دکتر مسعود مستشاری محصص

دکتر مسعود مستشاری محصص معاون پژوهشی/ استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

دکتر مسعود مستشاری محصص

Dr. Masoud Mostashari Mohases

معاون پژوهشی/ استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.