبولانس به محل وقوع حادثه با در نظر گرفتن سیستم مدیریت ترافیک هوشمند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
24 بهینه سازی شبکه زنجیره تامین از طریق افزایش قابلیت اطمینان مبادله کالاها بین سطوح مختلف شبکه زنجیره تامین و کاهش زمان و هزینه تولید و توزیع آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
25 بهینه سازی قابلیت اطمینان دوهدفه سیستم های سری - موازی باانتخاب استراتژیهای یدکی ومحدودیت تصادفی بابکارگیری رویکرد معیار جامع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
26 بهینه سازی مدل موجودی ترکیبی تولید و خرید درشرایط مجاز بودن کمبود و محدودیت فضای انبار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
27 بهینه سازی مساله دو هدفه مسیریابی موجودی با رویکرد سبز و ناوگان حمل ناهمگن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
28 بهینه سازی مسئله پالایش مدلسازی شده چند پاسخه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و رویکرد شبکه های عصبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز
29 بهینه یابی یک مدل دوهدفه مکان یابی ـ موجودی همراه با محدودیت فاصله پوشش برای طراحی یک زنجیره تامین چندسطحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
30 بهینهسازی مدلی غیرخطی در مکانیابی مراکز خدمتدهی با تنوع خدمت درچارچوب صف (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
31 بهینهسازی مقاومت بتن با استفاده از رویکرد تابع مطلوبیت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
32 تحلیل ریسک زنجیره تامین آب شرب شهری با استفاده از روش دیمتل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت
33 حل مسئله دو هدف تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان با روش های حل مدل های چند هدفه و مقایسه آن ها با رویکردهای آماری و تصمیم گیری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
34 حل مسیله زنجیره تامین سه سطحی با رویکرد مدیریت موجودی توسط فروشنده و درحالت وجود انبار متقاطع، با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
35 طراحی سیستم جمع آوری هزینه های کیفیت در شرکت لوکوموتیو سازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
36 طراحی شبکه ی لجستیکی هاب استوار با در نظر گرفتن انواع اختلالات (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
37 طراحی و بهینه سازی یک مدل مکانیابی-تخصیص برای تسهیلات سلسله مراتبی شبکه های خدمات درمانی با درنظرگرفتن تقاضای گروهی و تحلیل حساسیت آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
38 کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی مسائل آماری چند پاسخه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
39 کاربرد الگوریتم شبیه سازی تبرید در بهینه سازی مدل توسعه یافته تک دوره ای تحت شرایط مواد اولیه چند گانه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
40 کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در مدل سازی و حل مسئله مسیریابی موجودی در سیستم توزیع سه سطحی با محدودیت عرضه و کمبود به صورت پس افت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
41 کاربرد الگوریتم های متاهیوریستیک در بهینه سازی مساله مکان یابی موجودی با ظرفیت نامحدود در زنجیره تامین سه سطح (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
42 مدل EPQ چند محصولی و یک ماشینه با کمبود و حل آن به کمک الگوریتم فرا ابتکاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
43 مدل بهینه سازی چندهدفه به منظور حفظ کیفیت مواد غذایی تازه در طول زنجیره تامین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
44 مدل تلفیقی انتخاب فروشنده وبهینه سازی موجودی با هزینه های اجتمالی ومحدودیت ظرفیت انبار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
45 مدل سازی مرکز پذیرش مشتریان خدمات پس ار فروش با بـهره گیری از شبکه های صف (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
46 مدل سازی مسایل دوباره کاری و بازیافت در چارچوب صف و حل با الگوریتم های فرا ابتکاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
47 مدل سازی و بهینه سازی مسیله دو هدفی مدیریت موجودی فروشنده در یک سیستم دو سطحی بر مبنای مدل مقدار تولید اقتصادی با رویکرد زیست محیطی در چارچوب برنامه ریزی تصادفی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
48 مدل سازی و حل مساله چند هدفه انتخاب تامین کننده در یک زنجیره تامین با فرض تقاضای تصادفی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
49 مدل سازی و حل مساله موجودی مکانیابی_ مسیریابی در یک زنجیره تامین دو سطحی با محدودیت تعداد وسایل نقلیه و تحلیل حساسیت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
50 مدل سازی و حل مسئله مسیریابی موجودی در سیستم توزیع سه سطحی با محدودیت عرضه با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
51 مدل سازی و حل مسئله مقدار تولید اقتصادی با دو باره کاری محصولات معیوب و، ضایعات و وجود کمبود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
52 مدل سازی و حل مسیله مکان یابی مسیریابی حلقه باز و بسته برای جمع آوری پسماندهای شهری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
53 مدل سازی و حل یک مسئله موجودی چند محصولی با در نظر گرفتن وجود اقلام معیوب در محموله های سفارشی و گزینه های خرید یا تعمیر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
54 مدل سازی یک مساله تولیدی چند هدفه با در نظر گرفتن محصولات برگشتی با رویکرد صف و محدودیت های تصادفی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
55 مدلسازی و بهینه سازی مساله چند هدفه مکان یابی-تخصیص تسهیلات سلسله مراتبی با رویکرد صف و تحلیل حساسیت آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
56 مدلسازی و حل مسئله مکان یابی– بازپرسازی توام در یک زنجیره تامین سه سطحی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
57 مدلسازی و حل مسئله مکانیابی، انتخاب تامین کنندگان و تخصیص سفارش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
58 مدلسازی و حل مسیله انتخاب تامین کننده و مکانیابی آنها با تخصیص سفارشات در یک زنجیره تامین دو سطحی در شرایط غیر قطعی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
59 مدلسازی و حل یک مساله دوهدفه زنجیره تامین برگشت پذیر در حالت چند دوره ای و با فرض وجود کمبود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۷)
60 مدلسازی وحل یک مساله دوهدفه مدیریت موجودی توسط فروشنده درحالت چندمحصولی با چندفروشنده چندخرده فروش و یک انبارمرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
61 مدلسازی وحل یک مسئله دوهدفه سیستم موجودی پریودیک بارویکردتصادفی وبااستفاده ازروشهای چندهدفه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
62 مروری بر مدل های کنترل موجودی با در نظر گرفتن روش های MCDM (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین
63 معرفی وحل مدل کنترل موجودی چندکالایی برای اقلام فاسدشدنی باتقاضای احتمالی ودرنظر گرفتن کمبود بااستفاده ازروش بهینه سازی چندمتغیره نیوتن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
64 مکان یابی محور حداکثر پوشش با در نظر گرفتن پوشش نوع دوم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
65 یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط دو هدفه برای مدیریت موجودی محصولات سرد: الگوریتم آزادسازی لاگرانژ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۲۰)