دکتر علیرضا عیدی

دکتر علیرضا عیدی دانشگاه کردستان

دکتر علیرضا عیدی

Dr. Alireza Eydi

دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Hybrid Method Based on Fuzzy AHP and VIKOR for the Discrete Time-Cost-Quality Trade-off Problem (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 9، شماره: 19
2 ارائه دو روش فراابتکاری برای حل مسئله مکانیابی هاب مرکز ظرفیتدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 8، شماره: 2
3 ارائه مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) شبکه ای رابطه ای برای ارزیابی کارایی و بهره وری سیستم بانکی (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 19، شماره: 110
4 ارائه مدل دو هدفه مکان یابی-مسیریابی برای محصولات فاسد شدنی با در نظر گرفتن ماندگاری محصولات (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 23، شماره: 92
5 ارائه و حل مدل مسأله مسیریابی وسائل نقلیه در حالت چند دوره ای و چند قرارگاهی به همراه انعطاف پذیری در تعیین قرارگاه پایانی هر مسیر (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 23، شماره: 3
6 ارائه یک روش ابتکاری ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای حل مساله هاب پوششی در حالت فازی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 23، شماره: 2
7 ارایه ی دو روش فراابتکاری برای مسیله ی چندهدفه ی موازنه ی زمان - هزینه - کیفیت پروژه در حالت گسسته با محدودیت های پیش نیازی تعمیم یافته (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 1
8 ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان دو لایه در زنجیره تامین سبز به روش تاپسیس فازی سلسله مراتبی مبتنی بر سطوح آلفا (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 2
9 استراتژیهای کوتاهترین مسیر در هدایت پویای وسیله نقلیه مبتنی بر معیار سطح سرویس - رویکرد الگوریتم ژنتیک ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 21، شماره: 3
10 Logical selection of potential hub nodes in location of strategic facilities by a hybrid methodology of Data Envelopment Analysis and Analytic Hierarchical Process: Iran Aviation case study (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 2
11 User-based Vehicle Route Guidance in Urban Networks Based on Intelligent Multi Agents Systems and the ANT-Q Algorithm (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 3
12 برنامه ریزی حمل و نقل فراورده های نفتی چندگانه با در نظر گرفتن پنجره زمانی برای عرضه، تقاضا و مسیرهای حمل و نقل (مطالعه ی موردی: استان کردستان) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 1
13 توسعه مدل مسیریابی وسائل نقلیه چندهدفه با پنجره های زمانی و چند تقاضایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 14، شماره: 37
14 طراحی شبکه های هاب سلسله مراتبی حلقوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 23، شماره: 89
15 مسئله مسیریابی کمان ظرفیت دار: الگوریتم ها و کاربردها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 14، شماره: 38
16 مسیریابی دوره ای وسایل نقلیه در لجستیک معکوس با مشتریان واجد شرایط (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 17، شماره: 49
17 مسیریابی وسایل نقلیه در لجستیک معکوس با تقسیم تقاضای مشتریان و بهینه سازی مصرف سوخت (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 13، شماره: 71
18 مسیریابی وسایل نقلیه درسیستم هدایت مسیرپویا مبتنی بریادگیری عاملهای هوشمند (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 6، شماره: 3
19 مکان یابی چند دوره یی پایدار هاب: رویکرد برنامه ریزی پویا (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 38، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A multi-product model in green supplier selection with hard delivery time window (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 ارائه مبنایی برای مقایسه مدل های تعالی منابع انسانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
3 ارائه مدلی برای ارزیابی تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 ارایه مدل تصمیم گیری چندهدفه انتخاب تامین کننده با در نظرگرفتن تخفیف های حمل و نقل و محدودیت ظرفیت تامین کنندگان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
5 ارایه مدل مکان یابی – مسیریابی با ناوگان غیر همگن و تقاضای فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
6 ارئه ی مدلی برای غربالگری متغیرهای سیستم های چندمتغیره با استفاده از سیستم ماهالانوبیس تاگوچیمطالعه ی موردی برای خسارت شرکت های بیمه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 ارزیابی زیر شاخه های صنایع ایران با استفاده از روشهای تحلیل چند متغییره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
8 استفاده از رویکرد برنامه ریزی آرمانی برای مساله چنددوره ای دوهدفه مکان یابی هاب متحرک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۲۰)
9 انتخاب تامین کنندگان و تخصیص حاملها با در نظر گرفتن فاکتورهای زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
10 Developing Multi-objectiveModel for Multi-commodity Capacitated Arc Routing with Uncertainty in Demands (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
11 بهینه سازی زنجیره تامین دارویی در شرایط بحران با ملاحظه زمان های حمل و نقل و سازوکار بازیافت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت
12 تحلیل ریسک و زمان بندی پروژه منابع محدود با شبکه انعطاف پذیر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت
13 تحلیل مسائل زمانبندی پروژه های مبتنی بر سیستمهای چند عاملی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
14 زمان بندی پروژه های منابع محدود چند هدفه فازی با حداقل و حداکثر تأخیرهای زمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
15 سیستم پویای مدیریت ناوگان در محیط لجستیک شهری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
16 طراحی مدل پایدار مسیریابی موجودی مواد خطرناک چند کالایی تحت عدم اطمینان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهینه سازی سیستمهای تولیدی و خدماتی
17 مدل دو هدفه برای مساله مسیریابی وسایل نقلیه با تقسیم تقاضای مشتریان و بهینه سازیمصرف سوخت در لجستیک معکوس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
18 مدل مسیریابی برداشت سفارش در انبارها با در نظر گرفتن تراکن و عرض راهروها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 مدل مکانیابی - مسیریابی -موجودی برای طراحی پایدار شبکه زنجیره تامین محصولات فاسد شدنی با در نظرگرفتن عدم قطعیت و قابلیت اطمینان شبکه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین (اکوسیستم های تحول آفرین، نوآور و دانش پایه)
20 مدلسازی قابلیت اطمینان زمان سفر شبکه در بزرگراه ها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 مساله زمان بندی پروژه منابع محدود فازی با چندین تامین کننده (دریافت مقاله) نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
22 مساله مکان یابی هاب سلسله مراتبی چندوجهی با تقاضاهای فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
23 مساله مکانیابی محور سلسلهمراتبی تک تخصیصی ظرفیت دار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
24 مساله هاب مرکز سلسله مراتبی برای محصولات فاسد شدنی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
25 مسأله حداکثر پوشش در زنجیره عرضه با شعاع متغیر و انتخاب شیوه حمل ونقل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
26 مسأله حداکثر پوشش در زنجیره عرضه با شعاع متغیر و پوشش تدریجی و انتخاب شیوه حمل ونقل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
27 مسأله موازنه زمان-هزینه-کیفیت پروژه در حالت گسسته با محدودیت های پیش نیازی تعمیم یافته (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
28 مسیریابی وسایل نقلیه کاربر محور مبتنی بریادگیری عامل های هوشمند چندگانه با استفاده از رویکرد تلفیقی ANT-Q (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
29 مسیله طراحی شبکه p هاب میانه با رویکرد قابلیت اطمینان پیشگیرانه برای قبل و بعد از خرابی ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
30 مکان یابی تسهیلات پشتیبان قابل اعتماد در شبکه توزیع چند محصولی در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
31 مکان یابی مسیریابی چندهدفه با تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره وسایل نقلیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
32 مکان یابی هاب در شبکه ی اتوبوسرانی با در نظر گرفتن تاسیس هاب های بالقوه: رویکرد دوهدفه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
33 مکان یابی هاب سلسله مراتبی ظرفیت دار با بیشینه سازی سود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهینه سازی سیستمهای تولیدی و خدماتی
34 مکان یابی هاب- پوشش سلسله مراتبی ظرفیت دار با رویکرد مدیریت تاسیس مراکز ارائه دهنده خدمت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع