دکتر ناعمه زرین پور

دکتر ناعمه زرین پور دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر ناعمه زرین پور

Dr. Naeme zarrinpoor

دانشگاه صنعتی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه ی یک مدل ریاضی برای انتخاب پروژه های سرمایه گذاری مبتنی بر اهداف توسعه ی پایدار درشرایط عدم قطعیت و منابع محدود (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 38، شماره: 1
2 ارائه یک مدل بهینه سازی استوار برای طراحی استراتژیک و عملیاتی زنجیره تامین نفت (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 4
3 ارزیابی ریسک ساختمان های سبز با استفاده از رویکرد ترکیبی دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 6، شماره: 1
4 توسعه مدل مکان یابی - تخصیص حداکثر پوشش با امکان ایجاد ازدحام درمحیط رقابتی مبتنی بر انتخاب مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 22، شماره: 4
5 طراحی یک شبکه ی زنجیره ی تامین نسل دوم سوخت سبز مبتنی بر سیاست های انتشار کربن در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 37، شماره: 2
6 مکان یابی تجهیزات رقابتی بر اساس مدل تعامل فضایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک چارچوب ترکیبی تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 ارائه یک رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره و مدلسازی ریاضی برای انتخاب تامین کننده پایدار صنایع غذایی و تخصیص سفارش (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای چندهدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار نفت خام (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی چندهدفه انتخاب پروژه های سرمایه گذاری در شرایط منابع محدود (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
5 ارائه یک مدل بهینه سازی استوار برای طراحی یک شبکه زنجیره تامین دارویی مبتنی بر اهداف توسعه پایدار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 ارائه یک مدل ریاضی برای تصمیمات استراتژیک مکانیابی تسهیلات غیرقابل اطمینان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
7 ارائه یک مدل ریاضی برای طراحی بهینه شبکه زنجیره تامین خون در شرایط عدم قطعیت وهمه گیری بیماری کرونا (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 ارائه یک مدل ریاضی برای طراحی شبکه زنجیره تامین بایودیزل با ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
9 ارائه یک مدل ریاضی برای لجستیک معکوس وسایل نقلیه اسقاطی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 ارائه یک مدل ریاضی بهینهسازی فازی امکانی مکانیابی تسهیلات با محدودیت ظرفیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
11 ارائه یک مدل ریاضی مکانیابی تسهیلات با استفاده از نظریه صف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
12 ارائه یک مدل فازی امکانی برای طراحی زنجیره تامین با ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
13 ارایه روش چند مرحله ای و تلفیقی AHP با MOORA و COPRAS ، VIKOR در مسیله مکانیابی تسهیلات نامطلوب (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
14 ارایه یک مدل برنامه ریزی امکانی محدودیت شانس برای طراحی زنجیره تامین با الزامات زیست محیطی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 ارایه یک مدل بهینه سازی استوار برای برنامه ریزی تولید انبوه در مدیریت زنجیره تامین سبز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 ارایه یک مدل بهینه سازی استوار برای طراحی شبکه زنجیره تامین خون در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
17 ارزیابی معیارهای پذیرش فناوری بلاک چین در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از روش فازی بهترین-بدترین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
18 استفاده از رویکرد بهینهسازی استوار در مسائل مکانیابی تسهیلات در شرایط ازدحام و عدمقطعیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
19 انتخاب استزاتژی بهینه بر اساس فرآیند تحلیل شبکه ای و تحلیل SWOT (مطالعه موردی شرکت صنایع غذایی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
20 The multi-objective competitive location problem for congested systems (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
21 بررسی تصمیمات استراتژیک مکانیابی تسهیلات و استراتژی های خدمت دهی در محیط رقابتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
22 برنامه ریزی شبکه زنجیره تامین خون با رویکرد فازی محدودیت شانس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
23 برنامه ریزی شبکه زنجیره تامین دارو با رویکرد فازی محدودیت شانس (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
24 شناسایی و ارزیابی ریسکهای عملیاتی کارخانجات مخابراتی ایران به روش FMEA (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
25 شناسایی و ارزیابی معیارهای کلیدی در انتخاب تامین کننده پایدار در کیسه های خون به روش Group Best-Worst -Method (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
26 طراحی بهینه زنجیره تامین بایودیزل مبتنی بر چربی حیوانات با استفاده از یک مدل ریاضی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
27 طراحی زنجیره تامین حلقه بسته تایر با در نظر گرفتن پارامترهای زیستم حیطی عدم قطعیت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
28 طراحی زنجیره تامین گاز طبیعی با در نظر گرفتن کاهش انتشار گازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
29 طراحی زنجیره تامین نسل دوم سوخت سبز از پسماند ذرت در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
30 طراحی شبکه زنجیره تامین استراتژیک و عملیاتی بر اساس پارامترهای زیست محیطی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
31 مدلسازی ریاضی مسئله مکانیابی تسهیلات در شرایط عدم قطعیت با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار امکانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
32 یک مدل ریاضی برای بهینه سازی زنجیره تامین سوخت زیستی با استفاده از نیشکر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
33 یک مدل ریاضی دوهدفه برای بازیافت پسماندهای پلاستیکی با اهداف زیست محیطی و اقتصادی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها